powrót

projekt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia ……………… 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 965, Nr 141, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 :

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W klasach (semestrach) programowo najwyższych ponadpodstawowych szkół średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się 10 dni przed terminem pierwszego dnia egzaminu dojrzałości, przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony
w przepisach o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzaniu egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.”;

b) po ust.4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.W klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się w piątek w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie części ustnej egzaminu maturalnego, przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzaniu egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.”;

2) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dni, w których:

1) w szkołach ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających odbywa się część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego i z tego przedmiotu, do którego przystępuje największa liczba absolwentów w danej szkole, a także z języka mniejszości narodowej, do którego przystępują absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości;

2) w ponadpodstawowych szkołach średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości odbywa się część pisemna egzaminu dojrzałości,

są w tych szkołach dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Minister
Edukacji Narodowej i Sportu

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6 , poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.