powrót

 

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia ................... 2003 r. (poz...)

 Załącznik nr 1

 STANDARDY OCENY JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY LUB PLACÓWKI

Obszar: I.1. Zarządzanie strategiczne.

Standard:

Szkoła lub placówka posiada jasno określone i akceptowane przez społeczność szkolną kierunki i cele działania. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania szkoły lub placówki. Misja i ogólne kierunki działania są wyraźnie określone - kadra, uczniowie i rodzice wiedzą, co szkoła lub placówka chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele. Dyrektor angażuje społeczność szkolną do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły lub placówki.

 

Przykładowe wskaźniki:

1. Szkoła lub placówka posiada program rozwoju oraz określone kierunki działania.

2. Program rozwoju uwzględnia poprawa efektywności pracy szkoły lub placówki oraz wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływu.

3. Szkoła lub placówka odpowiednio planuje i realizuje zadania w kluczowych dziedzinach swojej pracy.

4. W procesie planowania uczestniczą poszczególne organy szkoły lub placówki.

5. Realizacja zaplanowanych zadań poddawana jest bieżącej i końcowej ocenie.

6. Nauczyciele, uczniowie i rodzice wiedzą co szkoła lub placówka chce osiągnąć.

7. Społeczność szkoły lub placówki wie, jak będą realizowane cele szkoły lub placówki i włącza się w ich realizację.

 Obszar: I.2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.

Standard:

Nadzór pedagogiczny w szkole lub placówce zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły lub placówki sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły.

Przykładowe wskaźniki:

1. W szkole lub placówce opracowano organizacja wewnętrznego mierzenia jakości jej pracy (tj. plan, procedury, sposób dokumentowania oraz wykorzystania i przekazywania wyników mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki).

2. Nauczyciele znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora.

3. Organizacja mierzenia jakości jest zrozumiała dla wszystkich.

4. Dyrektor szkoły lub placówki tworzy zespoły do prowadzenia mierzenia jakości, w których skład wchodzą nauczyciele zainteresowani danym zagadnieniem i mający refleksje na jego temat.

5. Dyrektor monitoruje prace zespołów prowadzących mierzenie jakości, wspomaga członków zespołu w pokonywaniu trudności.

6. Wyniki mierzenia jakości są analizowane w radzie pedagogicznej, w wyniku tej analizy ustalane są kierunki koniecznych zmian uwzględnianych w programie rozwoju (kolejne misje szkoły); wnioski są przedstawiane uczniom i ich rodzicom.

7. Wyniki wewnętrznego mierzenia jakości są zbieżne z wynikami uzyskanymi w zewnętrznym mierzeniu jakości.

8. W procesie mierzenia jakości stale diagnozowane są osiągnięcia edukacyjne uczniów.

9. Raport szkoły o wynikach wewnętrznego mierzenia jakości stanowi rzetelne źródło informacji dla władz oświatowych i samorządowych.

10. Nauczyciele angażują się w proces wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki.

11. W toku mierzenia jakości bada się skuteczność metod kształcenia i -wychowania stosowanych w szkole lub placówce.

12. W szkole lub placówce gromadzi się, udostępnia i na bieżąco wykorzystuje wyniki wewnętrznego mierzenia jakości, w tym zwłaszcza informacje dotyczące stanu, warunków i efektów pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły lub placówki.

13. W szkole lub placówce analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokojenia tych oczekiwań.

 Obszar: I. 3. Promocja.

Standard:

Szkoła lub placówka dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje w środowisku społecznym i gospodarczym oczekiwania edukacyjne i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła lub placówka potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działania edukacyjne. Nauczyciele i uczniowie oraz rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.

Przykładowe wskaźniki:

1. Szkoła lub placówka bada zainteresowanie uczniów i kandydatów swoją ofertą edukacyjną.

2. Prowadzona jest skuteczna promocja szkoły lub placówki, wskazująca na dbałość o potencjalnych uczniów.

3. Szkoła lub placówka prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku.

4. Szkoła lub placówka potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działania.

5. Szkoła lub placówka systematycznie analizuje i modyfikuje działania promocyjne.

6. Nauczyciele wpływają na promocję i korzystny wizerunek szkoły lub placówki w środowisku.

 II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA.

Obszar: II. 4. Kadra pedagogiczna.

Standard:

Kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom pracy edukacyjnej i wykonywanych zadań organizacyjnych. Wprowadzane są eksperymenty, innowacje i modyfikacje oraz inne działania dające nauczycielom i kierownictwu szkoły szanse samorealizacji. Ustalone są standardy jakości pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkoły, a także kierownictwa szkoły. System awansowania, oceniania pracy oraz nagród i dodatków motywacyjnych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany. Polityka kadrowa szkoły lub placówki jest planowana i realizowana stosownie do podejmowanych przez nią działań. 

Przykładowe wskaźniki:

1. Systematycznie analizuje się stan kadry i potrzeby w tym zakresie.

2. Przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych.

3. Przestrzegane są zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli.

4. Określone są zasady powierzania stanowisk i przydzielania zadań służbowych.

5. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry są należycie wykorzystywane.

6. Zastępstwa za nieobecnych nauczycieli są organizowane racjonalnie.

7. Przestrzega się uprawnień rady pedagogicznej w zakresie opiniowania propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom zadań służbowych.

8. Polityka zatrudnienia odpowiada potrzebom szkoły lub placówki i realizowanym przez nią zadaniom.

Obszar: II. 5. Rozwój zawodowy kadry.

Standard:

Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem szkoły lub placówki oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia związane z rozwojem szkoły lub placówki z indywidualnymi potrzebami nauczycieli Wewnątrzszkolne doskonalenie jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie organizowane. Nauczyciele przenoszą nabywaną wiedzę i umiejętności do swych działań edukacyjnych, a ich osiągnięcia są upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe i zgodne z przepisami szanse rozwoju zawodowego. Kolejne etapy awansu zawodowego nauczycieli są dobrze organizowane a nauczyciele mają pełną świadomość wymagań. Oceny i opinie o ich pracy wskazują na potrzeby rozwoju zawodowego. Analizowana jest skuteczność form doskonalenia.

Przykładowe wskaźniki:

1. Rozpoznane są potrzeby zarówno rady pedagogicznej, jak i poszczególnych nauczycieli.

2. Dyrektor stawia pracownikom wymagania w zakresie rozwoju zawodowego.

3. Istnieje plan doskonalenia zawodowego kadry.

4. Indywidualne plany rozwoju zawodowego nauczycieli są zgodne z potrzebami szkoły.

5. Umiejętności i kwalifikacje pracowników są doskonalone zgodnie z programem rozwoju szkoły oraz potrzebami nauczycieli.

6. Szkoła stwarza nauczycielom porównywalne szanse rozwoju zawodowego, a nauczyciele świadomi są możliwości wspierania przez szkołę ich rozwoju zawodowego.

7. Istnieje system wprowadzania do zawodu nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole.

8. Praca każdego nauczyciela jest należycie nadzorowana i oceniana.

9. Ocena pracy nauczycieli dostarcza informacji o jakości ich pracy i ma wpływ na ich rozwój zawodowy.

10. Sukcesy nauczycieli są doceniane, a niedociągnięcia eliminowane.

11. W szkole przestrzegane są przepisy w zakresie awansu zawodowego nauczyciela.

12. Systematycznie analizuje się działania podejmowane w celu rozwoju zawodowego kadry i ich skuteczność.

Obszar: II. 6. Warunki działalności szkoły lub placówki.

Standard:

Szkoła lub placówka dysponuje obiektami, budynkami i pomieszczeniami, a także wyposażeniem i materiałami, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki. Baza i wyposażenie szkoły lub placówki zapewniają warunki do realizowania zadań statutowych szkoły lub placówki i możliwość osiągania wysokiej jakości jej pracy.

Przykładowe wskaźniki:

1. Szkoła lub placówka dysponuje bazą niezbędną do realizacji swoich zadań statutowych.

2. Wielkość bazy i wyposażenie odpowiadają liczbie uczniów i pracowników oraz zadaniom szkoły lub placówki.

3. Wielkość, wyposażenie i stan poszczególnych pomieszczeń odpowiadają ich przeznaczeniom i funkcjom.

4. Zorganizowana jest biblioteka, która jest dostępna w czasie pracy szkoły lub placówki dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.

5. W bibliotece zgromadzony jest w szczególności niezbędny księgozbiór, który jest systematycznie uzupełniany.

6. Uczniowie i pracownicy mają dostęp do pomieszczeń, środków dydaktycznych i materiałów zgodnie z potrzebami.

7. Sprzęt szkolny jest właściwie utrzymany i zabezpieczony.

8. Systematycznie analizowany jest stan bazy i wyposażenia, a także podejmowane są działania w celu systematycznego zaspokajania potrzeb w tym zakresie.

9. Szkoła lub placówka czyni starania, by wyposażenie w sprzęt było nowoczesne, a warunki uczenia się - atrakcyjne.

Obszar: II. 7. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy.

