powrót

Projekt

ROZPORZĄDZENIE

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia ........................... 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 i Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 28, póz. 153 i Nr 141, póz. 943, z 1998 r. Nr 117, póz. 759 i Nr 162, póz. 1126, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268 i Nr 122, póz. 1320, z 2001 r. Nr 111, póz. 1194 i Nr 144, póz. 1615, z 2002 r. Nr 41, póz. 362, Nr 113, póz. 984, Nr 141, póz. 1185 i Nr 200, póz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, póz. 65 i Nr 137, póz. 1304) zarządza się, co następuje:

§1

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 i Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 28, póz. 153 i Nr 141, póz. 943, z 1998 r. Nr 117, póz. 759 i Nr 162, póz. 1126, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268 i Nr 122, póz. 1320, z 2001 r. Nr 111, póz. 1194 i Nr 144 , póz. 1615, z 2002 r. ?41, póz. 362, Nr 113, póz. 984, Nr 141, póz. 1185 i Nr 200, póz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, póz. 65 i Nr 137, póz. 1304);

2) szkole - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły wymienione w art. 2 pkt l i 2 ustawy;

3) placówce - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3 -5, 7 i 10 ustawy, a także publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;

4) mierzeniu jakości - należy przez to rozumieć zespół zorganizowanych i systematycznych działań organów sprawujących nadzór pedagogiczny, służących ocenie stanu, warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, a także ocenie postępu w tym zakresie;

5) zewnętrznym mierzeniu jakości - należy przez to rozumieć mierzenie jakości pracy szkół i placówek prowadzone przez kuratora oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny, z wyjątkiem dyrektora szkoły lub placówki;

6) wewnętrznym mierzeniu jakości - należy przez to rozumieć mierzenie jakości pracy szkoły lub placówki prowadzone przez dyrektora szkoły lub placówki;

7) ewaluacji - należy przez to rozumieć ocenę przydatności podejmowanych działań edukacyjnych w odniesieniu do założonych celów, służące doskonaleniu tych działań;

8) monitorowaniu - należy przez to rozumieć systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy szkół;

9)hospitacji - należy przez to rozumieć formę nadzoru pedagogicznego, polegającą na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami, a także czynności hospitacyjnych dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce;

10) hospitacji diagnozującej - należy przez to rozumieć hospitację, której celem jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie bezpośredniej obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów;

11) wewnątrzszkolnym systemie zapewniania jakości - należy przez to rozumieć zespół zorganizowanych, powiązanych ze sobą i spójnych działań podejmowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, organy szkoły lub placówki oraz poszczególnych nauczycieli, niezbędnych do uzyskania i utrzymania wiarygodności, że działania edukacyjne w szkole lub placówce będą spełniać ustalone wymagania jakościowe;

12) instytucjach wspomagających - należy przez to rozumieć placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, szkoły wyższe, centralną komisję egzaminacyjną, okręgowe komisje egzaminacyjne, zakłady kształcenia nauczycieli.

§2

1. Celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty, a w szczególności jakościowy rozwój szkół i placówek oraz wspomaganie rozwoju ucznia i rozwoju zawodowego nauczycieli, przez:

1) prowadzenie planowego i systematycznego mierzenia jakości pracy szkół i placówek;

2) dokonywanie, w wyniku mierzenia jakości, oceny stanu, warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, a także oceny postępu w tym zakresie;

3) dokonywanie ewaluacji;

4) podejmowanie działań wspomagających szkoły i placówki w doskonaleniu ich pracy;

5) prowadzenie kontroli w zakresie zgodności organizacji i funkcjonowania szkół i placówek z przepisami prawa;

6) wspomaganie nauczycieli i dyrektorów w spełnianiu przez szkołę lub placówkę wymagań w zakresie jakości pracy;

7) wspomaganie szkół i placówek w określaniu kierunków ich jakościowego rozwoju;

8) udostępnianie szkołom i placówkom informacji o zmianach w przepisach prawa oświatowego, związanych z działalnością szkół i placówek;

9) współdziałanie z organami prowadzącymi szkoły.

2. Nadzór pedagogiczny sprawowany jest z uwzględnieniem:

1) jawności wymagań i sposobów ich kontroli;

2) dążenia do obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy szkół i placówek uwzględniającej ich specyfikę;

3) współdziałania pomiędzy organami sprawującymi nadzór pedagogiczny;

4) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły i placówki;

5) współpracy nadzorujących z nadzorowanymi;

6) sprzyjania i wyzwalania samodzielności i aktywności szkół i placówek na rzecz pobudzania i umacniania poczucia odpowiedzialności za efekty własnej pracy.

§3

1. Organy nadzoru pedagogicznego prowadzą mierzenie jakości pracy szkół i placówek uwzględniając standardy oceny jakości pracy szkół i placówek określone w załączniku nr l do rozporządzenia.

2. Mierzenie jakości pracy szkół i placówek jest dokumentowane i prowadzone z uwzględnieniem opinii uczniów, nauczycieli i rodziców, w szczególności przez:

1) kontrolowanie realizacji przez szkołę lub placówkę wymagań określonych w przepisach prawa oświatowego;

2) prowadzenie diagnozy i ocenę stopnia spełniania przez szkoły i placówki standardów oceny, o których mowa w ust. l, z uwzględnieniem ust.3;

3) diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania ich z wynikami uzyskiwanymi przez uczniów na sprawdzianie i egzaminach zewnętrznych;

4) monitorowanie podejmowanych przez szkołę lub placówkę działań zmierzających do doskonalenia jakości jej pracy we wszystkich obszarach określonych w standardach;

5) prowadzenie hospitacji zajęć, w tym w szczególności hospitacji diagnozującej;

6) dokonywanie ewaluacji.

3. Kurator oświaty może rozszerzyć standardy oceny jakości pracy szkół lub placówek, o których mowa w ust. l, stosownie do tradycji, specyfiki regionu i regionalnej polityki oświatowej.

4. Kurator oświaty może odstąpić od mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie wybranych standardów w przypadku posiadania przez szkołę lub placówkę dokumentów potwierdzających wdrożony system zarządzania jakością.

5. W stosunku do szkół i placówek niepublicznych organy nadzoru pedagogicznego prowadzą mierzenie jakości ich pracy w zakresie standardów odnoszących się do wymogów określonych w art. 7 ust. 3 ustawy oraz zadań ujętych w statutach tych szkół i placówek.

§4

W celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 35 ust.2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty uwzględniając standardy oceny jakości nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§5

l. Kurator oświaty, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:

1) opracowuje szczegółową organizację i sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego w województwie;

2) opracowuje plany mierzenia jakości pracy szkół i placówek:

a) obejmujący 5 lat szkolnych,

b) obejmujący rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

3) organizuje i przeprowadza, nie rzadziej niż raz na pięć lat, mierzenie jakości pracy wszystkich szkół i placówek;

4) decyduje o doborze technik oraz narzędzi diagnostycznych służących prowadzonej diagnozie, tworzy je lub współpracuje przy ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi;

5) wykorzystuje wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych do oceny jakości kształcenia w województwie oraz ustala kierunki działań naprawczych lub doskonalących jakość kształcenia;

6) wspomaga dyrektorów szkół i placówek w tworzeniu i wdrażaniu wewnętrznych systemów zapewniania jakości pracy szkół i placówek;

7) monitoruje opracowanie i realizowanie przez szkoły i placówki programów ich rozwoju zawierających w szczególności program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy;

8) inspiruje i wspomaga dyrektorów szkół i placówek w realizacji programów, o których mowa w pkt 7, oraz w osiąganiu wysokiej jakości pracy szkół i placówek, w szczególności przez przygotowywanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, ofert szkoleniowych zgodnych z rozpoznanymi potrzebami w tym zakresie;

9) wspomaga rozwój zawodowy pracowników kuratorium oświaty sprawujących nadzór pedagogiczny, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli i szkołami wyższymi;

10) współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;

11) gromadzi informacje o pracy dyrektorów nadzorowanych szkół i placówek w celu dokonywania oceny ich pracy, w trybie określonym w odrębnych przepisach;

12) przekazuje dyrektorom szkół i placówek oraz organom prowadzącym szkoły lub placówki, a w przypadku szkół kształcących w zawodach medycznych - również ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, raz w roku szkolnym, informację o jakości pracy szkół i placówek w badanych obszarach;

13) co najmniej raz na pięć lat sporządza i przekazuje wojewodzie i ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz udostępnia organom prowadzącym szkoły i placówki, raport o stanie oświaty w województwie, w tym o jakości pracy szkół i placówek, wraz z wnioskami dotyczącymi tworzenia i realizacji polityki oświatowej w województwie i w państwie ;

14) przekazuje, do końca lipca każdego roku, wojewodzie i ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania wnioski wynikające z mierzenia jakości pracy szkół i placówek na terenie województwa uwzględniając realizację zadań, o których mowa w pkt 2 lit. b;

15) współdziała z instytucjami wspomagającymi w prowadzeniu diagnozy jakości kształcenia.

2. Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły lub placówki powinno być poprzedzone zapoznaniem się z jej organizacją i zasadami działania, określonymi w statucie szkoły lub placówki, a także warunkami w jakich funkcjonuje szkoła lub placówka.

3. Kurator oświaty, w celu zdiagnozowania określonego problemu w szkołach i placówkach na obszarze województwa, może zobowiązać dyrektorów szkół i placówek do przeprowadzenia mierzenia jakości pracy szkół lub placówek w tym zakresie.

4. Kurator oświaty, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. l pkt 4 i 15, może zawierać porozumienia z instytucjami wspomagającymi.

5. Inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny wykonują odpowiednio zadania określone w ust. l - 4.

§6

l. Dyrektor szkoły lub placówki, we współpracy z nauczycielami zajmującymi w szkole lub placówce inne stanowiska kierownicze, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:

1) planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły lub placówki, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;

2) decyduje o doborze technik oraz narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki oraz może współdziałać z instytucjami wspomagającymi w opracowywaniu narzędzi diagnostycznych;

3) raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki i przedstawia go kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę;

4) opracowuje program rozwoju szkoły lub placówki

a) obejmujący 5 lat szkolnych;

b) obejmujący rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wskazanych przez kuratora oświaty oraz wyników mierzenia jakości pracy szkoły uzyskanych w poprzednim roku szkolnym;

5) analizuje wyniki zewnętrznego sprawdzianu lub egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenfa w szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie;

6) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

7) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;

8) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9) we współdziałaniu z radą pedagogiczną, opracowuje i wdraża wewnętrzny system zapewniania jakości pracy szkoły lub placówki;

10) prowadzi hospitacje zajęć, w tym w szczególności hospitacje diagnozujące.

§7

Organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz instytucje wspomagające podejmują działania wspomagające rozwój jakości pracy szkół i placówek, w szczególności przez udzielanie pomocy w:

1) organizowaniu i przeprowadzaniu mierzenia jakości pracy szkól i placówek;

2) doborze technik i narzędzi, a także tworzeniu narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w mierzeniu jakości pracy szkół i placówek;

3) opracowywaniu analiz i raportów z mierzenia jakości pracy szkół i placówek;

4) rozwiązywaniu problemów w działalności szkół i placówek;

5) projektowaniu i wdrażaniu programu rozwoju szkoły lub placówki oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości pracy szkoły lub placówki;

6) propagowaniu projektów edukacyjnych planowanych i realizowanych przez szkoły wyższe, inne placówki naukowe oraz jednostki badawczo - rozwojowe;

7) inicjowaniu działań upowszechniających osiągnięcia i dorobek szkół, placówek, uczniów i nauczycieli;

8) organizowaniu doradztwa zawodowego dla nauczycieli.

§8

l. Ustala się następujący wykaz stanowisk, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:

1) w ministerstwach:

a) dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów departamentów (równorzędnych komórek organizacyjnych) oraz radcy ministrów i naczelnicy wydziałów, wykonujący statutowe i regulaminowe zadania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego,

b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;

2) w kuratoriach oświaty:

a) kuratorzy oraz wicekuratorzy oświaty koordynujący pracę komórek organizacyjnych, których statutowym zadaniem jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

b) kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w lit. a,

c) wizytatorzy i starsi wizytatorzy;

3) w specjalistycznej jednostce nadzoru utworzonej na podstawie art. 32a ust. l ustawy przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego:

a) dyrektor jednostki i inni pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze, wykonujący statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,

b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy i główni wizytatorzy;

4) w okręgowych zespołach nadzoru pedagogicznego przy sądach okręgowych, utworzonych przez ministra sprawiedliwości:

a) kierownik zespołu - starszy wizytator, wykonujący określone odrębnymi przepisami zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,

b) wizytatorzy, starsi wizytatorzy.

2. Na stanowiskach wymienionych w ust. l, z wyjątkiem kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani, posiadający:

a) wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,

b) co najmniej 6 - letni staż pracy pedagogicznej,

c) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania albo co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce, zakładzie kształcenia nauczycieli, placówce doskonalenia nauczycieli lub na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

d) ukończony kurs kwalifikacyjny do sprawowania nadzoru pedagogicznego, prowadzony przez centralną lub wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli;

2) nauczyciele akademiccy spełniający wymagania wymienione w pkt l lit. a, c i d oraz posiadający co najmniej 6 - letni staż pracy w szkole wyższej.

3. Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kuratora oświaty określaj ą przepisy ustawy.

§9

Kurator oświaty powierza osobie zatrudnionej na jednym ze stanowisk wymienionych w § 8 ust. l pkt 2 lit. c koordynowanie nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia i praw dziecka w szkołach i placówkach.

§10

1. Kurator oświaty oraz inne organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą zlecać prowadzenie badań lub opracowywanie ekspertyz, o których mowa w art. 35 ust. 5a ustawy, osobom posiadającym wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu zleconych zadań.

2. Zlecenie, o którym mowa w ust. l, powinno w szczególności określać:

1) cel i zakres badań lub ekspertyzy;

2) rodzaj dokumentacji udostępnianej wykonującemu badanie lub ekspertyzę;

3) określenie zajęć, w których wykonujący badanie lub ekspertyzę może uczestniczyć jako obserwator;

4) określenie formy, sposobu i terminu przekazania wyników badań lub ekspertyzy.

§11

Nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia w kuratoriach oświaty lub w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny na stanowiskach, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych, posiadający kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk na podstawie dotychczasowych przepisów, posiadają kwalifikacje w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.

§12

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 67, póz. 759).

§13

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2003 r., z wyjątkiem § 8 ust. 2 pkt l lit. d, który wchodzi w życie z dniem l września 2005 r.

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU