powrót

Projekt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia............................................2003 r.

w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Na podstawie art. 71 ust. l pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329^ z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział l

Przepisy ogólne

1.1. Rozporządzenie określa:

l) rodzaje i szczegółowe zasady działania publicznych:

a) placówek oświatowe - wychowawczych,

b) młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,

c) ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

d) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zwanych dalej „placówkami";

2) warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówkach;

3) wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach.

Rozdział 2

Placówki oświatowe - wychowawcze

§ 2. Placówkami oświatowe - wychowawczymi są:

1) placówki wychowania pozaszkolnego;

2) szkolne schroniska młodzieżowe.

§ 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki oświatowe - wychowawczej składają:

1) rodzice (prawni opiekunowie) - w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej;

2) młodzież pełnoletnia;

3) dyrektor szkoły, do której dziecko uczęszcza, bądź upoważniona przez niego osoba - w przypadku szkolnych schronisk młodzieżowych.

§ 4. l. Placówki oświatowe - wychowawcze prowadzą działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, jako placówki, w których nie są przewidziane ferie szkolne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Szkolne schroniska młodzieżowe sezonowe prowadzą działalność w niektórych okresach roku kalendarzowego, w tym w okresie ferii szkolnych oraz w  dniach wolnych od nauki.

§ 5. l. Placówką oświatowe - wychowawczą kieruj e dyrektor.

2. W placówce oświatowe — wychowawczej zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych.

3. W placówce oświatowe - wychowawczej, w zależności od potrzeb, zatrudnia się również psychologów, pedagogów, logopedów oraz innych specjalistów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. W celu realizacji zadań statutowych w placówce oświatowe - wychowawczej mogą być zatrudniani pracownicy niepedagogiczni, a także pracownicy administracyjni i obsługi.

§ 6. l. Placówka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne, we współpracy z rodziną, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

2. Placówka wychowania pozaszkolnego wykonuje zadania wymienione w ust. l poprzez:

1) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu;

a) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,

b) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,

c) promowanie zdrowego stylu życia,

d) kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,

e) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;

2) organizowanie:

a) imprez,

b) działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych

uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym,

c) wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

3. Zadania, o których mowa w ust. l, placówka wychowania pozaszkolnego

może realizować także poza swoją siedzibą.

§ 7.Placówkami wychowania pozaszkolnego są:

1) pałace młodzieży, które prowadzą zajęcia stałe, w wymiarze co najmniej 200 godzin tygodniowo;

2) młodzieżowe domy kultury, które prowadzą zajęcia stałe, w wymiarze co najmniej 90 godzin tygodniowo;

3) międzyszkolne ośrodki sportowe, które prowadzą, zajęcia stałe, w wymiarze co najmniej 54 godzin tygodniowo;

4) ośrodki politechniczne, które prowadzą zajęcia stałe, w wymiarze co najmniej 40 godzin tygodniowo;

5) ogniska pracy pozaszkolnej, które prowadzą zajęcia stałe, w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo;

6) ogrody jordanowskie, które prowadzą zajęcia rekreacyjne w wymiarze co najmniej 30 godziny tygodniowo;

7) pozaszkolne placówki specjalistyczne, które prowadzą zajęcia stałe, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

§ 8. l. W placówce wychowania pozaszkolnego prowadzone są zajęcia stałe, a także inne formy aktywności dla dzieci i młodzieży.

2. Zajęcia stałe są organizowane w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo, w grupach dla co najmniej 12 wychowanków.

3. Za zgodą organu prowadzącego placówkę wychowania pozaszkolnego, liczba wychowanków uczestniczących w zajęciach stałych może być niższa od liczby określonej w ust 2.

4. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy plan zajęć placówki wychowania pozaszkolnego.

5. Czas trwania zajęć stałych wynosi 45 minut.

§ 10. Placówka wychowania pozaszkolnego może prowadzić zajęcia okresowe i okazjonalne, wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

§ 11.1. W placówce wychowania pozaszkolnego mogą działać zespoły zadaniowo - problemowe oraz zespół wychowawczy, powoływane przez dyrektora placówki wychowania pozaszkolnego.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora placówki wychowania pozaszkolnego.

3. Zadaniem zespołu zadaniowo — problemowego jest podnoszenie jakości pracy placówki wychowania pozaszkolnego poprzez:

1) doskonalenie metod pracy pedagogicznej;

2) integrowanie działań placówki;

3) tworzenie programów edukacyjnych i wychowawczych.

