powrót

PYTANIA Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty z II Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Miętnem

w sprawie KARTY NAUCZYCIELA


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.)

 

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) stażu - rozumie się przez to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach i innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczętego i realizowanego w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a,…

 

-         Jaki minimalny wymiar etatu zgodnego z kwalifikacjami musi mieć nauczyciel, aby mógł odbyć staż na kolejny stopień awansu?

-         Czy nadal obowiązująca jest opinia wyrażona przez ministerstwo w odpowiedzi na pytanie nr 20 dotyczące znowelizowanej KN („38 pytań w sprawie znowelizowanej KN”): art. 7 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. nie określa w jakim wymiarze nauczyciel powinien realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, aby można było uznać, iż zatrudniony jest zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

 

 

Art. 6a.

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

 

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego;

 

7. Organy, o których mowa w ust. 6, dokonują oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

-         Jakie środki prawne przysługują nauczycielowi, jeżeli dyrektor szkoły nie dokona oceny jego pracy w terminie określonym w art. 6a ust.2?

-         Jakie środki prawne przysługują dyrektorowi szkoły, jeżeli nie zostanie dokonana ocena jego pracy w terminie określonym w art. 6a ust.2?

-         W jaki sposób dyrektor szkoły może skutecznie domagać się oceny swojej pracy, jeśli zamiast oceny otrzymał informację, iż oceny tej nie można dokonać z uwagi na brak porozumienia między organem prowadzącym szkołę a organem sprawującym nadzór pedagogiczny?

 

Art. 9d.

4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

-         Na jakich przesłankach MENiS opiera swoją interpretację art. 9d ust. 4:

Z dniem 1 września 2004 r. staż na kolejny stopień awansu mogą rozpocząć:

(http://www.men.waw.pl/oswiata/awans/zmiany_w_awansie.php)

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

-         Czy „miesiąc” ma być uważany za 30 dni czy zgodnie z art. 112 kodeksu cywilnego?

(art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca).

7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

-         Czy określenie „w roku” – należy rozumieć jako w roku kalendarzowym? Jeśli tak, to nauczyciel, którego staż uległ przedłużeniu z powodów wymienionych w art. 9d. ust.5 i który pozytywną ocenę dorobku zawodowego otrzyma w ostatnim dniu grudnia zostaje pozbawiony możliwości złożenia wniosku.

 

8. Dyrektor szkoły corocznie, w arkuszu organizacyjnym szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, podaje liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

-         Dyrektor szkoły może podać przewidywaną liczbę nauczycieli….

 

 

Art. 9g.

2. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) dyrektor szkoły;

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący, a w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 1 - także przedstawiciel organu prowadzącego szkołę;

2) dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor szkoły;

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

-         Dlaczego określono konieczność bezwzględnej obecności dyrektora szkoły w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, bez możliwości zastępstwa przez wicedyrektora?

 

 

Art. 9b.

7. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 oraz ust. 6, są odpowiednio:

 

1) w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę;

2) w stosunku do organu prowadzącego szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

3) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister.

 

Art. 9h.

1. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez:

 

1)           dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 1 i 2 - sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

2)           organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz komisje, o których mowa w art. 9g ust. 3, 6a i 7a - sprawuje właściwy minister.

 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, podjęte z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub właściwy minister.

 

-         Czy organ nadzoru pedagogicznego może stwierdzać tylko nieważność czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawie awansu zawodowego, natomiast sama decyzja może zostać unieważniona tylko w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego?

 

-         Czy w przypadku nieprawidłowo nadanego stopnia nauczyciela kontraktowego, decyzję na podstawie art. 156 k.p.a. powinien podejmować organ prowadzący?

 

(Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, …)

 

-         Czy nauczyciel, w stosunku do którego toczy się przedłużające postępowanie administracyjne w kierunku stwierdzenia nieważności decyzji nadania stopnia awansu zawodowego może przystąpić do egzaminu lub postępowania kwalifikacyjnego na kolejny stopień awansu?

 

 

Art. 10.

2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny.

 

-         W jaki sposób powinien być nawiązany stosunek pracy z nauczycielem stażystą, którego staż uległ przedłużeniu z powodów wymienionych w art. 9d. ust.5 i obejmuje okres kilku miesięcy nowego roku szkolnego?

 

-         W jaki sposób powinien być nawiązany stosunek pracy z osobą, w stosunku do której stwierdzono nieważność decyzji nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (osoba ta nie rozpoczyna pracy w szkole)?

 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.

 

-         Czy zatrudnienie nauczyciela na nauczanie dwóch (lub więcej) przedmiotów w sytuacji, gdy ma on pełne kwalifikacje do nauczania tylko jednego z tych przedmiotów wymaga zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny?

 

 

Art. 23.

1. Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu:

2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia;

 

Art. 27.

2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.

 

-         W najbliższym czasie należy zapewne spodziewać się korekty zapisów art. 27. ust. 2? Jakie przepisy będą obowiązywać wobec nauczycieli, których niezdolność do pracy z powodu choroby powstała po 08.02.2005r. a przed dniem wprowadzenia korekty do art.27. ust.2?

 

 

Art. 42.

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

 

-         Czy przeprowadzanie ustnego egzaminu maturalnego dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach jest zadaniem statutowym szkoły? Jeśli tak, to przez ile lat?

-         Czy praca w przedmiotowym zespole egzaminacyjnym w części ustnej egzaminu maturalnego jest zajęciem dydaktycznym w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 KN?

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2a i 4a, według następujących norm…

-         Na jakim stanowisku powinien być zatrudniony nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym – nauczyciela czy pedagoga?

Art. 47.

1. Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.

 

-         Czy w związku z wydłużeniem okresu aktywności zawodowej nauczycieli planowane jest uzupełnienie zapisów art. 47 ust. 1 o pkt 6 – przewidujący nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy?

Nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy uwzględniają m.in. w przepisy dotyczące:

- pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

- pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

 

Art. 64.

Jak MENIS widzi możliwość realizacji ART 64 KN

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

1) przeprowadzania egzaminów;

2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

 

Nawiązując: Awans zawodowy

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
§ 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela

Nauczyciel kończy swój staż 30 maja. Zapis rozporządzenia mówi, ze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju składa się dyrektorowi do 30 czerwca  wówczas dyrektor jest już na urlopie, to samo z opiekunem stażu, który ma dodatek za opiekuna płacony do dnia końca stażu stażysty, nie do dnia wyczerpania wszystkich czynności wynikających z pełnienia funkcji opiekuna stażu

KN Art. 9c
6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły.

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

 

Z zapisu, ze n-l składa sprawozdanie dyrektorowi z odbytego stażu terminie do 30 czerwca, jasno wynika, ze czynności związane z oceną dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor musi podejmować podczas wakacji. Jak rozumiemy, ustawodawca dopuszcza rozwiązanie, że te czynności mogą trwać nawet do 21 lipca.

Pamiętajmy, ze musi w nie włączyć będącego na urlopie nauczyciela- opiekuna stażu oraz rodziców

 Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.
2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Jest chyba dla nas wszystkich jasne, że komisje awansowe odbywają się podczas urlopu dyrektora. (Nigdy podczas wakacji ekspertów, czy wizytatorów)

W dodatku dyrektorzy zgłaszają zastrzeżenia, co do braku trybu powiadamiania ich o posiedzeniach komisji przez OP i KO. W przypadku organizowania komisji dla n-la stażysty, dyrektorzy są zobowiązani do zachowania 14 dni od momentu zawiadomienia organów do momentu posiedzenia komisji. Uważamy, że powinniśmy się domagać się stosowania wobec dyrektorów takiego samego sposobu postępowania.

 

Art. 73.

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

 

Art. 88.

1. Nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.

 

-         Czy MENiS podziela opinię dotyczącą interpretacji pojęcia „nabycie uprawnień emerytalnych” zamieszczoną w witrynie internetowej KO w Gdańsku:

 http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=307&d=2442 ?

 

-         Czy ograniczając okres urlopu dla poratowania zdrowia z uwagi na nabycie przez nauczyciela uprawnień emerytalnych na podstawie art. 88 ust.1 KN, należy pod pojęciem „trzydziestoletni okres zatrudnienia” rozumieć okres faktycznego zatrudnienia, tj. świadczenia pracy w ramach stosunku pracy, czy też w trzydziestoletnim okresie zatrudnienia należy uwzględnić także okresy równorzędne lub zaliczane (lata studiów, praca w gospodarstwie rolnym, działalność twórcza)?

 

-         Czy nauczycielowi, który do końca 2006 roku nie skorzysta z prawa do emerytury bez względu na wiek, od 01.01.2007r. przysługuje ponownie – nieograniczone art. 73 ust. 2 – prawo do urlopu dla poratowania zdrowia?

 

-         Czy nauczyciel mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zatrudniony na czas określony może skorzystać z prawa do emerytury bez względu na wiek, mimo że nie zostanie spełniony zapis art. 88 „po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy”?

 

 

Art. 87.

2. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

 

-         Jak należy prawidłowo interpretować pojęcie „ostatnio pobierane wynagrodzenie” w poniższym przypadku:

Nauczyciel pełnił funkcję dyrektora szkoły do 31 sierpnia. Od 1 września był zatrudniony w szkole na stanowisku nauczyciela. Jednocześnie z dniem 1 września rozpoczął się okres niezdolności nauczyciela do pracy spowodowany chorobą. Okres ten trwał nieprzerwanie 180 dni, po czym na wniosek nauczyciela nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Czy odprawa emerytalna powinna być przyznana na podstawie wynagrodzenia obejmującego dodatek funkcyjny (ostatnio pobierane wynagrodzenie) czy na podstawie wynagrodzenia, jakie przysługiwało nauczycielowi od 1 września?

 

Art. 83.

1a. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę - dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

 

-         Pojecie „dobro dziecka” jest bardzo szerokie i wskazane by było jego sprecyzowanie w odniesieniu do zapisów art. 83 ust. 1a.

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 ze zm.)

 

-         Czy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli... (Dz. U. Nr 98 poz. 433) utraciło obowiązującą moc z dniem 08.10.2002r. – na podstawie § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli... (Dz. U. Nr 155 poz. 1288) czy też z dniem 06.10.2000r. na podstawie art. 16 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19 poz. 239)?

 

-         Czy zatrudnienie z dniem 01.09.2002r. jako nauczyciela praktycznej nauki zawodu osoby spełniającej wymagania kwalifikacyjne określone w § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli… stanowi rażące naruszenie prawa i jako takie stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego?

 

 

Zgodnie z przepisami § 2,3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli... kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach wymienionych we wskazanych paragrafach posiada m.in. osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

-         Czy obecnie oceny kwalifikacji nauczyciela, w oparciu o w/w przepisy rozporządzenia, może dokonać zatrudniający nauczyciela dyrektor szkoły?

-         Czy dyrektor może uznać kwalifikacje zatrudnianej osoby do nauczania przedmiotu, który nie ma swego ścisłego odpowiednika w kierunku lub specjalności studiów?

-         Jaka będzie sytuacja takiego nauczyciela, jeżeli w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy o systemie oświaty podważona zostanie zgodność zatrudnienia nauczyciela zgodnie z kwalifikacjami i na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleci usunięcie uchybień?

-         Czy tym samym organ sprawujący nadzór pedagogiczny może w oparciu o art. 9h ust. 2 KN stwierdzić nieważność zawartej z nauczycielem umowy o pracę?

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 ze zm.)

 

§ 4. Stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek może być powierzone nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-8.

 

-         Co należy rozumieć pod pojęciem „ najwyższe wymagania kwalifikacyjne”?

 

-         Czy przykładowo wymagania takie dla zespołu szkół, w skład którego wchodzi zasadnicza szkoła zawodowa, technikum i liceum profilowane spełnia nauczyciel, który ukończył studia magisterskie na kierunku, który nie jest ani zgodny ani zbliżony z nauczanym przedmiotem oraz dodatkowo studia wyższe zawodowe na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem ogólnokształcącym i studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą?

 

-         Czy można przyjąć, że studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą dają kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i tym samym nauczyciel ma ukończone studia podyplomowe z zakresu przedmiotu, którego mógłby nauczać w każdej ze szkół przykładowego zespołu (a więc spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w §2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli...)?

 

 

Opracowała Bogna Skoraszewska, OSKKO oraz Joanna Berdzik, OSKKO