8 kwietnia 2015 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.


Aktualizacja 17.04.2015: Uwagi OSKKO przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

L.p.

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi i propozycje zmian

1.

§ 10. 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przerwać ewaluację w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezwłocznie przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę pisemne powiadomienie o przerwaniu i przyczynach przerwania ewaluacji.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadza ewaluację całościową w innym terminie.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy:

„Z dotychczasowych doświadczeń wizytatorów przeprowadzających ewaluację wynika, że zdarzają się przypadki niewłaściwego podejścia dyrektorów i pracowników szkoły lub placówki do ewaluacji na etapie przygotowawczym i badawczym, które utrudnia lub uniemożliwia zebranie wiarygodnych danych i informacji. Proces uzyskania w wyniku ewaluacji prawdziwego obrazu pracy szkoły lub placówki zakłóca, np. przekazywanie nieprawdziwych informacji; kopiowanie 5 fragmentów dokumentów (często cudzych), co znacząco utrudnia wizytatorom prowadzenie analiz; przygotowywanie do ewaluacji pracowników, uczniów i rodziców, które polega na podawaniu im poprawnych, w opinii dyrektorów, odpowiedzi i oczekiwaniu udzielenia ich podczas wywiadów. Zdarza się, że członkowie tych grup przychodzą na spotkania z wizytatorami z gotowymi odpowiedziami. Chcąc przeciwdziałać takim sytuacjom, zaprojektowano w rozporządzeniu możliwość przerwania badania ewaluacyjnego w przypadku, gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny uzyska informacje o działaniach szkoły lub placówki mających wpływ na wiarygodność i rzetelność wyników tego badania.”

Uważamy, że w przypadku stwierdzenia praktyk opisanych w uzasadnieniu, wizytatorzy mogą przekazać te informacje na zebraniu rady pedagogicznej zgodnie z §11 ust. 1 projektu oraz ująć w raporcie, do którego dyrektor może złożyć zastrzeżenia na podstawie §11 ust. 8.

Proponujemy wykreślenie tego zapisu jako restrykcyjnego i jednostronnego, który nie daje dyrektorowi możliwości odwołania się, czy też zgłoszenia zastrzeżeń do decyzji o przerwaniu ewaluacji.

2.

§ 24. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym.

3. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 3.

Zdarza się, że w trakcie roku szkolnego pojawia się konieczność dokonania zmian w planie nadzoru opracowanym przez dyrektora. W brzmieniu dotychczasowych przepisów zdarzały się przypadki, kwestionowania i wydawania zaleceń przez wizytatorów, jeśli takie zmiany zostały dokonywane jako niezgodne z obowiązującym prawem. Dlatego postulujemy dopisanie ust. 4 w brzmieniu:

4. W przypadku dokonania zmian w opracowanym i przedstawionym radzie pedagogicznej planie nadzoru po terminie wymienionym w ust. 1, dyrektor niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o dokonanych zmianach.

3.

§ 25. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Zwracamy uwagę na zapis art. 40 ust. 7 ustawy o systemie oświaty:

Art. 40. 7. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Uważamy, że zapis ustawy jest wystarczający i nie ma potrzeby wprowadzania do rozporządzenia przepisu zawartego w § 25 projektu.

4.

Rezygnuje się z określania poziomu spełniania wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadają symbole literowe E, D, C, B, A.

Pozytywne: z uznaniem przyjmujemy realizację postulatu kadry kierowniczej oświaty, m.in. zawartego w stanowisku OSKKO w tej sprawie. W pełni zgadzamy się z wyjaśnieniem:

„ocena w skali często nie służy poprawie pracy szkoły i jej rozwojowi. Koncentruje uwagę rady pedagogicznej na trafności przypisanej szkole oceny, odwracając uwagę od refleksji nad pracą szkoły i tworzenia planu jej rozwoju.” 


Projekt przekazany do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


Konsultacja na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO