powrót

Stanowisko MENiS

do uwag zgłoszonych do projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego

 

§ 1.8.- ewaluacja nie powinna być przypisana organowi

sprawującemu nadzór pedagogiczny, propozycja aby zastąpić brzmieniem podobnym do hospitacji.

 

1. Uwaga uwzględniona.

Ewaluacja jest badaniem wartości działań edukacyjnych w celu ich doskonalenia.

 

§ 1.11. — nie wprowadzać hospitacji diagnozującej.

2. Uwaga nieuwzględniona.

Hospitacja diagnozująca jest szczególnie ważna, gdyż jest zorientowana na obserwację rezultatów, efektów nauczania

§ 4 - określić w jaki sposób Minister kontroluje sprawność i efektywność nadzoru, jak często, komu przedstawia wyniki kontroli.

3. Uwaga nieuwzględniona.

Minister kontroluje sprawność i efektywność nadzoru zgodnie z załącznikiem 2.

Zachowuje - podobnie jak inne organy nadzoru — autonomię w zakresie wyboru form i metod. Minister jest najwyższą instancją nadzoru. Przedkłada sprawozdanie z realizacji ustawowych zadań parlamentowi. To zagadnienie nie jest przedmiotem regulacji tego rozporządzenia.

§ 5.3. - dopisać w jaki sposób kurator wykorzystuje wyniki mierzenia wszystkich szkół i placówek,

4. Uwaga nieuwzględniona.

Przedmiotowa kwestia jest uregulowana w § 5 pkt 11, 12, 13

wprowadzić w paragrafie l nowy termin - wewnętrzny system zapewniania jakości pracy szkół i placówek".

 

5. Uwaga uwzględniona.

System zapewniania jakości jest rozwiązaniem organizacyjnym, w którym struktura

organizacyjna, procedury, procesy i zasoby (kadrowe, rzeczowe, bazowe) stanowią

gwarancję osiągania przez szkoły lub placówki standardów jakości ich pracy.

 

§ 5.7. - usunąć wyraz - opracowanie.

 

6. Uwaga nieuwzgledniona.

Zapis ten uwzględnia różne sytuacje związane ze sprawnością wykonywania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły - dyrektorowi początkującemu często trzeba udzielić wsparcia i pomocy także przy opracowywaniu programów. Monitorowanie tego procesu będzie sprzyjało udzielenie tej pomocy natychmiast.

§ 6.4. - program rozwoju powinien obejmować co najmniej trzy lata, rok to zbyt krótki okres.

 

7. Uwaga uwzględniona.

przy zachowaniu planowania na dany rok szkolny.

Program rozwoju szkoły obejmuje realizację bieżących potrzeb związanych z korygowaniem i doskonaleniem jej pracy (itp. wynikających ze zmieniającego się prawa,

stwierdzonych nieprawidłowości, skarg, analizy sytuacji itp.) jak i działań związanych z wdrażaniem standardów w kolejnych latach. Zatem konieczne jest określenie planu na każdy rok szkolny.

§ 9 - sprzeciw wobec wprowadzenia - niepotrzebne mnożenie stanowisk; dyrektorzy i wizytatorzy są właściwymi rzecznikami

 

8. Uwaga nieuwzględniona.

Jest to realizacja wielu postulatów zgłaszanych przez środowiska uczniów, rodziców a praw dziecka i ucznia

9. załącznik l i 2 wymagają konsultacji ze środowiskiem

oświatowym. także nauczycieli. Ponadto łączy się z nowym zadaniem nadzoru pedagogicznego wpisanym do ustawy o systemie oświaty w ostatniej nowelizacji tego aktu (art. 33 ust.2 pkt 6).

 

. 9. Uwaga nieuwzględniona.

Treści zapisane w załącznikach powstawały „od dołu". Przy ich tworzeniu wykorzystano standardy dotychczas realizowane i weryfikowane przez kuratoria oświaty, gdzie tworzone były we współpracy z nauczycielami, dyrektorami szkól. Standardy te będą weryfikowane przez praktykę szkolną i modyfikowane, doskonalone.