Standard:

Wszyscy uczniowie, pracownicy oraz inne osoby przebywające w szkole lub placówce, funkcjonują w zdrowych, bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Przykładowe wskaźniki:

1. Obiekty szkolne, ich wyposażenie oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bhp.

2. Szkoła rozpoznaje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy.

3. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę wszyscy uczniowie mają zapewnioną odpowiednią opiekę.

4. Opieka nad uczniami podczas przerw między zajęciami jest wystarczająca.

5. Wszyscy pracownicy otrzymują stosowne przeszkolenie w zakresie bhp.

6. Uczniowie zapoznani są z zasadami bhp obowiązującymi w szkole.

7. Przestrzegane są przepisy w zakresie bhp.

 Obszar: II. 8. Kierowanie szkołą, obieg informacji.

Standard:

Struktura kierownicza i administracyjna, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się zapewniają efektywne zarządzanie, zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i instytucji zewnętrznych.

Przykładowe wskaźniki:

1. Statut szkoły lub placówki, wewnętrzne uregulowania i procedury odpowiadają przepisom prawa.

2. Statut szkoły lub placówki i inne dokumenty regulujące zasady jej funkcjonowania są dostępne społeczności szkolnej.

3. Dokumentacja szkolna, w tym dokumentacja przebiegu nauczania, jest prowadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z przepisami.

4. Prowadzony jest skuteczny nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów.

5. Na bieżąco prowadzona jest ewidencja spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

6. Prowadzona jest kontrola realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki a w razie potrzeby wdrażana jest procedura związana z egzekwowaniem tego obowiązku.

7. Wszystkie organy szkoły lub placówki w pełni realizują swoje ustawowe kompetencje.

8. Decyzje dyrektora wdrażane są w życie szybko i skutecznie.

9. Dyrektor współpracuje z nauczycielami w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły.

10. Dyrektor deleguje swoje uprawnienia w sposób przemyślany i zgodny z prawem.

11. Szkoła lub placówka posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji.

12. Szkoła lub placówka w sposób partnerski współpracuje z rodzicami i uczniami, zachęca ich do aktywnego udziału w swoim życiu.

13. W szkole lub placówce istnieje system gromadzenia, badania i przetwarzania danych statystycznych.

14. Systematycznie analizuje się skuteczność zarządzania i sprawność organizacyjną szkoły lub placówki.

 III. WYCHOWANIE I OPIEKA.

Obszar: III. 9. Równość szans.

Standard:

Szkoła lub placówka zaspokaja realizowanie potrzeb edukacyjnych i osobowy rozwój wszystkim uczniom. Wolna jest od jakichkolwiek uprzedzeń i niesprawiedliwości.

Przykładowe wskaźniki:

1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki są zgodne z obowiązującymi przepisami.

2. Przestrzegane są zasady spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

3. W szkole przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia.

4. Szkoła lub placówka zapewnia równe szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych.

5. Szkoła lub placówka zapewnia możliwości rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym.

6. Organizacja i warunki kształcenia umożliwiają wszystkim uczniom jednakowe szanse uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

7. Programy wychowania i kształcenia oraz działania szkoły promują szacunek, tolerancję dla inności, sprawiedliwość, godność osobistą oraz inne uniwersalne wartości.

Obszar: III. 10. Praca wychowawcza szkoły.

Standard:

Szkoła lub placówka realizuje własny program wychowawczy i program profilaktyki uwzględniający między innymi: potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie, samorządność uczniowską, formy wsparcia pedagogicznego. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice uczniów i wszyscy nauczyciele, a działania wychowawcze szkoły lub placówki są jednolite i spójne. Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają wyposażeniu uczniów w uniwersalne wartości.

Przykładowe wskaźniki:

1. Szkoła lub placówka posiada program wychowawczy i program profilaktyki.

2. Przyjęte przez szkołę lub placówkę wartości wychowawcze są uzgodnione z rodzicami i przez nich akceptowane.

3. Program wychowawczy szkoły lub placówki jest realizowany we współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem ich opinii.

4. Działania wychowawcze szkoły lub placówki są jednolite i spójne.

5. Szkoła lub placówka odpowiednio planuje swoje zadania wychowawcze.

6. Działania wychowawcze szkoły lub placówki uwzględniają między innymi:

a) wychowanie patriotyczne i obywatelskie,

b) wychowanie do życia w rodzinie,

c) edukację regionalną,

d) wychowanie fizyczne i promowanie zdrowego stylu życia,

e) zapobieganie patologiom i uzależnieniom,

f) przeciwdziałanie agresji,

g) orientację zawodową i planowanie kariery.

7. Realizacja tworzonych programów profilaktyki skutecznie przeciwdziała powstawaniu patologiom i uzależnieniom.

8. Promowany jest zdrowy tryb życia.

9. Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole, stosownie do potrzeb, objęci są specjalnymi formami opieki oraz pomocy pedagogicznej.

10. Szkoła lub placówka rozpoznaje problemy wychowawcze uczniów oraz uwzględnia ich potrzeby w tym zakresie.

11. Uczniowie mają zapewnioną opiekę psychologiczno - pedagogiczną.

12. Wychowawcy wywiązują się ze swoich statutowych obowiązków.

13. W szkole lub placówce tworzone są warunki dla samorządnego działania uczniów.

14. Przestrzegane są prawa i obowiązki uczniów.

15. Uczniowie motywowani są do wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą a ich starania i osiągnięcia są dostrzegane.

16. W szkole lub placówce określono spójne z przyjętym programem wychowawczym wymagania w zakresie zachowania i postaw uczniów, które są uwzględnianie w procesie oceniania zachowania uczniów.

17. Przestrzegane są postanowienia statutu szkoły lub placówki w zakresie stosowania wobec uczniów nagród i kar.

18. Szkoła lub placówka kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za własną edukację, m.in. przez sumienne wykonywanie obowiązków szkolnych oraz regularne uczęszczanie do szkoły.

19. Szkoła analizuje wskaźniki frekwencji uczniów.

20. Szkoła analizuje na bieżąco trudności wychowawcze

21. Uczniowie uczą się planowania własnej przyszłości.

22. Uczniowie mają zapewnioną pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

23. W szkole lub placówce panują otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem i pozytywne stosunki między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.

24. Zadania związane z pracą wychowawczą szkoły lub placówki są planowane i systematycznie realizowane.

 Obszar: III. 11. Praca opiekuńcza szkoły lub placówki

Standard:

Rozpoznane są potrzeby w zakresie opieki nad uczniami. Szkoła zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematyczne i skuteczne działania opiekuńcze.

Przykładowe wskaźniki:

1. Nauczyciele - wychowawcy rozpoznają potrzeby w zakresie opieki nad uczniami.

2. Wszyscy potrzebujący uczniowie objęci są odpowiednimi, dostępnymi formami opieki.

3. Szkoła lub placówka współpracuje z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.

4. Szkoła lub placówka wykorzystuje swoje możliwości zaspokajania potrzeb uczniów w zakresie opieki nad nimi.

5. Zadania związane z pracą opiekuńczą szkoły lub placówki są planowane i systematycznie realizowane.

6. Systematycznie analizuje się działania opiekuńcze szkoły lub placówki i ich skuteczność.

Obszar: III. 12. Efekty pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły.

Standard:

Postawy i zachowania uczniów wskazują na ich moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój oraz odpowiadają uznanym powszechnie wartościom i normom postępowania. Szkoła lub placówka podejmuje systematyczne i skuteczne działania wychowawcze.

Przykładowe wskaźniki:

1. Program wychowawczy szkoły lub placówki zawiera kryteria efektywności działań wychowawczych i opiekuńczych.

2. Szkoła lub placówka gromadzi wskaźniki efektywności pracy profilaktyczno - wychowawczej.

3. Uczniowie przestrzegają przyjętych zasad zachowania.

4. Środki zaradcze podejmowane wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze przynoszą oczekiwane skutki.

5. Na bieżąco i zgodnie z potrzebami analizuje się i ocenia efekty pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoły.

6. Efekty pracy wychowawczej zbieżne są z założonymi celami.

IV. KSZTAŁCENIE.

 Obszar: IV. 13. Programy nauczania.

Standard:

W szkole lub placówce nauczanie powiązane jest z wychowaniem oraz kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informatyczną oraz planowania przez uczniów własnego rozwoju. Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych są tak wybrane lub skonstruowane, by zapewnić każdemu uczniowi ciągły postęp. Jakość wybranych programów nauczania zapewnia rozwój osiągnięć edukacyjnych uczniów i ich sukcesy.

Przykładowe wskaźniki:

1. Szkoła lub placówka posiada zestawy programów nauczania opracowane odrębnie dla każdego oddziału, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W wybranych i realizowanych w szkole lub placówce programach nauczania uwzględnione są przedmioty, ścieżki międzyprzedmiotowe i treści zawarte w podstawie programowej.

3. Wszyscy nauczyciele realizują programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego w sposób określony w przepisach.

4. Realizowane programy nauczania są dostosowane do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów.

5. Nauczyciele mają dostęp do programów, planów nauczania, przepisów i materiałów pomocniczych.

6. Dokonywana jest analiza i weryfikacja szkolnych zestawów programów nauczania.

 Obszar: IV. 14. Organizacja procesu kształcenia.

Standard:

Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły lub placówki oraz zmierza do osiągnięcia celów i założeń programowych. Organizacja procesu kształcenia w szkole lub placówce zapewnia szansę rozwoju każdego ucznia.

Przykładowe wskaźniki:

1. Szkolne plany nauczania dla każdego oddziału odpowiadają obowiązującym przepisom.

2. Szkolne plany nauczania zapewniają realizację programów nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów.

3. Arkusz organizacji pracy szkoły jest sporządzany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Tygodniowy rozkład zajęć6. jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji i spełnia zasady higieny pracy umysłowej ucznia i nauczyciela.

5. Szkoła lub placówka rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów.

6. Szkoła lub placówka odpowiednio organizuje proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

7. Szkoła lub placówka zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

8. Przewidziano szczególne formy pracy i pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce.

9. Organizacja kształcenia w szkole wspomaga dostępność i efektywność procesu uczenia się i nauczania.

10. Organizacja kształcenia w szkole lub placówce poddawana jest systematycznej analizie i ocenie.

 Obszar: IV. 15. Przebieg procesu kształcenia

Standard:

Proces kształcenia ma jasno określone cele ukierunkowane na rozwój ucznia. Metody pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne. Ocenianie jest przemyślanym procesem zmierzającym do poprawy efektów edukacyjnych szkoły. Szkoła lub placówka tworzy środowisko wspierające uczenie się dzieci i młodzieży.

Przykładowe wskaźniki:

1. Nauczyciele odpowiednio planują realizację treści kształcenia, uwzględniając korelację międzyprzedmiotową.

2. Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami.

3. Nauczyciele przygotowują się do każdych zajęć edukacyjnych.

4. Metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia i potrzebom uczniów.

5. W toku kształcenia nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój, a nauczanie jest ściśle związane z uczeniem się.

6. Nauczyciele tworzą przyjazne, ale nie koleżeńskie relacje z uczniami.

7. Uczniom przejawiającym trudności w nauce zapewnia się pomoc

8. Wymagania edukacyjne stawiane uczniom są precyzyjnie określone i dostosowane do ich indywidualnych możliwości i predyspozycji.

9. Uczniowie i ich rodzice znają zasady oceniania obowiązujące w szkole lub placówce.

10. Wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz formy i sposoby oceniania ustalone przez nauczycieli.

11. Uczniowie oraz ich rodzice zapoznani są z wymaganiami edukacyjnymi ustalonymi przez nauczycieli.

12. Nauczyciele oceniają osiągnięty przez uczniów poziom wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole oraz z ustalonymi przez siebie wymaganiami edukacyjnymi.

13. Uczniowie i rodzice są na bieżąco i rzetelnie informowani o osiągnięciach edukacyjnych.

14. Funkcjonowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego poddaje się okresowej analizie i ocenie.

15. Sposób realizowania poszczególnych programów kształcenia jest systematycznie analizowany i na bieżąco modyfikowany.

Obszar: IV. 16. Efekty kształcenia.

Standard:

Miarą sukcesu szkoły lub placówki jest poziom i ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami, uzyskiwany w toku realizacji odpowiednio dobranych programów kształcenia. Absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia w wybranej szkole lub podejmują pracę zawodową realizując własne życiowe cele i aspiracje. Szkoła lub placówka bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.

Przykładowe wskaźniki:

1. Szkoła lub placówka rzetelnie diagnozuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów.

2. Przestrzegane są obowiązujące zasady oceniania promowania, klasyfikowania i egzaminowania.

3. Szkoła lub placówka gromadzi, analizuje i eksponuje osiągnięcia uczniów.

4. Szkoła lub placówka gromadzi informacje o losach absolwentów.

5. Efekty kształcenia na każdym etapie zbieżne są z przyjętymi celami, założeniami i treściami programowymi.

6. Programy kształcenia realizowane są w taki sposób, że uczniowie spełniają przyjęte standardy osiągnięć edukacyjnych.

7. Wskaźniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki badań osiągnięć edukacyjnych uczniów wskazują na ciągły postęp efektów kształcenia w szkole.

8. Wyniki uzyskiwane przez uczniów w toku kształcenia zbieżne są z uzyskiwanymi przez nich wynikami zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów.

9. Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach.

10. Systematycznie analizuje się i ocenia efekty pracy dydaktycznej szkoły lub placówki.

11. Wnioski wynikające z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów są wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły lub placówki.