powrót

Uzasadnienie


Przedmiotowe rozporządzenie jest nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 i z 2003r. Nr 104, poz. 965 oraz 141, poz. 13 62) stanowiącego wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W 2005 roku będą odbywały się zarówno egzaminy dojrzałości jak i egzaminy maturalne.

W związku z ustaleniem przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej terminów egzaminów maturalnych (część ustna od 18 kwietnia 2005 r. i część pisemna od 4 maja 2005 r.) zachodzi konieczność:

1) zmiany terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych) - § 2 ust. 5,

2) ustalenia, które dni w tych szkołach, w związku z przeprowadzaniem części pisemnej egzaminu maturalnego, będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - § 6 ust. 4 pkt l.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji (OSR)

l. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziałuje projekt rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia dotyczy uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół oraz zadań dyrektorów tych szkół i dyrektorów CKE i OKE.

Przepisy rozporządzenia gwarantują prawidłową realizację zadań w zakresie organizacji roku szkolnego.

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym związkom zawodowym i partnerom społecznym:

[...]

23. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

 

Wyniki konsultacji zostaną omówione po uzyskaniu uwag i propozycji.

Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie miało bezpośredniego

wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

oraz na rozwój regionów.

.