powrót

 

Projekt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia ... 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu

udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i

akademickich

Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm.1) zarządza się co następuje:

§1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (Dz. U. Nr 60, póz. 643) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. l otrzymuje brzmienie:

„l. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza wydawniczego w wysokości:

1) dla podręczników szkolnych:

a) przy pierwszym wydaniu - 1900 zł

b) przy następnym wydaniu - 1350 zł,

2) dla podręczników akademickich:

a) przy pierwszym wydaniu - do 1200 zł

b) przy następnym wydaniu - do 850 zł.";

2) w § 3 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku kolejnego wydania podręcznika szkolnego i akademickiego do wniosku należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania, a w przypadku podręcznika akademickiego również konspekt zmian oraz dwie aktualne recenzje sporządzone przez samodzielnych pracowników naukowych.

5. W przypadku pierwszego wydania podręcznika akademickiego do wniosku należy dołączyć szczegółowy konspekt oraz dwie aktualne recenzje wydawnicze książki sporządzone przez samodzielnych pracowników naukowych. Na żądanie wydawca obowiązany jest przedstawić maszynopis podręcznika.";

3) w § 7 ust. l otrzymuje brzmienie:

„l. Minimalny nakład dotowanego podręcznika akademickiego nie może być niższy niż 1000 egzemplarzy.";

4) w § 8 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

„Wniosek o wyrażenie zgody składa się do dnia l października roku, na który została przyznana dotacja."

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r., z wyjątkiem § l pkt l mniejszego rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W porozumieniu:

Minister Finansów

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

1) zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2003r Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594