powrót

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów placówek publicznych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 póz. 329 z późn. zm.). Zgodnie z delegacją zawartą w art. 60 ust. 2 powołanej powyżej ustawy, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa ramowe statuty szkół i placówek publicznych, uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji szkoły lub placówki, a także zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie.

Do czasu ukazania się niniejszego rozporządzenia, obowiązuje - w części dotyczącej ramowych statutów: specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, bursy szkolnej oraz domu wczasów dziecięcych - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 lutego 1994 r. w sprawie rodzajów i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ramowych statutów tych placówek (Dz. U. Nr 41, póz. 156 z późn. zm.).

W projekcie określono, że statut placówki publicznej powinien zawierać nazwę i typ placówki oraz jej cele i zadania. Ponadto statut określa organ prowadzący placówkę, organy placówki i ich kompetencje, organizacje placówki, zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki, zasady rekrutacji wychowanków oraz ich prawa i obowiązki, w tym także przypadki, w których wychowanek może zostać skreślony z listy dzieci korzystających z danej placówki.

Załącznikami do projektu rozporządzenia są ramowe statuty: publicznej placówki wychowania pozaszkolnego, publicznego szkolnego schroniska młodzieżowego, publicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego, publicznego młodzieżowego ośrodka socjoterapii, publicznego specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, publicznego specjalnego ośrodka wychowawczego, publicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego publicznej bursy, publicznego domu wczasów dziecięcych.

Szczególnie wiele miejsca w projekcie rozporządzenia poświecono placówkom, które zostały przeniesione do systemu oświaty z resortu właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zgodnie z warunkami określonymi w uchwalonej dnia 27 czerwca 2003 roku nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 roku. o systemie oświaty (Dz.U. z 2003 r. Nr 137, póz. 1304) - są to młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (załącznik nr 3).

Ocena skutków realizacji

Proponowane zmiany nie powodują dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów^ jednostek samorządu terytorialnego, gdyż nie wykraczają one poza obowiązujące zadania oświatowe i istniejące regulacje prawne oraz nie tworzą dodatkowych instytucji. Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje również negatywnych skutków społecznych, takich jak: niepożądany wpływ na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój regionalny.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz z partnerami społecznymi i związkami zawodowymi.