powrót

 

Projekt z dnia 7 marca 2006r

Ustawa z dnia.............. o Narodowym Instytucie Wychowania

Mając na względzie obowiązek państwa działania na rzecz:

- wspierania rodziny i szkoły w realizacji misji wychowania dzieci i młodzieży,

- propagowania wychowania rozumianego jako kształtowanie postaw i zachowań młodego pokolenia, przygotowujących do odpowiedzialnego pełnienia rói rodzinnych i społecznych, z poszanowaniem uniwersalnych wartości ludzkich,

- kształtowania i umacniania cnót obywatelskich, a zwłaszcza postaw patriotycznych, wyrastających z polskiej tradycji narodowej,

stanowi się, co następuje:

Art. 1.

1. Tworzy się Narodowy Instytut Wychowania, zwany dalej „Instytutem", będący państwową osobą prawną.

2. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

3. instytut jest finansowany z budżetu państwa, w którym wydatki Instytutu stanowią odrębną część.

Art. 2.

1. Instytut jest instytucją publiczną, prowadzącą działalność promocyjną, badawczą i opiniodawczą w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży.

2. Zadania Instytutu obejmują w szczególności:

1) opracowywanie i upowszechnianie:

a) programów wychowawczych dla przedszkoli, szkół i innych instytucji zajmujących się dziećmi i młodzieżą,

b) okresowych informacji o stanie wychowania w państwie, będących przedmiotem parlamentarnej i publicznej debaty, w tym wskazywanie zagrożeń i proponowanie środków zaradczych;

2) inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących wychowania;

3) inicjowanie i prowadzenie:

a) debat publicznych dotyczących wychowania,

b) ogólnopolskich akcji o charakterze wychowawczym;

4) promowanie:

a) dorobku myśli wychowawczej,

b) programów i metod kształtowania postaw i zachowań młodego pokolenia,

c) sylwetek wybitnych postaci jako powszechnie akceptowanych wzorców osobowych;

5) wspieranie:

a) rodziców i instytucji działających na rzecz rodziców,

b) młodzieżowych ruchów i organizacji o charakterze społeczno-wychowawczym, młodzieżowego wolontariatu, ruchu liderów młodzieżowych oraz samopomocy koleżeńskiej,

c) instytucji kształcących i doskonalących nauczycieli i wychowawców;

6) obserwowanie i ocenianie:

a) treści przekazów medialnych z punktu widzenia ich oddziaływania wychowawczego na młode pokolenie,

b) ofert kierowanych do dzieci i młodzieży przez organizacje, stowarzyszenia i inne podmioty;

7) współpracę:

a) z organami administracji rządowej, w tym zwłaszcza opiniowanie aktów prawnych dotyczących wychowania dzieci i młodzieży,

b) z innymi instytucjami państwowymi, w tym z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a także z Radą Etyki Mediów,

c) z organizacjami pozarządowymi,

d) ze środowiskiem naukowym i akademickim,

e) z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się problematyką wychowania;8) występowanie do właściwych organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w zakresie dotyczącym wychowania dzieci i młodzieży.

Art. 3.

Organami Instytutu są:

1) Prezes Instytutu;

2) Rada Instytutu.

Art. 4.

1. Instytutem kieruje Prezes Instytutu.

2. Prezes instytutu w sprawowaniu swego urzędu jest niezależny od organów władzy państwowej.

3. Prezes Instytutu może powołać nie więcej niż trzech swoich zastępców.

Art. 5.

1. Prezesa Instytutu powołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, za zgodą Senatu, zwykłą większością głosów, na wniosek Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu lub grupy co najmniej 35 posłów.

2. Kadencja Prezesa Instytutu trwa 5 lat. Po upływie kadencji pełni on obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Instytutu.

3. Ta sama osoba nie może być Prezesem Instytutu dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Art. 6.

1. Organizację Instytutu, w zakresie nie uregulowanym ustawą, określa statut, który nadaje Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa Instytutu.

2. Statut określa:

1) szczegółowy zakres działania Instytutu;

2) organizację wewnętrzną Instytutu;

3) formy realizacji zadań Instytutu;

4) szczegółowe zadania organów Instytutu oraz tryb ich działania.

Art. 7.

1. Na stanowisko Prezesa Instytutu może być powołany obywatel polski wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży oraz dużym autorytetem osobistym.

2. Prezes Instytutu nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

3. Prezes Instytutu nie może wykonywać innych zajęć zawodowych, z wyjątkiem zatrudnienia w szkole wyższej, placówce Państwowej Akademii Nauk lub jednostce badawczo-rozwojowej na stanowisku odpowiednio profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora lub docenta.

4. Stanowiska Prezesa Instytutu nie można łączyć z mandatem posła i senatora.

Art. 8.

1. Sejm odwołuje Prezesa Instytutu przed upływem kadencji, jeżeli:

1) zrzekł się stanowiska;

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków z powodu choroby lub utraty sił, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;

4) nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę lub działa na szkodę Instytutu.

2. Sejm podejmuje uchwałę o odwołaniu Prezesa Instytutu na wniosek Marszałka Sejmu lub 35 posłów.

Art. 9.

1. Prezes Instytutu składa Sejmowi i Senatowi, raz w roku do dnia 31 maja, informację o działalności Instytutu.

2. Informacja Prezesa Instytutu jest podawana do wiadomości publicznej.

Art. 10.

1. W skład Rady Instytutu, zwanej dalej „Radą", mogą wchodzić obywatele polscy wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży oraz dużym autorytetem osobistym.

2. W skład Rady Prezes Instytutu powołuje po dwie osoby wskazane przez:

1) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

3) Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

4) Przewodniczącego Rady Etyki Mediów;

5) marszałków województw spośród przedstawicieli organizacji społecznych, które na terenie danego województwa prowadzą statutową działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

3. Członkowie Rady są powoływani na okres 3 lat, z tym że co półtora roku następuje wymiana połowy składu.

4. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród jej członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków. Rada może w czasie kadencji dokonać, w tym samym trybie, zmiany jej przewodniczącego.

5. Nie można pełnić funkcji członka Rady dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

6. Za pełnienie funkcji członka Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

7. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 5 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 11.

1. Prezes Instytutu może odwołać członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia rezygnacji;

2) nieuczestniczenia w pracach Rady;

3) choroby lub utraty sił, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

2. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady przed upływem kadencji, Prezes Instytutu powołuje nowego członka Rady na okres do końca tej kadencji.

Art. 12.

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) konsultowanie kierunków działalności Instytutu;

2) opiniowanie programów wychowawczych opracowywanych przez Instytut;

3) opiniowanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Instytutu;

4) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;

5) opiniowanie zmian w statucie Instytutu.

2. Rada może przedstawiać Prezesowi Instytutu stanowiska, opinie lub wnioski we wszystkich sprawach dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.

3. Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej 3 razy w roku. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane również na wniosek Prezesa Instytutu.

4. Do udziału w posiedzeniach Rady przewodniczący Rady może zapraszać specjalistów zajmujących się problematyką wychowania dzieci i młodzieży.

5. Rada przedstawia stanowiska, opinie i wnioski w formie uchwał podejmowanych większością głosów.

Art. 13.

1. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2, w Instytucie tworzy się departamenty i biura.

2. Do pracowników Instytutu stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych.

3. Prezes Instytutu może tworzyć oddziały terenowe lub ustanowić swoich pełnomocników terenowych.

4. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2.

5. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany wyłącznie na realizację zadań Instytutu, o których mowa w art. 2 ust. 2.

Art. 14.

1. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy.

2. Roczny plan finansowy Instytutu zatwierdza Prezes Instytutu.

3. Przychodami Instytutu są:

1) dotacje podmiotowe z budżetu państwa;

2) przychody z działalności gospodarczej;

3) przychody z majątku Instytutu;4) darowizny, zapisy;

5) inne przychody.

4. Do czasu zatwierdzenia rocznego planu finansowego Instytut działa na podstawie projektu tego planu.

5. Rokiem obrotowym Instytutu jest rok kalendarzowy.

6. Instytut prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

7. Roczne sprawozdanie finansowe Instytutu podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Art. 15.

W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.1)) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego, Prezesa Narodowego Instytutu Wychowania,".

Art. 16.

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „15) Narodowym Instytucie Wychowania.";

2) w art. 36 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Marszałku Sejmu - dla urzędników Kancelarii Sejmu, Państwowej Inspekcji Pracy, Krajowego Biura Wyborczego, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Narodowego Instytutu Wychowania,".

Art. 17.

W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. W okresie wykonywania mandatu posłowie i senatorowie nie mogą wykonywać pracy na podstawie stosunku pracy: w Kancelarii Sejmu, w Kancelarii Senatu, w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, w Najwyższej Izbie Kontroli, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w Krajowym Biurze Wyborczym, w Państwowej Inspekcji Pracy, w Narodowym Instytucie Wychowania, w administracji rządowej i samorządu terytorialnego - z wyjątkiem stosunku pracy z wyboru - oraz nie mogą wykonywać pracy w charakterze sędziego i prokuratora, pracownika administracyjnego sądu i prokuratury, a także nie mogą pełnić zawodowej służby wojskowej.".

Art. 18.

Połowa składu pierwszej Rady Instytutu jest powoływana na okres czterech i pół roku.

 

Art. 19.

1. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, powoła w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy Pełnomocnika do spraw organizacji Narodowego Instytutu Wychowania, zwanego dalej Pełnomocnikiem, określając zakres jego zadań i środki niezbędne do ich realizacji. Pełnomocnik pełni swoją funkcję do czasu powołania Prezesa Instytutu.

2. Nadzór nad działalnością pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów.

Art. 20.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

 

-----------------------------------------------------
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, 1417.