4. Zadaniem zespołu wychowawczego jest:

1) diagnozowanie potrzeb dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach placówki;

2) tworzenie programów edukacyjnych i wychowawczych;

3) ocena efektów pracy wychowawczej;

4) doskonalenie metod pracy wychowawczej.

5. Z posiedzeń zespołów, o których mowa w ust. l, sporządza się protokoły, które podpisuj ą wszyscy członkowie odpowiedniego zespołu.

§ 12. Placówka wychowania pozaszkolnego, w zależności od potrzeb:

1) gromadzi i udostępnia książki, elektroniczne nośniki i inne źródła informacji;

2) dokumentuje twórczość i osiągnięcia dzieci i młodzieży.

§ 13. Do zadań szkolnego schroniska młodzieżowego, zwanego dalej „schroniskiem", należy:

1) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku;

2) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawcze — turystycznej;

3) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych;

4) opieka i wychowanie dzieci i młodzieży przebywających w schronisku.

§ 14. Schronisko posiada:

1) powierzchnię mieszkalną:

a) nie mniejszą niż 2,5 m2 na osobę, przy wyposażeniu w łóżka jednopoziomowe,

b) nie mniejszą niż 1,5 m2 na osobę, przy wyposażeniu w łóżka piętrowe;

2) wyposażenie pokoju lub sypialni w:

a) łóżka, w tym łóżka piętrowe, lub tapczany,

b) kołdry lub koce (po 2 koce na osobę),

c) bieliznę pościelową,

d) szafy ubraniowe lub wieszaki,

e) stół,

f) krzesła lub taborety (l krzesło lub taboret na osobę), g)lustro i kosz na śmieci;

3) ogrzewanie centralne lub inne zapewniające utrzymanie w pomieszczeniach temperatury 18 C;

4) pomieszczenie do przechowywania bagażu i sprzętu turystycznego;

5) oddzielne pomieszczenia do przechowywania sprzętu gospodarczego, czystej i brudnej pościeli oraz suszenia odzieży;

6) ekspozycję i materiały informacyjne o regionie;

7) informację turystyczną, udostępniającą wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacji o rozkładzie komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informację o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych;

8) statut i regulamin schroniska, cennik opłat za usługi oraz książkę życzeń i zażaleń - w miejscu ogólnie dostępnym.

§ 15. Schroniska dzielą się na:

l) całoroczne, posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, zlokalizowane w samodzielnych budynkach, bądź w wydzielonych częściach budynków, spełniające wymagania określone w § 14, a także posiadające:

a) pomieszczenia mieszkalne, w których co najmniej 40% miejsc noclegowych znajduje się w pokojach nie przekraczających ośmiu miejsc noclegowych,

b) łazienki wyposażone w: umywalki z lustrem (l umywalka z lustrem na 10 osób), natryski (l natrysk na 20 osób),

c) bieżąca, zimną i ciepłą wodę przez całą dobę, d) WC ( l oczko na 12-15 osób),

e) kuchnię samoobsługową wyposażoną w sprzęt kuchenny, w szczególności płyty do gotowania, garnki, czajniki, patelnie i lodówkę,

f) jadalnię zaopatrzoną w stoły, krzesła lub ławy, talerze głębokie i płytkie, łyżki, widelce, noże, szklanki i kubki,

g) świetlicę wyposażoną w telewizor, radio, magnetofon, rzutnik, aparat projekcyjny lub wideo oraz sprzęt do gier i zabaw.

2) sezonowe, posiadające co najmniej 25 miejsc noclegowych, organizowane doraźnie w szkole, internacie lub bursie, spełniające wymagania określone w § 14, a także posiadające:

a) łazienki wyposażone w: umywalki z lustrem (l umywalka z lustrem na 15 osób), natryski (l natrysk na 20 osób),

b) bieżącą zimną wodę przez całą dobę i ciepłą wodę o ustalonych porach rano i wieczorem,

c) WC (l oczko na 15 osób),

d) kuchnię samoobsługową lub pomieszczenie do przygotowywania posiłków we własnym zakresie,

e) pomieszczenie do spożywania posiłków, mogące spełniać również funkcję świetlicy.

Rozdział 3

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz spełnianie obowiązku szkolnego i nauki

§ 16. Ze względu na potrzeby młodzieżowe ośrodki wychowawcze prowadzone są:

1) dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, jako resocjalizacyjno-wychowawcze,

2) dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

§ 17.1. Do zadań młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy w szczególności eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanków do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym, samodzielności zawodowej oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

2. Zadania, o których mowa w ust. l realizowane są głównie poprzez:

1) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych;

2) wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego (w tym m.in. w miarę możliwości do szkoły w miejscu zamieszkania);

3) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu  potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży;

4) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych;

5) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie z sądem, który wydał orzeczenie o umieszczeniu wychowanka w ośrodku oraz ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków;

6) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu;

7) współpracę ze środowiskiem lokalnym.

§ 18. l. W skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego wchodzi internat oraz co najmniej jedna z następujących szkół:

1) szkoła podstawowa specjalna;

2) gimnazjum specjalne;

3) szkoła ponadgimnazjalna specjalna lub szkoła ponadpodstawowa specjalna.

2. Podstawową formą organizacyjną w młodzieżowym ośrodku wychowawczym jest grupa wychowawcza.

3. Liczba uczniów w oddziale szkoły zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wynosi od 10 do 16, natomiast grupa wychowawcza w internacie ośrodka powinna liczyć od 8 do 12 wychowanków.

§ 19. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zapewniają:

1) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

2) udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych;

3) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych;

4) udział w indywi dualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

5) pomoc w nauce;

6) całodobową opiekę.

§ 20. l. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy może organizować dla wychowanków wypoczynek letni i zimowy poza siedzibą ośrodka.

2. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy organizuje opiekę wychowawcza w porze nocnej. Opiekę tę sprawuje wychowawca, który ma do pomocy, w zależności od potrzeb, co najmniej jednego pracownika niepedagogicznego.

§ 21. l. Młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym kieruje dyrektor.

2. W młodzieżowym ośrodku wychowawczym zatrudnia się nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, socjoterapeutów i innych specjalistów, a także pracowników niepedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

§ 22.1. Grupą wychowawczą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców odpowiedzialnych za prowadzenie grupy oraz kierujących indywidualnym procesem resocjalizacyjnym poszczególnych wychowanków.

2. Wychowawca jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację indywidualnych programów resocjalizacyjnych dla poszczególnych wychowanków, współpracuje z innymi pracownikami ośrodka, rodzicami (prawnymi opiekunami), i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz opracowuje opinie i wnioski dotyczące wychowanków w sprawach: urlopowania, przeniesienia do innej placówki, zwolnień z ośrodka i innych.

§ 23.1. Liczbę uczestników zajęć specjalistycznych określaj ą odrębne przepisy.

2. Liczba wychowanków w zespołach zainteresowań wynosi od 6 do 16. Zajęcia w zespołach zainteresowań mogą prowadzić pracownicy, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych a dla zapewnienia bezpieczeństwa osobą wspierającą powinien być pracownik posiadający kwalifikacje pedagogiczne.

3. Zajęcia specjalistyczne grupowe lub indywidualne w młodzieżowym ośrodku wychowawczym organizuje się w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo dla grupy wychowawczej.

4. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 prowadzi pedagog, psycholog lub inny specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje.

5. Zajęcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz zespoły zainteresowań organizuje siew wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny w tygodniu dla grupy wychowawczej.

§ 24. l. W młodzieżowym ośrodku wychowawczym działa stały zespół wychowawczy powoływany przez dyrektora ośrodka.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie wychowanka i opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem oraz prognozowanie oczekiwanych efektów zastosowanych działań resocjalizacyjno-wychowawczych i terapeutycznych;

2) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy ;

3) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym.

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) dyrektor lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym wychowanka;

3)pedagog;

4) psycholog;

5) w zależności od potrzeb - pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

4. Zespół wychowawczy, w porozumieniu z rodzicami wychowanka, szkołą, sądem rodzinnym, ośrodkiem pomocy społecznej ustala formy pomocy wychowankowi.

