powrót

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, póz. 109 i Nr 58, póz. 542) w związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 137, póz. 1304).

Wydanie rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania niektórych aktów normatywnych do Konstytucji RP, a także ze zmian w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, który wymienia typy i rodzaje szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty.

Art. 2 ustawy o systemie oświaty został zmieniony przez art. 21 pkt l c oraz art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, póz. 136 ) oraz przez art. l pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 137, póz. 1304).

Funkcjonujące w systemie oświaty do roku 2000 placówki opiekuńczo- wychowawcze i resocjalizacyjne, zapewniające opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie przeszły do kompetencji resortu właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Od l stycznia 2004 r. do systemu oświaty powrócą młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

Wydanie rozporządzenia z mocą obowiązującą od dnia ogłoszenia jest podyktowane zamiarem wprowadzenia centralnego sytemu kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz pilną potrzebą powołania placówki do realizacji zadań związanych z kierowaniem nieletnich w miejsce dotychczasowego rozwiązania jakim było kierowanie nieletnich przez powiatowe centra pomocy rodzinie działające na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Ogólnopolski system kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii będzie systemem opartym o nowoczesne metody informatyczne.

Spośród zalet centralnego systemu kierowania nieletnich do mów i mos wymienić należy w szczególności:

łatwy dostęp i obsługa systemu poprzez Intemet, uwzględniający podział na kategorie dostępu oraz gwarantujący pełne bezpieczeństwo danych,

natychmiastowe wyszukiwanie oferty właściwych miejsc dla nieletniego według zadanych kryteriów spośród wszystkich placówek na terenie kraju,

możliwość bieżącego monitorowania stanu wykorzystania miejsc oraz ruchu wychowanków,

eliminacja możliwości parokrotnego pojawiania się tego samego wychowanka w systemie i przez zawyżania statystyk (dotyczy nieletnich, których dokumenty kierowano jednocześnie do kilku powiatowych centrów pomocy rodzinie),

automatyczne, bezpośrednio z sytemu informatycznego, drogą elektroniczną generowanie skierowań i wysyłanie właściwym podmiotom, przesyłanie potwierdzeń wpływu skierowania, potwierdzeń przyjęcia wychowanka, odnotowywania w systemie zwalnianych miejsc.

Oprogramowanie będzie miało wbudowaną wyszukiwarkę, za pomocą której będzie można znaleźć miejsce dla nieletniego w odpowiedniej placówce według rozbudowanego kryterium uwzględniającego istotne dla resocjalizacji oraz dalszego kształcenia nieletniego warunki.

Powinno to usprawnić i uporządkować dotychczasowe, wielokrotnie sygnalizowane trudności związane z kierowaniem nieletnich, w szczególności do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Ocena skutków regulacji (OSR):

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszty organizacji i obsługi ośrodka kierowania usytuowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie będą znacznie niższe niż od wysokości środków wydatkowanych dotychczas na ten cel przez wszystkie powiaty. Obejmą one jednorazowy koszt wdrożenia programu informatycznego w wysokości 48 000 zł oraz koszt obsługi programu.

Szacunkowa kalkulacja kosztów obsługi stanowiska ds. kierowania do placówek w cyklu miesięcznym:

1) płaca pedagoga/psychologa -1 etat (n.mianowanego) brutto (wraz z ZUS) = 3 450 zł

2) bezpośredni koszt obsługi biura: 300zł korespondencja +600zł telefony+200zł materiały biurowe (papier, tusz do drukarki, etc) +150zł stałe łącze intemetowe.

Łącznie na l miesiąc wypada: 4700 zł, rocznie 56 400 zł

W budżetach jednostek samorządu terytorialnego /powiatów/ powinny pozostać jedynie koszty obsługi obejmujące korespondencję, materiały biurowe i stałe łącze intemetowe. Natomiast nie ma potrzeby zatrudniania pracownika merytorycznego do realizacji zadań związanych z kierowaniem nieletnich /analiza dokumentacji, wybór odpowiedniej placówki, potrzeba wielokrotnego łączenia się z powiatami prowadzącymi placówki/ gdyż to zadanie będzie realizowane w centralnym ośrodku kierowania.

Powinno to przynieść w skali kraju pewne oszczędności, w porównaniu z dotychczasowym systemem kierowania przez wszystkie powiaty. Są one jednak trudne do oszacowania, gdyż łączą się z koniecznością zmiany w strukturze zatrudnienia w poszczególnych powiatach.

Zabezpieczenie dla uruchomienia ośrodka kierowania do MÓW i MOS w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie stanowią środki ujęte w części 30 budżetu państwa, dział 801, rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli", natomiast środki na funkcjonowanie MÓW i MOS zostały ujęte w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004.

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na sytuację i rozwój regionalny.

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Przedmiot projektowej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.