powrót

   

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej

 

Dotyczy: obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) wprowadziła obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty po raz kolejny zwraca uwagę na nieścisłości prawne związane z tym zagadnieniem i wnioskuje o podjęcie działań w celu ich wyeliminowania. Poniżej przedstawiamy listę zastrzeżeń.

I. Zgłaszanie uczniów do szkoły i przedszkola:

UOSO Art. 14b. /od 1.09.2004 r./
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Jak widać UOSO nałożyła na rodziców dzieci przedszkolnych pewne obowiązki. Bardzo ważne dla planowania przez dyrektorów szkól i przedszkoli pracy w kolejnym roku szkolnym jest ustalenie jasnego terminu dokonania tych czynności, a także określenia ich charakteru.
Dla szkolnych praktyków jest jasne, że niewiedza na temat ilości oddziałów przedszkolnych
podczas konstruowania projektu organizacyjnego przedszkola, powoduje projektowanie hipotetyczne, oparte na przewidywaniach, a nie na autentycznych przesłankach

II. Przyjmowanie dzieci do szkół:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

§ 3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

 

Brak jest w Rozporządzeniu wyjaśnienia czy niezrealizowanie, z innego niż odroczenie powodu, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego również daje prawo do podjęcia nauki w kl. I

 

Pojawia się tu bardzo istotny problem: jeżeli dyrektor szkoły przyjmującej ucznia- kandydata do klasy I, będącego uczniem spoza obwodu ( czyli takim wobec którego przyjmujący dyrektor nie prowadził kontroli realizacji omawianego obowiązku) nie ma możliwości sprawdzenia, czy dziecko odbyło obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, to tym samym istnieje możliwość przyjęcia do szkoły dziecka, które takiego przygotowania nie odbyło
Co więcej w oparciu ww. przepis, dyrektor, przyjmujący ucznia do klasy I, w ogóle nie bierze pod uwagę kryterium realizacji przez niego ( bądź nie) obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego.

Częściowym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wprowadzenie nakazu wydawania (i na tej podstawie przyjmowania do szkoły) przez przedszkola i szkoły prowadzące oddziały przygotowania przedszkolnego zaświadczenia o odbyciu przygotowania przedszkolnego przez dziecko. Jako formę takiego zaświadczenia proponujemy powrót do tzw. „karty sześciolatka”, która to karta potwierdzała by odbycie przez dziecko przygotowania przedszkolnego i jednocześnie informowała o stopniu przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 
Podczas analizy obecnego stanu prawnego dyrektorom szkól towarzyszą pytania: Jak to zatem jest z
tym obowiązkiem? Jest on obligatoryjny dla wszystkich dzieci? Jeśli tak to, jakie są konsekwencje dla dziecka, które go nie zrealizuje?
Istotne jest to także dla podmiotów organizujących roczne przygotowanie przedszkolne: Jakie są kryteria, które pozwalają uznać, iż dziecko roczne przygotowanie odbyło?
Dlatego prosimy o jasną wykładnię przypisów rozporządzenia. 

III. Kontrolowanie obowiązku przedszkolnego:

UOSO Art. 14b. /od 1.09.2004 r./
2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

 

Art. 14 b nakłada na dyrektora szkoły obwodowej kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Kontrolowanie to należy ściśle dokumentować, pamiętając, że niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968). Jednak brak jest możliwości dokumentowania kontrolowania, bowiem:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
§ 3.
1. Szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzą księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.
§ 4.
1. Szkoła prowadzi księgę uczniów.
2. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia,

Aby sprawę tu wyjaśnić  w Rozporządzeniu powinien znaleźć się zapis pozwalający w sposób jednolity dokumentować realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

 

IV. Odroczenia ucznia od obowiązku szkolnego
UoSO Art.16 ust. 3
 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

Z zapisu nie wynika wprost, czy uczeń odroczony ma obowiązek ponownego odbycia  przygotowania przedszkolnego.
Dyrektorzy zgłaszają konieczność odbywania po raz kolejny,  przez odroczonego ucznia, rocznego przygotowania przedszkolnego. Wydaje się, ze tylko wówczas odroczenie nabiera istotnego celu. 

  

V. Zajęcia rewalidacyjne


UOSO ART 16.7 Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
§ 4. 1. Udział w zajęciach dzieci w wieku obowiązku szkolnego uznaje się za spełnianie tego obowiązku, określonego w odrębnych przepisach


Należy uzupełnić zapisy Rozporządzenia o realizację Art. 16.7 UoSO, tak by oba te akty prawne w omawianym zakresie były spójne.

 

Wnioskujemy o wyjaśnienie poruszonych kwestii oraz prosimy o odpowiedź w tej sprawie. Jednocześnie deklarujemy chęć współpracy i możemy służyć konsultacjami w licznej grupie dyrektorów i innych pracowników oświaty.