powrót

Projekt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

z dnia............................................2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz.U. z 2002 r. Nr 11, po. 109 i Nr 58, poz.542 oraz z 2003 r. Nr 137, póz. 1304) zarządza się co następuje:

§ l. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zwanych dalej odpowiednio MÓW lub MOS.

§ 2. Zadania związane z kierowaniem, przenoszeniem i zwalnianiem nieletnich z MÓW lub MOS realizuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przy pomocy ośrodka kierowania zorganizowanego przy Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

§ 3. Organem odpowiedzialnym za skierowanie nieletniego, wobec którego sąd zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w MÓW lub MOS, jest starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania - starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu nieletniego.

§ 4. Organ prowadzący MÓW lub MOS jest zobowiązany do stałej analizy stanu wykorzystania miejsc i przekazywania informacji do ośrodka kierowania1).

§ 5. l. Wniosek o skierowanie nieletniego do odpowiedniego ośrodka MÓW lub MOS, stosownie do orzeczenia sądu, składa starosta właściwego powiatu, do ośrodka kierowania.

2. Do MOS mogą być także przyjmowani nieletni na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Ośrodek kierowania w porozumieniu z organem prowadzącym MÓW lub MOS wydaje skierowanie powiadamiając o tym: sąd rodzinny, który zastosował środek wychowawczy wobec nieletniego, rodziców lub prawnych opiekunów nieletniego, starostę właściwego powiatu, dyrektora szkoły, do której uczęszczał nieletni przed umieszczeniem w MÓW lub MOS, nadzorującego spełnianie obowiązku szkolnego oraz właściwy dla miejsca zamieszkania nieletniego, który ukończył gimnazjum organ gminy zobowiązany do kontroli spełniania obowiązku nauki.

4. Do wniosku o wydanie skierowania należy dołączyć następujące dokumenty:

1) orzeczenie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego wobec nieletniego,

2) prośbę rodziców lub prawnych opiekunów starających się o wydanie skierowania do młodzieżowego ośrodka socjoterapii,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku wniosku o skierowanie do MOS, w którym nie zorganizowano szkoły specjalnej dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania,

4) akt urodzenia i poświadczenie zameldowania,

5) dokumentację medyczną, w tym: kartę zdrowia i szczepień oraz informację o ubezpieczeniu zdrowotnym,

6) aktualny wywiad środowiskowy,

7) ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen,

8) opinię Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego, jeżeli sprawa nieletniego była kierowana do tej jednostki.

5. Przy wydawaniu skierowania do określonego ośrodka MÓW lub MOS powinny być uwzględnione w szczególności zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, a także informacje zawarte w nadesłanej przez wnioskodawcę dokumentacji dotyczące sytuacji rodzinnej, etapu kształcenia, stanu zdrowia, warunków mogących mieć wpływ na dalszą demoralizację nieletniego.

§ 6.1. Nieletniego, wobec którego sąd wydał prawomocne orzeczenie o umieszczeniu w MÓW lub MOS, przyjmuje dyrektor wskazanego w skierowaniu ośrodka.

2. Za doprowadzenie nieletniego, o którym mowa w ust. l odpowiedzialny jest starosta właściwego powiatu.

3. W przypadku niedoprowadzenia nieletniego do MÓW lub MOS w ciągu l miesiąca od daty otrzymania skierowania dyrektor MÓW lub MOS odsyła dokumentację nieletniego do starosty właściwego powiatu, a skierowanie do ośrodka kierowania.

4. Nieletni, wobec którego sąd wydał prawomocne orzeczenie o umieszczeniu w MÓW lub MOS, a który nie może być umieszczony z powodu braku miejsc, przebywa pod nadzorem kuratora sądowego w domu rodzinnym lub placówce, której był wychowankiem przed wszczęciem postępowania sądowego.

§ 7.1. Przeniesienie nieletniego do innego MÓW lub MOS może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacji.

2.Wniosek o przeniesienie do innego MÓW lub MOS składa dyrektor MÓW lub MOS, w którym nieletni przebywa do ośrodka kierowania, w uzgodnieniu z sądem rodzinnym, który wydał orzeczenie o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego.

3. Dyrektor MÓW lub MOS składający wniosek o przeniesienie wychowanka jest odpowiedzialny za doprowadzenie go do MÓW lub MOS wskazanego przez ośrodek kierowania.

4.0 przeniesieniu nieletniego dyrektor MÓW lub MOS powiadamia starostę właściwego powiatu, sąd rodzinny, który zastosował środek wychowawczy wobec nieletniego, rodziców lub prawnych opiekunów nieletniego, szkołę, do której nieletni uczęszczał przed umieszczeniem w MÓW lub MOS lub właściwy dla miejsca zamieszkania nieletniego organ gminy zobowiązany do kontroli spełniania obowiązku nauki.

§ 8.1. Nieletni, który dokonał ucieczki z MÓW lub MOS i został zatrzymany przez Policję jest przekazywany do MÓW lub MOS, z którego dokonał ucieczki lub do najbliższej placówki udzielającej pomocy w sytuacjach kryzysowych, działającej na terenie danego powiatu.

2. Policja powiadamia dyrektora MÓW lub MOS o miejscu zatrzymania nieletniego. Dyrektor zobowiązany jest odebrać wychowanka w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia.

§ 9.1.Pobyt wychowanka w MÓW lub MOS ustaje z zastrzeżeniem ust. 3 z powodu:

1) zwolnienia przez sąd, który wydał orzeczenie o zastosowaniu środka wychowawczego wobec nieletniego,

2) zakwalifikowania przez sąd do innej formy pomocy,

3) skreślenia z listy wychowanków.

2. Wniosek o zwolnieniu wychowanka z pobytu w MÓW lub MOS kieruje do sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu w ośrodku, dyrektor MÓW lub MOS przedstawiając informację o efektach zastosowanych działań resocjalizacyjno- wychowawczych i terapeutycznych oraz zaobserwowanych zmianach postawy niedostosowanego społecznie wychowanka, które mogą gwarantować prawidłowe uczestnictwo w życiu społecznym, po powrocie do domu rodzinnego.

3. Pobyt wychowanka, o którym mowa w § 5 ust.2 ustaje na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 10.1. Skreślenie wychowanka z listy następuje po jego nieusprawiedliwionej nieobecności w MÓW lub MOS, trwającej dłużej niż 6 tygodni licząc od daty powiadomienia o nieobecności wychowanka sądu rodzinnego nadzorującego wykonanie orzeczenia, rodziców wychowanka, a także Policji w miejscu lokalizacji ośrodka oraz w miejscu zamieszkania wychowanka.

2. O skreśleniu z listy wychowanków z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności dyrektor MÓW lub MOS powiadamia sąd nadzorujący wykonanie orzeczenia, rodziców lub prawnych opiekunów, dyrektora właściwej szkoły, oraz właściwy dla miejsca zamieszkania wychowanka organ gminy zobowiązany do kontroli spełniania obowiązku nauki.

3. Dokumenty skreślonego z listy wychowanka dyrektor MÓW lub MOS przekazuje staroście powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu nieletniego, informując jednocześnie organ prowadzący i ośrodek kierowania o zwolnieniu miejsca w MÓW lub MOS.

§ 11.1. Dyrektor MÓW lub MOS ma obowiązek zapewnienia wychowankom warunków niezbędnych do realizacji zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i resocjalizacją, w tym warunków bezpiecznego pobytu i poszanowania praw wychowanka.

2. Wychowankowi w trakcie pobytu w MÓW lub MOS zapewnia się:

1) poszanowanie godności osobistej,

2) kształcenie, wychowanie i specjalistyczną pomoc w zależności od indywidualnych potrzeb, w związku z przejawami niedostosowania społecznego lub zaburzeń utrudniających funkcjonowanie społeczne zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi,

3) ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i innymi nadużyciami naruszającymi godność osobistą lub stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia,

4) dostęp do informacji o obowiązującym w MÓW lub MOS regulaminie oraz nagrodach i środkach dyscyplinarnych,

5) informację o przebiegu procesu resocjalizacyjnego lub terapeutycznego,

6) dostęp do świadczeń zdrowotnych,

7) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych,

8) zaopatrzenie w przybory szkolne, sprzęt i środki czystości,

9) ochronę więzi rodzinnych,

10) możliwość składania skarg, próśb i wniosków.

3. Wychowankowi przebywającemu w MÓW lub MOS na koszt Skarbu Państwa, na podstawie orzeczenia sądu zapewnia się zaopatrzenie w odzież, bieliznę, obuwie, materiały i podręczniki szkolne.

§ 12.1. Wychowankowie MÓW i MOS mogą być urlopowani do domu rodzinnego, opiekunów prawnych lub bliskich krewnych. Zgodę na urlopowanie wydaje dyrektor ośrodka na wniosek wychowawcy bezpośrednio kierującego procesem resocjalizacyjno-wychowawczym i terapeutycznym pod warunkiem wyrażenia zgody na urlopowanie przez sąd nadzorujący wykonanie orzeczenia.

2. Kontakty wychowanków z rodzicami, którym sąd ograniczył prawo do osobistej styczności z dzieckiem odbywają się według zasad określonych przez sąd.

§ 13. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań MÓW lub MOS powinien posiadać:

1) pomieszczenia mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne,

2) jadalnię dla wszystkich wychowanków oraz w miarę możliwości aneksy kuchenne dla poszczególnych grup wychowawczych,

3) pomieszczenia do zajęć edukacyjnych,

4) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, oraz do zajęć sportowych,

5) pomieszczenia do realizacji zajęć specjalistycznych: korekcyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych,

6) pomieszczenia warsztatowe w przypadku kształcenia zawodowego odpowiednie do prowadzonego kierunku kształcenia,

7) pomieszczenia do odpoczynku i spotkań z osobami odwiedzającymi,

8) bibliotekę i czytelnię,

9) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz izbę chorych.

§ 14.1. Nieletni pozbawiony częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej jest  objęty pomocą, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

2. Pełnoletni wychowanek opuszczający ośrodek MÓW lub MOS, uprawniony do korzystania z pomocy społecznej, otrzymuje środki na usamodzielnienie na podstawie odrębnych przepisów.

§ 15. Zakres i czas trwania opieki świadczonej przez MÓW lub MOS jest uzależniony od decyzji sądu nadzorującego wykonanie orzeczenia o umieszczeniu w ośrodku.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie ;} l ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia l lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz.U. Nr 97, poz.866).

Minister Sprawiedliwości Minister Edukacji Narodowej

i Sportu