powrót

 

Załącznik nr 2

STANDARDY OCENY JAKOŚCI NADZORU PEDAGOGICZNEGO
SPRAWOWANEGO PRZEZ KURATORA OŚWIATY

OBSZAR: WARUNKI

Standard: Kurator oświaty stworzył warunki organizacyjne, kadrowe i rzeczowe dla sprawnego i efektywnego wykonywania nadzoru pedagogicznego.

Wskaźniki Kryteria oceny
Ustalone są cele i zadania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, wynikające z prawa oświatowego. Standardy oceny jakości pracy szkół i placówek zostały poszerzone o standardy wynikające z tradycji i specyfiki regionu, a także została ukierunkowana praca szkół i placówek z nimi związana. Prowadzony jest aktualny wykaz nadzorowanych szkół i placówek.
 • realizacja wszystkich zadań kuratora przewidzianych w prawie oświatowym
 • rzetelność· wykazu nadzorowanych szkół i placówek
 • sformułowanie standardów regionalnych na takim poziomie ogólności, który umożliwi szkołom i placówkom wprowadzanie własnych rozwiązań, stanowiących realizację wskaźników
 • akceptowalność· społeczna standardów regionalnych
Ustalona jest odpowiednia do zadań nadzoru pedagogicznego struktura organizacyjna kuratorium oświaty, kompetencje jego komórek organizacyjnych, zakresy obowiązków pracowników oraz określone są zakresy współpracy i koordynacji w realizacji zadań wymagających współdziałania.
 • czytelność· zadań przypisanych pracownikom
 • jednoznaczność· kompetencyjna pracowników, komórek organizacyjnych, a także koordynatorów zadań, których realizacja wymaga współdziałania
 • kompletność· zadań przydzielonych pracownikom w odniesieniu do zadań realizowanych przez kuratora
 • zgodność· przydziału zadań z kwalifikacjami wymaganymi na dane stanowisko
Opisane i upowszechnione są sposoby (procedury) realizacji zadań wykonywanych w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego i pośrednio z nim związanych.
 • znajomość i akceptowalność· rozstrzygnięć przez zainteresowanych
Przyjęte rozstrzygnięcia o sposobach realizacji zadań (procedury) i ich przestrzeganie gwarantują wysoką sprawność i efektywność działań kuratora oświaty.
 • gwarancje wysokiej skuteczności działania w świetle przyjętych rozstrzygnięć
Funkcjonuje skuteczny system przepływu informacji warunkujących sprawną i efektywną realizację zadań oświatowych przez zewnętrznych i wewnętrznych współtwórców procesu edukacyjnego.
 • zgodność· z potrzebami i oczekiwaniami współtwórców procesu edukacyjnego
 • różnicowanie zakresu i przystępności informacji w zależności od jej adresatów
 • różnorodność· form przekazu
 • zgodność· działań z przyjętą procedurą w tym zakresie
 • dostępność· informacji
 • użyteczność· informacji
 • skuteczność· przepływu informacji - dowody
Podejmowane są działania w celu zapewnienia warunków bazowych i finansowych niezbędnych do wykonywania zadań
 • zasadność podejmowanych działań
Prowadzona jest polityka kadrowa, gwarantująca pozyskiwanie kadry odpowiedniej do potrzeb ilościowych i jakościowych. Funkcjonujący system rozwoju kompetencji pracowników umożliwia zaspokajanie potrzeb związanych z rozwojem jakości pracy kuratorium oświaty.
 • zgodność kwalifikacji pracowników z wymaganiami określonymi w przepisach
 • gwarancje pozyskiwania kadr z najwyższymi kwalifikacjami, w tym określonymi przez kuratora w odniesieniu do opisanych przez niego stanowisk pracy
 • zgodność· realizowanych programów szkoleniowych z rozpoznanymi potrzebami w aspekcie prowadzonych zadań, problemów wymagających rozwiązania, a także wniosków wynikających z wykonywanych przez wizytatorów zadań
 • gwarancje wysokiego poziomu szkoleń
 • dowody użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności dla podnoszenia jakości pracy kuratorium oświaty

OBSZAR: REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Standard: Kurator oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny w sposób systematyczny, zorganizowany i zapewniający osiąganie zamierzonych celów.

Wskaźniki Kryteria oceny
Ustalone są priorytety nadzoru uwzględniające politykę oświatową państwa i potrzeby regionalne.
 • zgodność· priorytetów z diagnozą jakości edukacji w województwie i wytycznymi MENiS
Realizowane są plany nadzoru pedagogicznego, które między innymi uwzględniają zadania wynikające z przyjętych priorytetów.
 • zgodność· realizacji zadań z przyjętymi procedurami
 • uspołecznienie procesu planowania
 • znajomość i akceptowalność· społeczna podejmowanych działań
 • wewnętrzna spójność· dokumentacji związanej z planowaniem pracy
 • jasność, czytelność, realność i racjonalność zaplanowanych zadań
 • innowacyjność zadań
 • terminowość· realizacji zadań
Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkół i placówek umożliwia w szczególności uzyskanie obiektywnej informacji o działaniach szkoły lub placówki na rzecz zapewniania rozwoju jakości jej pracy.
 • zgodność procesu zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkół i placówek z przyjętymi procedurami
 • zróżnicowanie programów badawczych oraz procedur mierzenia w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy szkół i placówek
 • adekwatność metod i narzędzi do problemów mierzenia oraz do specyfiki poddawanych badaniu szkół i placówek
 • trafność i rzetelność rozpoznania
 • spójność wniosków z diagnozą stanu
 • jasność i komunikatywność sporządzanych raportów
 • akceptowalność wyników mierzenia jakości przez współtworzących tę jakość
Wdrożony jest system wspomagania szkół i placówek w osiąganiu najwyższej jakości, uwzględniający obok oferty realizowanej przez kuratora także inspirowanie przez niego do działania placówek wspomagających oraz innych podmiotów zainteresowanych jakością edukacji w regionie.
 • zgodność działań kuratora oświaty z przyjętym systemem
 • zgodność· oferty z potrzebami wynikającymi z wdrażanych zmian oraz wnioskami wynikającymi z realizacji przez kuratora funkcji kontrolnej
 • ukierunkowanie wspomagania na nabywanie przez szkołę lub placówkę umiejętności bycia organizacją samouczącą i samodoskonalącą się
 • przydatność· form wspomagania dla praktyki szkolnej w świetle przeprowadzanych ewaluacji
 • użyteczność· wspomagania dla wprowadzania przez szkoły i placówki pożądanych zmian
 • skuteczność· kuratora w tworzeniu środowiska wspierającego szkoły i placówki w osiąganiu przez nie najwyższej jakości pracy
Zarządzanie zasobami informacyjnymi jest systemem zapewniającym wiedzę rzetelną i niezbędną dla realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, w tym projektowania strategii rozwoju oświaty w regionie.
 • celowość gromadzonych informacji
 • użyteczność informacji w zarządzaniu oświatą projektowanych województwie - dowody wykorzystania

OBSZAR: REZULTATY

Standard: Widoczne są tendencje rozwoju jakości nadzorowanych szkół i placówek.

Wskaźniki - dowody sprawności i efektywności sprawowanego nadzoru pedagogicznego
Nadzorowane przez kuratora oświaty szkoły i placówki opracowują i realizują programy rozwoju uwzględniające wyniki zewnętrznego i wewnętrznego mierzenia jakości ich pracy.

Systematycznie wzrasta liczba szkół i placówek, wdrażających wewnątrzszkolne systemy zapewniania jakości gwarantujące ich rozwój.

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych ilustrują, iż uczniowie nadzorowanych szkół i placówek posiadają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej w zakresie wyznaczonym standardami wymagań egzaminacyjnych.

Opracowywane i wdrażane przez jednostki samorządu terytorialnego lokalne strategie polityki oświatowej wspierają rozwój szkół i placówek.

OBSZAR: DOSKONALENIE

Standard: Opracowane i wdrożone mechanizmy zapewniają osiąganie najwyższej jakości podejmowanych działań w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Wskaźniki Kryteria oceny
Obowiązujące w kuratorium oświaty procedury realizacji zadań zawierają ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia monitorowania i ewaluacji na etapach istotnych dla wykonywania zadania.
Ustalenia są systematycznie przestrzegane.
 • przyjęte ustalenia gwarantują poprawną realizację zadań, zapobiegają przypadkowości podejmowanych działań
 • systematyczność· przestrzegania ustaleń
Planuje się i przeprowadza ewaluację funkcjonowania urzędu we wszystkich aspektach warunkujących sprawny i efektywny nadzór z wykorzystaniem informacji zwrotnej od odbiorców usług.
 • poprawność· merytoryczna i metodologiczna prowadzonych ewaluacji
 • systematyczność· działań ewaluacyjnych
Wyniki ewaluacji funkcjonowania urzędu są wykorzystywane do wprowadzania zmian w obszarach kluczowych dla sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 • zasadność· wprowadzanych zmian w kontekście wniosków wynikających z ewaluacji i uwarunkowań sprawnego i efektywnego nadzoru