powrót

 

Projekt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia .................. 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Na podstawie art.22 ust.2 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zm.0 ) zarządza się, co następuje:

§ l. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51, poz.458) wprowadza się następujące zmiany:

l) w§ l w pkt 2:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

c) liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających

liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, o których mowa w art. 9

ust. l pkt 3 lit. b)-f) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiącą

załącznik nr 4 do rozporządzenia",

b) dodaje się lit. f w brzmieniu:

f) szkół policealnych, stanowiącą załącznik nr 7 do rozporządzenia ";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) część: „I etap edukacyjny - klasy I-III Kształcenie zintegrowane", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr l do niniejszego rozporządzenia,

b) w części: „II etap edukacyjny - klasy IV- VI":

przedmioty: język polski, historia i społeczeństwo, język obcy, przyroda, etyka, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

ścieżki edukacyjne: edukacja prozdrowotna, edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

c) część: „ Gimnazjum III etap edukacyjny" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

5) dodaje się załącznik nr 7 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2003 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu