powrót

Skrócone sprawozdanie

W konsultacji wzięli udział:

MENIS, Ministerstwo Kultury, Min Zdrowia, Min. Gospodarki, Pracy, ZNP, OSKKO, STO

Poruszano zagadnienia (omówię najistotniejsze):

§ 5.1.3. - dopisać w jaki sposób kurator wykorzystuje wyniki mierzenia wszystkich szkół i placówek,

4. Uwaga nieuwzględniona.

Przedmiotowa kwestia jest uregulowana w § 5 pkt 11, 12, 13

§5 l. p. 3,11,12,13 nie zawierają sposobu i trybu przekazywania dyrektorowi szkoły lub placówki wyników mierzenia jakości jej pracy, o którym mowa w §5 l. p. 3 oraz sposobu odwołania od wyników mierzenia. Wnioskujemy o uregulowanie w rozporządzeniu ww. kwestii.

Omawiano to w naszej dyskusji w poście #03, 04, 07 i kolejnych. Ten punkt wymagał najdłuższej dyskusji. MENIS uważało, że tę kwestię w wystarczający sposób regulują zapisy zawarte w § 5 pkt 11, 12, 13. Przytoczone argumenty nie znalazły początkowo zrozumienia. Ostatecznie odpowiedź brzmiała "zmienimy to".

§ 9 - sprzeciw wobec wprowadzenia - niepotrzebne mnożenie stanowisk; dyrektorzy i wizytatorzy są właściwymi rzecznikami

 

8. Uwaga nieuwzględniona.

Jest to realizacja wielu postulatów zgłaszanych przez środowiska uczniów, rodziców a praw dziecka i ucznia

Podtrzymujemy sprzeciw. Uważamy ten krok za niepotrzebne mnożenie stanowisk.

Uważamy wizytatorów zajmujących się konkretnymi szkołami za najlepszych, znających szkołę i uczniów rzeczników praw dziecka i ucznia, najlepiej im służących. Nowe stanowisko byłoby siłą rzeczy stanowiskiem kierowniczym wobec wizytatorów – w zakresie ochrony praw ucznia. Taką rolę powinien pełnić aktualnie funkcjonujący przełożony wizytatora.

Nasze stanowisko niejako potwierdza odpowiedź MENiS skierowana do ZNP: Kompetencje wizytatora koordynatora nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia i dziecka są takie same jak pozostałych wizytatorów. Różnicę stanowi zakres zadań, obowiązków, które określa kurator oświaty.

Naszym zdaniem oznacza to brak ogólnopolskiej koncepcji.

Post #13 Tu ministerstwo było uparte. przyjęto nasze argumenty, lecz nie odstąpiono od zamiaru.

kwestia z postu #07

§8. 2. lit. d.

2. Na stanowiskach wymienionych w ust. l, z wyjątkiem kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani, posiadający:

d) ukończony kurs kwalifikacyjny do sprawowania nadzoru pedagogicznego, prowadzony przez centralną lub wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli;

Wnioskujemy o nie dyskryminowanie kandydatów kształconych przez inne niż wymienione w projekcie rozporządzenia uczelnie. [...]

Brak efektów negocjacji.

 

Ponadto poruszyłem kwestię (post #45) nieprecyzyjnego sformułowania z par5.1.7

zgodzono się z nami i obiecano zmienić  monitorowanie opracowania na "opracowywania" Uznano to za błąd natury technicznej.

 

Przedstawiciel STO zakwestionował cały paragraf 6. - regulujący zasady sprawowania nadzoru przez dyrektora. Wystąpiłem przeciw tej inicjatywie jako zmierzającej do odprofesjonalizowania zarządzania szkołami oraz zdania dyrektora na absolutną łaskę organu prowadzącego/właściciela.

MENiS występował w tej kwestii po naszej stronie.

 

Ministerstwo kultury zakwestionowało istnienie wytycznych nadzorowania czyli załącznika nr 1.

Zajalem w tej sprawie głos i odwrotnie - wyraziłem uznanie dla wprowadzania ogólnopolskich standardów.

MENIS wyraził identyczną opinię'

Z powodów legislacyjnych ma zostać odrzucony załącznik nr 2 regulujący kwestię standardów dla kuratora.

Pytani zapewnili ze minister będzie je stosował w postaci wytycznych - skoro wreszcie je opracowano.

Warto w tej kwestii drążyć - moim zdaniem - dalej.

 

ZNP nie zgłaszał zastrzeżeń.

Solidarności nie było

Ministerstwo Zdrowia wnioskowało o narzucenie podobnych szkołom publicznym standardów nadzorczych dla dyrektorów szkół niepublicznych. Zająłem z nimi zgodne stanowisko. .

Ministerstwo Gospodarki nie miało pytań

 

Ogólnie. Mieliśmy merytoryczne uwagi i sporo osiągnęliśmy. Przede wszystkim coś dla środowiska kadry kierowniczej zrobiliśmy. Niepokoi sprawa uznawania jedynie słusznych zakładów kształcenia wizytatorów. To wymaga dalszej naszej pracy.

M. Pleśniar