powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy
nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu
powoływania zespołu oceniającego.


2 czerwca 2009 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie do rozporządzenia 

 

Wkrótce rozpoczynamy konsultacje na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO