powrót

Stanowisko OSKKO w sprawie projektu Ustawy o Narodowy Instytucie Wychowania

 

   Dyrektorzy Stowarzyszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty z nadzieją przyglądają się każdemu działaniu na rzecz poprawy jakości wychowania dzieci i młodzieży. Dobre wychowanie naszych uczniów jest bowiem tym, co jest jednym z celów każdej placówki oświatowej, nauczycieli i dyrektorów.

 

Popierając działania będące realizacją obowiązków państwa na rzecz:

- wspierania rodziny i szkoły w realizacji misji wychowania dzieci i młodzieży,

- propagowania wychowania rozumianego jako kształtowanie postaw i zachowań młodego pokolenia, przygotowujących do odpowiedzialnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych, z poszanowaniem uniwersalnych wartości ludzkich,

- kształtowania i umacniania cnót obywatelskich, a zwłaszcza postaw patriotycznych, wyrastających z polskiej tradycji narodowej,

Stowarzyszeni stwierdzają, że działania te zogniskowane w Narodowym Instytucie Wychowania nie będą skutecznie wpływały na wychowanie naszych uczniów. Uważamy, ze główny cel jaki przyświeca Ustawodawcy- poprawa wychowania polskich dzieci i młodzieży nie zostanie zrealizowany poprzez powstanie Instytutu.

W związku z tym negatywnie opiniujemy powstanie Narodowego Instytutu Wychowania.

         Jednocześnie, zgadzając się z zapisami projektu dotyczącymi konieczności realizacji obowiązków państwa na rzecz wspierania rodziny
i szkoły w realizacji misji wychowania dzieci i młodzieży OSKKO wskazuje potrzebę wspierania tejże szkoły poprzez  
wyposażenie szkół w możliwości skutecznych działań wychowawczych, tj.:

-         rzetelne kształcenie przyszłych nauczycieli na studiach pedagogicznych, z koniecznością odbywania przez nich długotrwałych praktyk lub wolontariatu w szkołach i innych placówkach dla dzieci i młodzieży

-         ustanowienie obowiązku zatrudnienia pedagogów lub psychologów w szkole- co najmniej na poziomie gminy

-         ustalenie standardów zatrudnienia nauczycieli i idące za tym zmniejszenie liczebności klas,

-         nadzorowanie działań samorządów na rzecz racjonalizacji sieci szkół- zapobieganie tworzeniu szkół bardzo licznych, dwuzmianowych, z nadmierną ilością uczniów,

-         przekazanie środków na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,

-         organizowanie świetlic dla uczniów dojeżdżających i innych- popołudniowych,

-         udostępnianie dzieciom i młodzieży boisk, sal gimnastycznych, pracowni komputerowych

 

Stowarzyszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej apelują o pomoc dla polskich szkół i placówek w miejscu ich funkcjonowania.

 

 opr. Joanna Berdzik