§ 25. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii prowadzone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, zagrożenia uzależnieniem wymagają, .specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

§ 26. l. Do zadań młodzieżowych ośrodków socjoterapii należy w szczególności eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania, przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

2. Zadania, o których mowa w ust. l. realizowane są głównie poprzez:

1) organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych ;

2) wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne, organizację specjalistycznych działań socjoterapeutycznych umożliwiających zmianę postaw i osiągnięcie trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu wychowanków;

3) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży;

4) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych;

5) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków oraz współpraca w tym zakresie z rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania wychowanków;

6) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

§ 27.1. W skład młodzieżowego ośrodka socjoterapii może wchodzić internat oraz co najmniej jedna z następujących szkół:

1) szkoła podstawowa specjalna;

2) gimnazjum specjalne;

3) szkoła ponadgimnazjalna specjalna lub szkoła ponadpodstawowa specjalna.

2. W uzasadnionych przypadkach może funkcjonować ośrodek, który nie prowadzi szkoły.

3. Podstawową forma, organizacyjną w młodzieżowym ośrodku socjoterapii jest grupa wychowawca.

4. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii wynosi od 10 do 16, natomiast grupa wychowawca w internacie ośrodka powinna liczyć od 8 do 12 wychowanków.

§ 28. Młodzieżowy ośrodek socjoterapii prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 29. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniają:

1) umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

2) udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych;

3) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych;

4) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

5) pomoc w nauce;

6) przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym.

§ 30. l. Młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii kieruje dyrektor.

2. W młodzieżowym ośrodku socjoterapii zatrudnia się nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, socjoterapeutów i innych specjalistów, a także pracowników niepedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

§ 31.1. Grupą wychowawczą w młodzieżowym ośrodku socjoterapii opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców odpowiedzialnych za prowadzenie grupy oraz kierujących indywidualnym programem terapeutycznym poszczególnych wychowanków.

2. Wychowawca jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację indywidualnych programów terapeutycznych dla poszczególnych wychowanków, współpracuje z innymi pracownikami ośrodka, rodzicami (prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz opracowuje opinie i wnioski dotyczące wychowanków, organizuje udział swoich wychowanków w odpowiednich do ich zainteresowań, potrzeb i możliwości zajęciach w ośrodku i poza nim.

§ 32. l. Liczbę uczestników zajęć specjalistycznych określają odrębne przepisy.

2. Liczba wychowanków w zespołach zainteresowań wynosi od 6 do 16.

3. Zajęcia w zespołach zainteresowań mogą prowadzić pracownicy, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, a dla zapewnienia bezpieczeństwa osobą wspierającą prowadzenie zajęć powinien być pracownik posiadający kwalifikacje pedagogiczne.

4. Zajęcia specjalistyczne grupowe lub indywidualne w młodzieżowym ośrodku socjoterapii organizuje się w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo dla grupy wychowawczej.

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 prowadzi pedagog, psycholog lub inny specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje.

6. Zajęcia kulturalne, sportowe i rekreacyjne oraz zespoły zainteresowań organizuje siew wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny w tygodniu dla grupy wychowawczej.

§ 33. l. W młodzieżowym ośrodku socjoterapii działa stały zespół wychowawczy powoływany przez dyrektora ośrodka.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie wychowanka i opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem oraz prognozowanie oczekiwanych efektów zastosowanych działań resocjalizacyjno-wychowawczych i terapeutycznych;

2) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy;

3) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym.

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) dyrektor lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym wychowanka;

3)pedagog;

4) psycholog;

5) w zależności od potrzeb - pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

4. Zespół wychowawczy, w porozumieniu z rodzicami wychowanka, szkołą, sądem rodzinnym, ośrodkiem pomocy społecznej ustala formy pomocy wychowankowi.

§ 34. Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze są tworzone dla dzieci i młodzieży, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania.

§ 35. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zapewniają:

1) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2) udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych oraz pomoc w nauce,

3) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych,

4) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej i resocjalizacji,

5) przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielności w życiu społecznym,

6) całodobową opiekę.

§ 36. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są tworzone w szczególności dla dzieci i młodzieży;

l) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;

2) niesłyszących i słabo słyszących;

3) niewidomych i słabo widzących;

4) z niepełnosprawnością ruchową;

5) z autyzmem;

6) z zaburzeniami sprzężonymi;

7) niedostosowanych społecznie;

8) zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

9) zagrożonych uzależnieniem;

10) z zaburzeniami zachowania.

§ 37. W przypadku, gdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego wychowanka, oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, za zgodą organu prowadzącego, dyrektor ośrodka może przyjąć dziecko, na określone zajęcia.

§ 38.1. Dzieci i młodzież przyjmuje się do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole.

2. Pobyt wychowanka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak, niż do zakończenia 24 roku życia.

§ 39. l. W skład specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego wchodzi internat oraz co najmniej jedna z następujących szkół:

1) szkoła podstawowa specjalna;

2) gimnazjum specjalne;

3) szkoła ponadgimnazjalna specjalna lub szkoła ponadpodstawowa specjalna.

2. W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego może wchodzić przedszkole specjalne utworzone na podstawie porozumienia między właściwymi organami prowadzącymi.

3. Podstawową formą organizacyjną w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym jest grupa wychowawcza.

4. Liczba dzieci w grupie wychowawczej w internacie odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej określonej w odrębnych przepisach.

§ 40. l. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, do każdej grupy wychowawczej w internacie, w skład której wchodzą uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczający do klas I-IV szkoły podstawowej specjalnej, zatrudnia się pomoc wychowawcy.

2. Dla zapewnienia opieki wychowawczej w porze nocnej w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym zatrudnia się wychowawcę.

§ 41. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w zależności od potrzeb

1) wspomagają rodziców lub prawnych opiekunów w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych poprzez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia;

2) współpracują ze szkołami w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół;

3) prowadzą działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym, poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych, a także psychoedukacyjnych i mediacyjnych dla dzieci i młodzieży.

§ 42. l. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym działa stały zespół wychowawczy powoływany przez dyrektora specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie dziecka i opracowywanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem;

2) analizowanie stosowanych metod pracy z dzieckiem i wybór skutecznych form pomocy ;

3) okresowe ocenianie efektów pracy z dzieckiem i środowiskiem.

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) dyrektor lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka;

3)pedagog;

4) psycholog;

5) w zależności od potrzeb - pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

4. Zespół wychowawczy, w porozumieniu z rodzicami dziecka oraz szkołą może ustalać formy pomocy wychowankowi.

§ 43. l. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

2. Na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy może również działać w okresie ferii szkolnych.

§ 44. Czas trwania zajęć wychowawczych organizowanych w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wynosi 60 minut.

§ 45. l. Specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym kieruje dyrektor.

2. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych.

3. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczy zatrudnia się również pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów.

4. W celu realizacji zadań statutowych w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym zatrudnia się pracowników niepedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

§ 46. l. Specjalne ośrodki wychowawcze są tworzone dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, jako placówki zapewniające zamieszkanie, opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży posiadającym opinię albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W specjalnym ośrodku wychowawczym nie organizuje się szkoły.

§ 47. Specjalne ośrodki wychowawcze zapewniają:

1) organizowanie zajęć wychowawczych;

2) wspomaganie rozwoju dziecka poprzez podejmowanie specjalistycznych działań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych w celu przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych;

3) wspieranie rodziców lub prawnych opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości dzieci i młodzieży;

4) udzielanie pomocy rodzicom lub prawnym opiekunom, wychowawcom i nauczycielom w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży;

5) w zależności od potrzeb i możliwości - indywidualną pomoc edukacyjną dzieciom i młodzieży;

6) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz współpracę w tym zakresie ze szkołą, do której dziecko uczęszcza.

§ 48. Do specjalnych ośrodków wychowawczych są przyjmowane dzieci i młodzież na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący.

§ 49. l. Podstawową formą organizacyjną specjalnego ośrodka wychowawczego jest grupa wychowawcza.

2. Liczba dzieci w grupie wychowawczej w specjalnym ośrodku wychowawczym odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej.

3. Grupą wychowawczą opiekuj e się wychowawca.

§ 50. Czas trwania zajęć wychowawczych organizowanych w specjalnym ośrodku wychowawczym wynosi 60 minut.

§ 51. l. W specjalnym ośrodku wychowawczym działa stały zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, powoływany przez dyrektora specjalnego ośrodka wychowawczego.

2. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. l, należy w szczególności:

1) diagnozowanie problemów dziecka, opracowywanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem;

2) okresowe ocenianie efektów pracy z dzieckiem, jego rodzicami, szkołą i środowiskiem;

3) analizowanie stosowanych metod pracy z dzieckiem i wybór skutecznych form pomocy;

4) określanie - w zależności od potrzeb dziecka - form pobytu w specjalnym ośrodku wychowawczym, w tym ocenianie zasadności dalszego pobytu dziecka w tym ośrodku;

5) ustalanie warunków współpracy z rodzicami dziecka oraz jego szkołą, po opuszczeniu przez niego specjalnego ośrodka wychowawczego.

