Powrót.

14 października 2004r OSKKO wystosowało do MENiS pismo:

    

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Sprawa: uwagi do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046)

 W związku z olbrzymimi problemami, jakie dyrektorzy szkół mają z interpretacją, zastosowaniem w wewnątrzszkolnym prawie oraz wprowadzeniem w życie zapisów ww. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu prosimy o odpowiedź oraz odniesienie się do kwestii poruszonych w załączonym dokumencie. Treści w nim zawarte były konsultowane wśród uczestników forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w związku z VI Krajową Konferencją Dyrektorów Szkół w Olsztynie, 23-25-09-2004, której Pan Minister udzielił patronatu.

---------------------------------------------

Wystąpienie OSKKO:  Uwagi do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

ZAGADNIENIE

BRZMIENIE PRZEPISU

WĄTPLIWOSCI OSKKO

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

OCENIANIE

§3.3Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 6)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

 

 

§12.3W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi."

Ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku oceniania opisowego stowarzyszeni dyrektorzy uznają za niecelowe. Przepisy rozporządzenia nie są w tym zakresie precyzyjne, w związku z tym pytamy:
Czy zapis §3 ust 3 punkt 6 dotyczy także     klas I-III?

 

 

Wydaje się oczywiste jest, ze ocenianie bieżące w kl.  I – III powinno być opisowe, ale z rozporządzenie wprost to nie wynika. Dlatego prosimy o jednoznaczne określenie tej kwestii.

 

OCENIANIE ZACHOWANIA

§ 3.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

2)ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania  wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;         

Zapis w takim brzmieniu uznajemy za dopuszczenie możliwości poprawiania oceny zachowania w  okresie czasu od podania przewidywanej oceny zachowania do wystawienia oceny klasyfikacyjnej, co stowarzyszeni uznają za niedopuszczalne ze względu na zaburzenie  wychowania pojmowanego jako proces.

 

Rezygnacja z zapisu- powrót do brzmienia poprzedniego rozporządzenia, rezygnacja z oceniania zachowania, bądź wprowadzenie oceniania opisowego w tym zakresie.

       § 4      2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

Zapis powoduje, ze we wrześniu wychowawca ma obowiązek poinformować ucznia, co ten powinien zrobić  w celu otrzymania podwyższonej oceny zachowania.
W konsekwencji wychowawca podaje informację tego rodzaju: „jeśli w ciągu roku zasłużysz na ocenę nieodpowiednią z  zachowania,
to od momentu poinformowania cię o tym jaką ocenę zachowania przewiduję dla Ciebie na koniec roku będziesz musiał zrobić to i to, by uzyskać podwyższenie tej oceny”.

Takie działanie Stowarzyszeni uznają za niewychowawcze.
Sygnalizujemy także trudności w takim zbudowaniu WSO, by moc wypełnić ten zapis rozporządzenia

Rezygnacja z zapisu

§ 17. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 

 

 

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 4. W skład komisji wchodzą:

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

( m.in.) pedagog, psycholog,

 

 

 

W przypadku utrzymania zapisów p/o, sygnalizujemy następujące problemy z realizacją zapisu §17:

1. Określony termin 7 dni po zakończeniu roku szkolnego jest terminem, w którym nauczyciele oraz dyrektor zgodnie z zapisami KN są na urlopach wypoczynkowych. Zapis KN o możliwościach zagospodarowania nauczycielom 7 dni nie wyczerpuje czasu koniecznego dla wykonania wszystkich czynności wynikających z prac wynikąjacych z §17 omawianego rozporządzenia


 

2. Czynności, o których mowa w §17.2 ze względu na nieobecność pracowników nie mogą zostać dokonane bezpośrednio po wpłynięciu uzasadnionego zastrzeżenia

 

 

 

 

 

 

3. Powołanie komisji, o której mowa w §17.2  może zostać dokonane z końcem sierpnia bieżącego roku szkolnego lub na początku następnego roku szkolnego ze względu na opisane wyżej przyczyny

 

4. Informujemy, że w większości placówek i szkół  nie ma zatrudnionego psychologa szkolnego, a w wielu także szkolnego pedagoga. Dyrektor szkoły czy placówki nie ma kompetencji by do pracy w szkolnej komisji powołać osobę nie będącą pracownikiem jego szkoły. Stowarzyszenie zwracają także uwagę na fakt, że osoby niezatrudnione w szkole, czyli nie znające dziecka, nie powinny ustalać jego oceny zachowania
Poza tym obecność osób niezobowiązanych do tajemnicy służbowej podczas spotkania gdzie można się zapoznać z np. orzeczeniem poradni psychologiczno -pedagogicznej i innymi informacjami poufnymi dotyczącymi ucznia budzi zastrzeżenia.

 

Problemy dodatkowe:


 

5. W związku z ustaloną wcześniej oceną zachowania i wydaniem uczniowi świadectwa Stowarzyszeni pytają, co należy zrobić z wydanym świadectwem, na jakiej podstawie i w jakim terminie wydać kolejne świadectwo uczniowi

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ

   § 6.1  Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

  § 34. 1. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia

Podtrzymujemy stanowisko wyrażone podczas konsultacji:

Zapisy w § 6. 1 oraz § 35.1 przeczą sobie – gdyż przez cały okres nauki dostosowujemy wymagania a na egzaminach dostosowujemy tylko warunki i  formy egzaminu.

Jeżeli uczeń ma wymagania dostosowane do swoich możliwości przez cały etap edukacyjny, to nie powinien na sprawdzianie, czy egzaminie być traktowany tak samo jak inne dzieci, czyli inaczej niż podczas pobierania nauki.

Reguły oceniania podczas sprawdzianu powinny być dla tych uczniów inne.

Zapis dotyczy uczniów z różnymi problemami (nie są to tylko uczniowie kwalifikujący się do kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia intelektualnego), dyslektyków, dysortografików, dyskalkulików, uczniów z ADHD, uczniów z nerwicą, fobią szkolną itd.

Przez cały okres nauki  dostosowujemy wymagania do ich dysfunkcji:

Np - jeżeli dziecko ma zaburzoną koordynację wzrokowo- ruchową to matematyk nie obniży oceny za źle narysowany kwadrat, bo problem takiego ucznia to zły odbiór obrazów figur geometrycznych, a co za tym idzie, słabe ich utrwalanie i odwzorowywanie, utrudnione porównywanie wielkości fizycznych figur (powierzchnia, odcinki, przekątne)

Uczeń z ADHD nie napisze samodzielnie klasówki, bo jego zaburzona koncentracja uwagi  nie pozwoli na to (po kilku minutach mylą mu się znaki, +  -, dzielenie z mnożeniem itp) - zwykle trzeba przy dziecku stać i pomagać, a najlepiej, by sprawdzać jego wiedzę indywidualnie.

Poradnie w przypadku uczniów z deficytami zalecają, by sprawdzać ich wiedzę i umiejętności w małych "dawkach" - często występują u takich uczniów problemy z pamięcią długotrwałą, mają też problemy z myśleniem logicznym: analizą i syntezą. ( A egzamin "sprawdza" całość)

Te dzieci na zewnętrznych egzaminach traktowane są tak samo jak dzieci bez dysfunkcji - piszą te same arkusze, tyle samo zadań. I wypadają gorzej   nie tylko od swoich kolegów - wypadają poniżej tego, co umieją.

 

Proponujemy brzmienie:

§ 34. 1. Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach, formie i  sposobie oceniania dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

ZESPÓŁ NADZORUJĄCY SPRAWDZIAN

§ 40.  1. W przypadku gdy sprawdzian lub część egzaminu gimnazjalnego mają być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów (słuchaczy).

2. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

          1)  przewodniczący;

          2)  co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

 

1.Dyrektor szkoły nie ma kompetencji by powołać do pracy w swojej placówce osoby w niej niezatrudnionej. 


 

Po raz kolejny OSKKO zwraca uwagę na błędny zapis rozporządzenia.

Zmaina zapisu

EGAZMINY POPRAWKOWE

§ 19. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Zapis poprzedni:
 
BYŁO 16. 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej w szkole danego typu, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, z zastrzeżeniem ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 20. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną lub dotychczasową szkołę ponadpodstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 18 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 30, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 35 i 46 ust. 3.

 

 Pytania OSKKO

1. Czy uczniowie w klasach najwyższych programowo mogą zdawać egzaminy poprawkowe?

2. Jak będzie wyglądała rekrutacja ucznia,  do szkoły ponadgimnazjalnej, który będzie zdawał  egzamin poprawkowy w ostatnim tygodniu ferii letnich  w kontekście tego i dodatkowych przepisów:?

§19. 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września,  a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

     9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem ust. 10.

     10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

Inne wątpliwości:
Nieuregulowanym a ważnym z praktycznego punktu widzenia problemem jest odpowiedź na pytanie: czy uczeń zdający egzamin poprawkowy, który zda ten egzamin, powinien otrzymać zawsze i tylko ocenę dopuszczającą, czy też może otrzymać oceny wyższe: dostateczną, dobrą itd. Ma to przecież wpływ na stopień trudności pytań oraz konieczność uwzględnienia kryteriów na poszczególne oceny.

 

 

 

 

NAZWY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH, A MATURA

ROZPORZĄDZENIE MENIS

z dnia 12 lutego 2002 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Załącznik nr 23

RAMOWY PLAN NAUCZANIA

DLA TECHNIKUM, LICEUM I SZKOŁY RÓWNORZĘDNEJ,

NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

7. Fizyka  z astronomią

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 7 września 2004 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

Załącznik nr 1

WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI

 

§ 2.

4. W części ustnej egzamin dojrzałości obejmuje:

 

2) w szkołach średnich zawodowych dwa przedmioty:

a) język polski,

b) jeden z następujących przedmiotów - do wyboru przez ucznia:

- fizykę,

 

Sygnalizujemy niespójność w brzmieniu dwóch przytoczonych rozporządzeń.

 

 

SZKOŁY DLA DOROSLYCH

§ 21. 1 Do słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust.1 pkt 1 i ust. 2, § 3, § 4 ust. 1, § 5, § 6 ust. 1 i 2, § 8, § 10 ust. 1 i 9, § 11 ust. 1-4, § 12 ust. 1 i 2, § 14, § 15 ust. 1 -3, 7 - 10 i 14 – 16, § 16 ust. 1, § 17 ust. 1, 2 pkt 1, ust. 3, 4 pkt 1, ust. 5, 6, 7 pkt 1 i ust. 8-10, § 18 ust. 2 i 7 i § 19 ust. 3 i 7-9.

I tu:

       § 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 

Z przepisu wynika, że w szkołach dla dorosłych należy informować rodziców  uczniów o zasadach wewnątrzszkolnego oceniania, co Stowarzyszeni uznają za absurd