powrót

Uzasadnienie


Projekt Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci" jest wykonaniem zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikającego z postanowień zawartych w Deklaracji i Planie Działania przyjętym podczas 27 Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie dzieci - 10 maja 2002 r. w Nowym Jorku. Zobowiązanie to zbiegło się w czasie z decyzją Prezesa Rady Ministrów wyznaczająca Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do koordynowania spraw dotyczących realizacji postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, póz. 526 Fz 2000 r. Nr 2.póz. 11) oraz realizacji zaleceń organizacji międzynarodowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Prace nad 'przygotowaniem Planu zostały zainicjowane na konferencji „Narodowy Plan Działań - zalecenia Sesji Specjalnej" zorganizowanej wspólnie z Polskim Komitecie Narodowym UNICEF w lutym 2003 r.

W pracach nad przygotowaniem dokumentu brali udział jednocześnie przedstawiciele resortów i organizacji pozarządowych, które zajmują się sprawami dotyczącymi dzieci. Nie zabrakło też przedstawicieli takich instytucji jak Rzecznik Praw Dziecka oraz Polski Komitet Narodowy UNICEF, którzy współpracują z resortem edukacji narodowej i sportu od początku powstawania planu.

Tworzenie Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci" odbywało się w czterech grupach tematycznych, które zajmowały się problematyką w określonym obszarze:

1. Promowanie zdrowego trybu życia,

2. Zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji,

3. Pomoc i wsparcie dla rodziny,

4. Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą.

Ww. obszary zostały uznane za istotne dla poprawy sytuacji dzieci w Polsce. W dokumencie „Świat przyjazny dzieciom" wyodrębniony został obszar „Walka z HIV/AIDS". W dokumencie „Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 Polska dla Dzieci" problematyka ta została włączona w obszary: promowanie zdrowego trybu życia, zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji, ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą. Wyodrębniona została natomiast problematyka dotycząca pomocy i wsparcia dla rodziny, która była również głównym zagadnieniem na Ogólnopolskim Szczycie w Sprawach Dzieci organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka w maju 2003 r. Obszary problemowe ujęte w „Narodowym Planie Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci" zostały dostosowane do sytuacji dzieci w Polsce.

Dla grup tematycznych tworzących Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci" zostały zorganizowane seminaria i warsztaty dotyczące opracowania ww. Planu, w czasie których uczestnicy wyznaczyli kierunki działań na najbliższe lata dla poprawy sytuacji dzieci. W pracach wykorzystano materiały i opracowania dotyczące sytuacji dzieci w Polsce oraz doświadczenia organizacji działających na rzecz dzieci, które były podstawą do sformułowania odpowiednich celów i zadań do realizacji na lata 2004 - 2012.

Udział w przygotowaniu projektu wzięły:

departamenty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,

resorty: zdrowia, gospodarki, pracy i polityki społecznej, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, rolnictwa i rozwoju wsi, spraw zagranicznych, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz Krajowe Centrum do Spraw AIDS, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią,

- Polski Komitet Narodowy UNICEF,

- Biuro Rzecznika Praw Dziecka,

organizacje pozarządowe: Komitet Ochrony Praw Dziecka, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja „Dziecko", Fundacja „Dzieci Niczyje", Fundacja ITAKA, Fundacja „Dziecięce Listy do Świata", Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. Caritas, Fundacja „La Strada", Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Stowarzyszenie TADA.

Realizacja celów jest zaplanowana na lata 2004 - 2012. W tym czasie niezbędne jest monitorowanie sytuacji dziecka w Polsce i realizacji założonych celów. Dokument jest otwarty, tzn. zakłada uwzględnienie nowych zadań do realizacji, które będą wynikiem aktualnych potrzeb. Dlatego też niemożliwe było zaplanowanie wszystkich działań szczegółowych na okres ośmioletni. 

Uzupełnienie Planu stanowią rządowe programy na rzecz dzieci koordynowane przez poszczególne resorty, a realizowane we współpracy międzyresortowej1. Poprzez realizację tych programów rząd Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia szereg zobowiązań dla poprawy sytuacji dzieci w Polsce.

1. Programy rządowe na rzecz dzieci są opisane w Aneksie do Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci 2004 - 2012 „ Polska dla Dzieci"