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. l, wchodzą:

1) dyrektor specjalnego ośrodka wychowawczego lub upoważniona przez niego osoba -jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka,

3)pedagog;

4) psycholog;

5) w zależności od potrzeb - pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

§ 52. Specjalny ośrodek wychowawczy prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 53. l. Specjalnym ośrodkiem wychowawczym kieruje dyrektor.

2. W specjalnym ośrodku wychowawczym zatrudnia się pracowników pedagogicznych.

3. W specjalnym ośrodku wychowawczym zatrudnia się psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów, realizujących zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne i rewalidacyjne.

4. W celu realizacji zadań statutowych w specjalnym ośrodku wychowawczym mogą być zatrudniani pracownicy niepedagogiczni oraz pracownicy administracyjni i obsługi.

§ 54. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego, są tworzone dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w wieku od 3 do 25 lat, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 55.1. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zapewniają:

1) wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów) w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności poprzez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia,

2) realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki na podstawie zgody dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka,

3) realizację odpowiedniej podstawy programowej kształcenia ogólnego odpowiedniego typu szkoły,

4) opracowanie i realizację indywidualnego programu nauczania i programu edukacyj no-wychowawczego,

5) udział w zajęciach :

- rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespołach;

- specjalistycznych dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej i rewalidacji, w tym ruchowej;

- rekreacyjnych.

§ 56. l. Podstawową formą organizacyjną ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego jest grupa wychowawcza.

2. Liczba dzieci w grupie wychowawczej w ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym wynosi od 2 do 4.

3. Grupą wychowawczą opiekuj e się wychowawca.

§ 57. l. W ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, powoływany przez dyrektora ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego.

2. Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. l, należy w szczególności:

1) diagnozowanie dziecka, opracowywanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem;

2) analizowanie stosowanych metod pracy z dzieckiem i wybór skutecznych form pomocy;

3) okresowe ocenianie efektów pracy z dzieckiem, jego rodzicami i środowiskiem;

4) określenie - w zależności od potrzeb dziecka - form pobytu w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, w tym ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w tym ośrodku;

5) modyfikowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem.

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. l, wchodzą:

1) dyrektor ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego lub upoważniona przez niego osoba -jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca;

3) pedagog;

4) psycholog;

5) w zależności od potrzeb - pracownik socjalny oraz inni specjaliści.

§ 58. l. Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy działa we wszystkie dni robocze, przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

2. Dzienny czas pracy ośrodka wynosi od 8 do 10 godzin.

§ 59. l. Ośrodkiem rewalidacyjno - wychowawczym kieruje dyrektor.

2. W ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym zatrudnia się wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

3. W ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym zatrudnia się także psychologów i pedagogów oraz, w zależności od potrzeb, innych specjalistów.

4. W celu realizacji zadań statutowych w ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym mogą być zatrudnieni pracownicy niepedagogiczni, a także pracownicy administracyjni i obsługi.

§ 60. W ośrodku rewalidacyjno - wychowawczym w każdej grupie wychowawczej zatrudnia się pomoc wychowawcy.

 

Rozdział 4

Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

§ 61. Placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania są bursy i domy wczasów dziecięcych.

§ 62. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nich 24 roku życia.

§ 63. Bursa zapewnia uczniom:

1) całodobową opiekę wychowawczą;

2) całodzienne wyżywienie;

3) odpowiednie warunki mieszkaniowe;

4) odpowiednie warunki do nauki;

5) pomoc w nauce;

§ 64. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, szkołą, do której uczęszcza uczeń, oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi.

§ 65. Wniosek o przyjęcie do bursy składają:

1) rodzice (prawni opiekunowie) - w przypadku ucznia niepełnoletniego;

2) uczeń pełnoletni.

§ 66.1. Do bursy w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie:

1) będący w trudnej sytuacji materialnej,

2) wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji określa statut bursy.

§ 67. l. Podstawową formą organizacyjną bursy jest grupa wychowawcza.

2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej wynosi od 30 do 35, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Liczba uczniów w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniej szkoły specjalnej lub w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej, określonej w odrębnych przepisach.

