powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


                                                                                                        Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Przedstawiamy następujące uwagi Stowarzyszonych.

 

§

Proponowane zmiany:

(Dodać, skreślić, zmienić)

Uwagi, objaśnienia

1

§ 1. ust. 5.

Proponujemy umieszczenie zasad oceniania z religii (etyki) w omawianym rozporządzeniu.

2

§ 3. ust. 3.

Proponujemy wprowadzić do tekstu zmiany:

§ 3. 3.

6) ustalenie warunków i trybu poprawiania rocznych1 ocen klasyfikacyjnych;

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o zachowaniu ucznia2.

1) Proponujemy by zapis dotyczył tylko ocen rocznych, ponieważ śródroczna pełni funkcję informacyjną, a szkoła jest zobowiązana i tak wspomagać ucznia (patrz - § 15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków).

2) zajdzie tu zgodność z § 3. 2 (Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: […] 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia;

3

§ 4. ust. 2.

§ 4. 2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie poprawiania oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się możliwości poprawienia oceny zachowania. Nie da się poprawić całorocznego złego zachowania wskutek zdania jakiegokolwiek „końcowego egzaminu”. Można jedynie wyciągnąć wnioski na przyszłość. Uważamy takie rozwiązanie za niewychowawcze.

4

§ 6. ust. 1

i

§ 35. ust.1.

Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

§ 35. 1. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach, formie i  sposobie oceniania dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 

Zapisy w § 6. 1 oraz § 35.1 przeczą sobie – gdyż przez cały okres nauki dostosowujemy wymagania a na egzaminach dostosowujemy tylko warunki i  formy egzaminu.

Jeżeli uczeń ma wymagania dostosowane do swoich możliwości przez cały etap edukacyjny, to nie powinien na sprawdzianie, czy egzaminie być traktowany tak samo jak inne dzieci, czyli inaczej niż podczas pobierania nauki.

Reguły oceniania podczas sprawdzianu powinny być dla tych uczniów inne..

Zapis dotyczy uczniów z różnymi problemami (nie są to tylko uczniowie kwalifikujący się do kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia intelektualnego), dyslektyków, dysortografików, dyskalkulików, uczniów z ADHD, uczniów z nerwicą, fobią szkolną itd.

Przez cały okres nauki  dostosowujemy wymagania do ich dysfunkcji:

Np - jeżeli dziecko ma zaburzoną koordynację wzrokowo- ruchową to matematyk nie obniży oceny za źle narysowany kwadrat, bo problem takiego ucznia to zły odbiór obrazów figur geometrycznych, a co za tym idzie, słabe ich utrwalanie i odwzorowywanie, utrudnione porównywanie wielkości fizycznych figur (powierzchnia, odcinki, przekątne)

Uczeń z ADHD nie napisze samodzielnie klasówki, bo jego zaburzona koncentracja uwagi  nie pozwoli na to (po kilku minutach mylą mu się znaki, +  -, dzielenie z mnożeniem itp) - zwykle trzeba przy dziecku stać i pomagać, a najlepiej, by sprawdzać jego wiedzę indywidualnie.

Poradnie w przypadku uczniów z deficytami zalecają, by sprawdzać ich wiedzę i umiejętności w małych "dawkach" - często występują u takich uczniów problemy z pamięcią długotrwałą, mają też problemy z myśleniem logicznym: analizą i syntezą. ( A egzamin "sprawdza" całość)

Te dzieci na zewnętrznych egzaminach traktowane są tak samo jak dzieci bez dysfunkcji - piszą te same arkusze, tyle samo zadań. I wypadają gorzej   nie tylko od swoich kolegów - wypadają poniżej tego, co umieją.

Wydłużenie czasu w przypadku ucznia, który np. ma dużą męczliwość  mija się z celem. Przy kolejnym zadaniu jest już tak zmęczony, że na pozostałe nie ma siły. Idzie na marne ich trud, trud nauczycieli i rodziców

5

§ 11. ust. 1.

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z danego zajęcia edukacyjnego może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego

Proponujemy dopisać: 2. Ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §12. ust. 1.

Ma to zapewnić uściślenie zapisów oraz podkreślić nieodwołalność oceny zachowania, o czym mowa w komentarzu do § 3. ust. 3.

6

§ 12 CAŁY

W związku z poniżej zamieszczonymi komentarzami do § 12, (p7 i 8) wykazującymi jego wady oraz mnożeniem zbędnych przepisów proponujemy cały § 12 skreślić.

Jeśli do skreślenia § 12 nie dojdzie, proponujemy poniższe: (p7 i 8)

7

§ 12. ust. 2

W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

e) psycholog1,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego2,

g) przedstawiciel rady rodziców2.

Zastrzeżenia:

1) nie wyjaśnia się w projekcie skąd w komisji ma się znaleźć psycholog, jeśli go nie ma w składzie rady pedagogicznej szkoły. Czy ma on być powoływany z innej placówki?

2) Obecność osób niezobowiązanych do tajemnicy służbowej podczas spotkania gdzie można się zapoznać z np. orzeczeniem poradni psychologiczno -pedagogicznej i innymi informacjami poufnymi dotyczącymi ucznia budzi zastrzeżenia.

8

§ 12. ust 2.

§ 33. ust 4.p.2

 

Pojawia się w omawianych paragrafach problem powoływania nauczycieli z innych szkół do wykonywania zadań w nie swojej (z punktu widzenia zatrudnienia) szkole.

 

Nie ustalono, na jakiej podstawie prawnej  dyrektor jednej szkoły może powołać nauczyciela innej szkoły do pracy u siebie. Należy, naszym zdaniem uregulować w przepisach sposób powoływania nauczycieli innych szkół do zadań wypełnianych pod kierownictwem innego dyrektora szkoły/placówki. Może to być zapis:

W przypadku potrzeby powołania do pracy w zespołach określonych w rozporządzeniu nauczycieli z innej szkoły, nauczycieli tych deleguje dyrektor macierzystej szkoły na podstawie wniosku dyrektora szkoły powołującego zespół oraz polecenia organu nadzoru pedagogicznego.

9

§ 18. ust. 1.

Proponujemy dopisanie:

Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną lub został nieklasyfikowany z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych [..]

W nawiązaniu do § 16. ust. 17. […] Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest tak, jak ustalenie oceny niedostatecznej.)

10

§ 17. ust. 8.

Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)1 ucznia.

1.Czy w porozumieniu z rodzicami oznacza za zgodą? Oczekujemy doprecyzowania zapisu. Z doświadczeń dyrektorów wynika, że dochodzi czasem do blokowania decyzji o pozostawieniu na drugi rok, a służącej dziecku.

11

§ 18. ust. 9.

Nie jest jasny status ucznia (oraz zasadność tak długiego, bo miesięcznego pozostawania tego stanu rzeczy), o którym mowa w treści rozporządzenia: Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

12

§ 39.

Nie określono miejsca, gdzie praca jest udostępniona uczniowi.

Proponujemy zmiany:

§ 39. 1. Na prośbę ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora OKE za pośrednictwem dyrektora szkoły, złożoną w terminie nie później niż 60 dni od daty odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
2. Pracę udostępnia się uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w szkole ucznia w terminie określonym przez dyrektora OKE.

13

§ 96.

W nawiązaniu do:

·         Art. 64.ust 1. pkt. 5) Ustawy o Systemie Oświaty,

·         § 3. Ust. 1.pkt. 2) Rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu

·         § 6. Ust 1. Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych

Wnioskujemy o wyjaśnienie kwestii:, w jakim terminie mogą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe młodociani pracownicy, kształcący się w zawodach dwuletnich?

14

 

Nieuregulowanym a ważnym z praktycznego punktu widzenia problemem jest odpowiedź na pytanie: czy uczeń zdający egzamin poprawkowy, który zda ten egzamin, powinien otrzymać zawsze i tylko ocenę dopuszczającą, czy też może otrzymać oceny wyższe: dostateczną, dobrą itd. Ma to przecież wpływ na stopień trudności pytań oraz konieczność uwzględnienia kryteriów na poszczególne oceny.

Uważamy, że powinna to być tylko ocena dopuszczająca, pozwalająca uczniowi  uzyskać promocję. Powinno się także doprecyzować te kwestie w przypadku egzaminów klasyfikacyjnych, różnicując sytuację, kiedy jest to egzamin wynikający z realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualnego toku nauki czy też braku możliwości wystawienia oceny okresowej lub rocznej z powodu nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

15

§ 102. ust. 1.

Zapis z błędem.

Zdający, nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu zawodowego w sesji wiosennej i nie później niż do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przystępuje do egzaminu zawodowego w sesji zimowej, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 104 ust. 1, a w przypadku osób nieuczęszczających do szkoły – dyrektorowi komisji okręgowej, pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego w danym zawodzie wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

Należy zmienić treść tak, aby uczniów uczęszczających jeszcze do szkoły nie dotyczył warunek: „wraz ze świadectwem ukończenia szkoły”

16

§ 107. ust. 4.

Usunąć cały ustęp 4.: Członkowie zespołu nadzorującego są rozmieszczeni w sali egzaminacyjnej w sposób zapewniający właściwy przebieg egzaminu

Zapis jest nieprecyzyjny – nie określa żadnych warunków „właściwego” rozmieszczenia członków zespołu.