powrót

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 71 ust. l pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 póz. 329 z późn. zm.).

Zgodnie z delegacją zawartą w art. 71 ust. l pkt l powołanej powyżej ustawy, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, o których mowa w art. 2, pkt 3, 5 i 7 tej ustawy, warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz może określić wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w tych placówkach.

W projekcie przewiduje się możliwość realizowania przez wskazane powyżej placówki nowych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego, lokalnego oraz rodzinnego dzieci i młodzieży.

Projekt rozporządzenia kładzie nacisk na ochronę praw dziecka w placówce oraz na konieczność podtrzymywania jego więzi z rodziną i podejmowania działań zmierzających do jak najlepszego przygotowania go do życia społecznego.

W projekcie wskazuje się na potrzebę indywidualnej diagnozy oraz indywidualnych planów pracy z dzieckiem.

Projekt rozporządzenia jest podzielony na rozdziały. W rozdziale l regulowane są przepisy ogólne, odnoszące się do wszystkich placówek. Kolejne rozdziały (od 2 do 4) określają zasady pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach, natomiast rozdział 5 zawiera przepisy wspólne dla wszystkich placówek.

W projekcie rozporządzenia reguluje się również organizację pracy ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym w wieku od 3 do 25 lat, a także dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podany przedział wieku jest spójny z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 1997 roku w sprawie zasad organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. nr 14, póz. 76).

W projekcie rozporządzenia uwzględniono placówki, które zostały przeniesione do systemu oświaty z systemu pomocy społecznej, zgodnie z warunkami określonymi w uchwalonej dnia 27 czerwca 2003 r. nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2003 r. Nr 137, póz. 1304).