4. Dopuszcza się tworzenie grup integracyjnych, w których liczba uczniów powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 68. l. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.

2. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w bursie wynosi 55 godzin zegarowych.

3. Za zgodą organu prowadzącego bursę, tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo- wychowawczych może być większy od określonego w ust. 2.

§ 69.1. Opiekę wychowawczą w porze nocnej sprawuje wychowawca.

2. W uzasadnionych przypadkach opiekę wychowawczą w porze nocnej może sprawować inna osoba niebędąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy.

§ 70. l. W bursie działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji uczniów oraz diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, powoływany przez dyrektora bursy.

2. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) dyrektor bursy lub upoważniona przez niego osoba -jako przewodniczący zespołu;

2) wychowawca;

3) w miarę potrzeb i możliwości - pedagog lub psycholog oraz inni specjaliści.

3. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) rozpoznawanie i diagnozowanie problemów wychowawczych uczniów;

2) opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny;

3) dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych;

4) doskonalenie metod pracy wychowawczej.

4. Dyrektor bursy może tworzyć inne zespoły zadaniowe, których cele, zadania i zasady działania określa statut bursy.

§ 71. 1. Bursa działa przez cały rok szkolny, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.

2. Za zgodą organu prowadzącego bursa może również działać w okresie ferii szkolnych, zapewniając zajęcia opiekuńczo - wychowawcze uczniom będącym wychowankami bursy.

§ 72. l. Bursą kieruje dyrektor.

2. W bursie zatrudnia się wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych.

3. W celu realizacji zadań statutowych w bursie można zatrudnić pracowników niepedagogicznych oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

§ 73. Dom wczasów dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

§ 74. Dom wczasów dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.

§ 75. Do zadań domu wczasów dziecięcych w szczególności należy:

1) organizowanie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych;

2) organizowanie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i zajęć stymulujących rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży;

3) organizowanie aktywnych form wypoczynku.

§ 76. l. Dom wczasów dziecięcych zapewnia dzieciom i młodzieży, w szczególności:

1) warunki sprzyjające poprawie stanu zdrowia i regeneracji sił;

2) całodobową opiekę;

3) całodzienne wyżywienie, dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka według ustalonych norm i zasad żywieniowych;

4) odpowiednie warunki mieszkaniowe.

§ 77. l. Do domu wczasów dziecięcych w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci i młodzież:

1) z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

2) z terenów zagrożonych ekologicznie;

3) wymagające wyrównywania szans edukacyjnych;

4) wymagające stosowania różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania;

5) z rodzin dysfunkcyjnych.

2. Do domu wczasów dziecięcych uczniowie kierowani są przez organ prowadzący szkoły, na wniosek dyrektora szkoły (za zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka) lub na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

§ 78. Okres pobytu dziecka w domu wczasów dziecięcych nie powinien przekraczać 12 tygodni.

§ 79. Opiekę wychowawczą w porze nocnej sprawuje wychowawca.

§ 80. l. Uczniowie przebywający w domu wczasów dziecięcych spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do szkoły funkcjonującej w domu wczasów dziecięcych, lub do szkoły poza domem wczasów dziecięcych.

2. Po zakończeniu pobytu w domu wczasów dziecięcych dyrektor przekazuje pisemną informację o bieżących ocenach uzyskanych przez ucznia, jego zachowaniu, a także kondycji psychofizycznej dyrektorowi szkoły macierzystej ucznia oraz rodzicom lub prawnym opiekunom.

§ 81. l. Podstawową jednostką organizacyjną domu wczasów dziecięcych jest grupa.

2. Liczba dzieci i młodzieży w grupie wynosi od 15 do 20.

3. Liczba dzieci i młodzieży w grupie obejmującej wyłącznie dzieci i młodzież, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania powinna odpowiadać liczbie uczniów w oddziale odpowiedniej szkoły specjalnej lub w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej.

4. Dopuszcza się tworzenie grup integracyjnych, w których liczba uczniów powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 82. Dom wczasów dziecięcych działa w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 83. l. Domem wczasów dziecięcych kieruje dyrektor.

2. W domu wczasów dziecięcych zatrudnia się nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także pracowników administracyjnych i obsługi.

