powrót

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 z dnia .................. 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zm.0) zarządza się, co następuje:

§ l. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dniał 8 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. l otrzymuje brzmienie:

„l. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2-4, zajęcia dydaktyczno -- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w ostatni piątek czerwca.";

2) w § 3 w ust. l pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od polowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na terenie poszczególnych województw ustala - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania i ogłasza je nie później niż do końca czerwca (podkr. OSKKO) każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe,";

3) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dzień, w którym odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, jest w szkołach podstawowych dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.";

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 - 5 w brzmieniu:

„3. Dni, w których odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum, są w gimnazjach dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

4. Dni, w których odbywa się pisemny egzamin dojrzałości lub pisemny egzamin maturalny, są w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających, dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

5. Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w dniach, o których mowa w ust. 2-4, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2003 r., z wyjątkiem § 3 ust. l pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                                            Minister  Edukacji Narodowej i Sportu


Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie jest nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, póz. 432) stanowiącego wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Projekt zmiany rozporządzenia ma na celu ustalanie terminu ferii zimowych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a nie jak dotychczas przez poszczególnych kuratorów oświaty. Przedmiotowa nowelizacja jest wynikiem licznych postulatów zgłaszanych w sprawie organizacji ferii zimowych.

Proponowana zmiana spowoduje racjonalne wykorzystanie bazy noclegowej, sal sportowych, lodowisk, wyciągów^ narciarskich, transportu kolejowego i autokarowego, a także innej infrastruktury.

Wpłynie ona również korzystnie na poprawę bezpieczeństwa podróży na zimowiska i powrotu z nich, a także na poprawę bezpieczeństwa w realizacji programów rekreacyjnych i sportowych w czasie ferii.

Ustalany centralnie termin ferii zimowych w poszczególnych województwach będzie miał także wymiar ekonomiczny zarówno dla przedsiębiorców, świadczących usługi w tym zakresie, a także dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, bowiem zwiększenie dostępności bazy noclegowej, gastronomicznej i sportowej spowoduje obniżenie cen, a tym samym umożliwi większej liczbie dzieci i młodzieży korzystanie z wypoczynku poza miejscem zamieszkania.

W § 6 ust. 2 projektu rozporządzenia wprowadzono wolny dzień od zajęć dydaktycznych, w którym odbywa się sprawdzian w szkole podstawowej oraz wolne dni od zajęć dydaktycznych, w których odbywają się:

- egzamin w gimnazjum,

- pisemny egzamin dojrzałości lub pisemny egzamin maturalny w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających.

Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w dniach, o których mowa w ust. 2-4, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 6 ust. 2 zachodzi konieczność

przesunięcia terminu zakończenia zajęć" dydaktyczno-wychowawczych (§ 2 ust. l).

Ocena skutków regulacji (OSR)

Projekt rozporządzenia zmienia zasady ustalania w szkołach terminów ferii zimowych w poszczególnych województwach oraz wprowadza dni wolne od zajęć dydaktycznych w dniach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz pisemnego egzaminu dojrzałości lub pisemnego egzamin maturalnego w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających.

powrót