powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Wobec protokołu rozbieżności w kwestii zmian rozporządzenia MENiS w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.

OSKKO wyraża uznanie dla dobrze skonstruowanego, regulującego sprawy nadzoru pedagogicznego aktu prawnego.

Ponadto odnosi się do zagadnień:

Pierwotne stanowisko OSKKO

Odpowiedź MENiS

Stanowisko na dn. 26.08.2003

§ 1.8.- ewaluacja nie powinna być przypisana organowi

sprawującemu nadzór pedagogiczny, propozycja aby zastąpić brzmieniem podobnym do hospitacji.

 

1. Uwaga uwzględniona.

Ewaluacja jest badaniem wartości działań edukacyjnych w celu ich doskonalenia.

 

OSKKO akceptuje zmianę

§ 1.11. — nie wprowadzać hospitacji diagnozującej.

2. Uwaga nieuwzględniona.

Hospitacja diagnozująca jest szczególnie ważna, gdyż jest zorientowana na obserwację rezultatów, efektów nauczania

OSKKO uznaje argumentację MENiS i akceptuje obecne brzmienie.

§ 4 - określić w jaki sposób Minister kontroluje sprawność i efektywność nadzoru, jak często, komu przedstawia wyniki kontroli.

3. Uwaga nieuwzględniona.

Minister kontroluje sprawność i efektywność nadzoru zgodnie z załącznikiem 2.

Zachowuje - podobnie jak inne organy nadzoru — autonomię w zakresie wyboru form i metod. Minister jest najwyższą instancją nadzoru. Przedkłada sprawozdanie z realizacji ustawowych zadań parlamentowi. To zagadnienie nie jest przedmiotem regulacji tego rozporządzenia.

OSKKO uznaje argumentację MENiS i akceptuje obecne brzmienie.

§ 5.1.3. - dopisać w jaki sposób kurator wykorzystuje wyniki mierzenia wszystkich szkół i placówek,

4. Uwaga nieuwzględniona.

Przedmiotowa kwestia jest uregulowana w § 5 pkt 11, 12, 13

§5 l. p. 3,11,12,13 nie zawierają sposobu i trybu przekazywania dyrektorowi szkoły lub placówki wyników mierzenia jakości jej pracy, o którym mowa w §5 l. p. 3 oraz sposobu odwołania od wyników mierzenia. Wnioskujemy o uregulowanie w rozporządzeniu ww. kwestii.

wprowadzić w paragrafie l nowy termin - wewnętrzny system zapewniania jakości pracy szkół i placówek".

 

5. Uwaga uwzględniona.

System zapewniania jakości jest rozwiązaniem organizacyjnym, w którym struktura

organizacyjna, procedury, procesy i zasoby (kadrowe, rzeczowe, bazowe) stanowią

gwarancję osiągania przez szkoły lub placówki standardów jakości ich pracy.

 

OSKKO akceptuje zmianę

§ 5.7. - usunąć wyraz - opracowanie.

 

6. Uwaga nieuwzgledniona.

Zapis ten uwzględnia różne sytuacje związane ze sprawnością wykonywania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły - dyrektorowi początkującemu często trzeba udzielić wsparcia i pomocy także przy opracowywaniu programów. Monitorowanie tego procesu będzie sprzyjało udzielenie tej pomocy natychmiast.

OSKKO uznaje argumentację MENiS i akceptuje obecne brzmienie.

§ 6.4. - program rozwoju powinien obejmować co najmniej trzy lata, rok to zbyt krótki okres.

 

7. Uwaga uwzględniona.

przy zachowaniu planowania na dany rok szkolny.

Program rozwoju szkoły obejmuje realizację bieżących potrzeb związanych z korygowaniem i doskonaleniem jej pracy (itp. wynikających ze zmieniającego się prawa,

stwierdzonych nieprawidłowości, skarg, analizy sytuacji itp.) jak i działań związanych z wdrażaniem standardów w kolejnych latach. Zatem konieczne jest określenie planu na każdy rok szkolny.

OSKKO akceptuje zmianę

§ 9 - sprzeciw wobec wprowadzenia - niepotrzebne mnożenie stanowisk; dyrektorzy i wizytatorzy są właściwymi rzecznikami

 

8. Uwaga nieuwzględniona.

Jest to realizacja wielu postulatów zgłaszanych przez środowiska uczniów, rodziców a praw dziecka i ucznia

Podtrzymujemy sprzeciw. Uważamy ten krok za niepotrzebne mnożenie stanowisk.

Uważamy wizytatorów zajmujących się konkretnymi szkołami za najlepszych, znających szkołę i uczniów rzeczników praw dziecka i ucznia, najlepiej im służących. Nowe stanowisko byłoby siłą rzeczy stanowiskiem kierowniczym wobec wizytatorów – w zakresie ochrony praw ucznia. Taką rolę powinien pełnić aktualnie funkcjonujący przełożony wizytatora.

Nasze stanowisko niejako potwierdza odpowiedź MENiS skierowana do ZNP: Kompetencje wizytatora koordynatora nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia i dziecka są takie same jak pozostałych wizytatorów. Różnicę stanowi zakres zadań, obowiązków, które określa kurator oświaty.

Naszym zdaniem oznacza to brak ogólnopolskiej koncepcji.

9. załącznik l i 2 wymagają konsultacji ze środowiskiem

oświatowym. także nauczycieli. Ponadto łączy się z nowym zadaniem nadzoru pedagogicznego wpisanym do ustawy o systemie oświaty w ostatniej nowelizacji tego aktu (art. 33 ust.2 pkt 6).

 

. 9. Uwaga nieuwzględniona.

Treści zapisane w załącznikach powstawały „od dołu". Przy ich tworzeniu wykorzystano standardy dotychczas realizowane i weryfikowane przez kuratoria oświaty, gdzie tworzone były we współpracy z nauczycielami, dyrektorami szkól. Standardy te będą weryfikowane przez praktykę szkolną i modyfikowane, doskonalone

Odstępujemy od krytyki zapisu, w oczekiwaniu na praktyczną weryfikację.

 

 

Oprócz powyższych zwracamy uwagę na nierówność traktowania uczelni i absolwentów uczelni:

§8. 2. lit. d.

2. Na stanowiskach wymienionych w ust. l, z wyjątkiem kuratora oświaty, mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele mianowani lub dyplomowani, posiadający:

a) wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,

b) co najmniej 6 - letni staż pracy pedagogicznej,

c) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania albo co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce, zakładzie kształcenia nauczycieli, placówce doskonalenia nauczycieli lub na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

d) ukończony kurs kwalifikacyjny do sprawowania nadzoru pedagogicznego, prowadzony przez centralną lub wojewódzką placówkę doskonalenia nauczycieli;

Wnioskujemy o nie dyskryminowanie kandydatów kształconych przez inne niż wymienione w projekcie rozporządzenia uczelnie. Naszym zdaniem istotnym kryterium są kompetencje. Zwracamy uwagę, ze w kwestii §8 ust2. lit b. wypowiedzieli się Państwo: Zdaniem MENiS najważniejsze są kwalifikacje zawodowe, przygotowanie merytoryczne. Wnioskujemy o podobną postawę wobec treści podpunktu – lit. b.