Rozdział 5

Przepisy wspólne

§ 84.1. Szczegółowa, organizację działania placówek w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacji placówki, opracowany przez dyrektora placówki do dnia 30 kwietnia każdego roku, a w przypadku szkolnych schronisk młodzieżowych - do dnia 30 września danego roku.

2. W arkuszu organizacji placówki, określa się w szczególności: liczbę pracowników placówki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. Arkusz organizacji placówki zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja, a w przypadku szkolnego schroniska młodzieżowego do dnia 30 października danego roku.

3. W arkuszu organizacji schroniska zamieszcza się w szczególności:

1) okres działalności schroniska;

2) liczbę pracowników schroniska, w tym pracowników pedagogicznych;

3) liczbę miejsc noclegowych w schronisku;

4) liczbę wykorzystanych miejsc noclegowych w roku poprzedzającym rok planowany;

5) planowaną, liczbę miejsc noclegowych dla dzieci i młodzieży w danym roku kalendarzowym.

§ 85. l. Działalność placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy.

2. Zasady zatrudniania wolontariuszy określaj ą, odrębne przepisy.

§ 86. l. Za pobyt dzieci i młodzieży w placówkach, o których mowa w § 16, 25,

34, 46, 54 i 61 rodzice lub prawni opiekunowie wnoszą opłaty.

2. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci i młodzieży przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno- ychowawczych wnoszą opłatę za posiłki w stołówce, równej wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalanych przez dyrektora odpowiednio: młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Rodzice wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych na koszt Skarbu Państwa, na podstawie orzeczenia sądu, nie ponoszą, opłat, o których mowa w ust. l.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci i młodzieży przebywających w bursie wnoszą opłaty za:

1) posiłki w stołówce bursy równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalanych przez dyrektora bursy;

2) zakwaterowanie w bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca; do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i wydatków pochodnych od tych wynagrodzeń.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci i młodzieży przebywających w domu wczasów dziecięcych wnoszą opłaty za:

1) posiłki w stołówce domów wczasów dziecięcych równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalanych przez dyrektora domu wczasów dziecięcych;

2) zakwaterowanie w domu wczasów dziecięcych;

3) lekarstwa;

4) dodatkową realizację programu turystycznego i kulturalnego;

5) dowóz dzieci do domu wczasów dziecięcych i z powrotem.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 2-4, nie mogą przekraczać 25% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt l ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. Nr 162, póz. 1118, z 1999r. Nr 38, póz. 360, Nr 70, póz. 774, Nr 72, póz. 801 i 802 i Nr 106, póz. 1215, z 2000 r. Nr 2, póz. 26, Nr 9, póz. 118, Nr 19, póz. 238, Nr 56, póz. 678 i Nr 84, póz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, póz. 64, Nr 27, póz. 298, Nr 85, póz. 924, Nr 89, póz. 968 i Nr 111, póz. 1194), ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski".

7. Jeżeli dziecko, z uzasadnionych powodów, nie mogło przebywać w placówkach, o których mowa w § 16, 25, 34, 46, 54 i 61, w ustalonym uprzednio terminie, dyrektor danej placówki, ustala opłaty, o których mowa w ust. l, proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu dziecka.

§ 87. l. Wysokość opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora schroniska, uwzględniając warunki, jakimi dysponuje schronisko.

2. Opłaty, o których mowa w ust. l, nie mogą przekraczać następujących kwot od osoby za l dobę:

1) w pokojach wieloosobowych - 20 zł.,

2) w pokojach do 4 osób - 25 zł.,

3) w pokojach o podwyższonym standardzie z łazienkami - 50 zł.,

4) w pokojach do 2 osób o podwyższonym standardzie z łazienkami - 65 zł.

§ 88. l. Rodzice lub prawni opiekunowie nie wnoszą opłat za:

1) udział dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych w placówce wychowania pozaszkolnego, z tym, że rodzice lub prawni opiekunowie mogą być zobowiązani do wyposażenia dziecka w niezbędne do zajęć pomoce;

2) zakwaterowanie w internacie młodzieżowego ośrodka wychowawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego oraz w internacie młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

2. W przypadku placówek, o których mowa w § 16, 25, 34, 46, 54 i 61, rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do wyposażenia dziecka w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku.

§ 89. Placówka przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 90. Placówki działające w dniu wejścia w życie rozporządzenia, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, dostosują statuty placówek do wymogów wynikających z rozporządzenia.

§ 91. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu