powrót

Projekt z 22 maja 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.

Nr 67, póz. 329, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, póz. 624 i z 2002 r. Nr 10, póz. 96) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1, w §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ 6. W nazwie przedszkola specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej i na legitymacji przedszkolnej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację przedszkolną, pomija się określenie „specjalne" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci."

2) w załączniku nr 2, w §1:

a), ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W nazwie szkoły podstawowej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie, na legitymacji szkolnej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów."

b) uchyla się ust. 8.

3) w załączniku nr 3, w §1:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W nazwie gimnazjum specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie, na legitymacji szkolnej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów."

b) uchyla się ust. 6.

4) w załączniku nr 4, w §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W nazwie liceum ogólnokształcącego specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie, na legitymacji szkolnej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów."

5) w załączniku nr 5, w §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W nazwie liceum profilowanego specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie, na legitymacji szkolnej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów."

6) w załączniku nr 5a, w §1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W nazwie technikum specjalnego umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie, na legitymacji szkolnej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów."

7) w załączniku nr 5b , w §1:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. W nazwie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie, na legitymacji szkolnej oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów."

b) uchyla się ust. 7.

§2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 28, póz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126,z2000r. Nr 12, poz. 136, Nr19.poz.239, Nr48.poz.550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, póz. 1320, z2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615,z2002r. Nr41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, póz. 65.

 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 i Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 28, póz. 153 i Nr 141, póz. 943, z 1998 r. Nr 117, póz. 759 i Nr 162, póz. 1126, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz.550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268 i Nr 122, póz. 1320, z 2001 r. Nr 111, póz. 1194 i Nr 144, póz. 1615, z 2002 r. Nr41, póz. 362, Nr 113, póz. 984, Nr 141, póz. 1185 i Nr 200, póz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6,  póz. 65).

W projekcie rozporządzenia przewiduje się zmiany ramowych statutów przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, i liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Zaproponowane zmiany ujednolicają zasady używania nazwy szkoły specjalnej.

Dotychczasowe brzmienie przepisu nakazywało używanie pełnej nazwy szkoły specjalnej jedynie szkołom dla uczniów z upośledzeniem umysłowym. Obecny zapis jednoznacznie określa, że wszystkie szkoły specjalne będzie obowiązywał taki sam stan prawny w zakresie nazwy. Dla celów administracji szkolnej i statystyki będzie obowiązywała pełna nazwa szkoły specjalnej. Natomiast wszędzie tam gdzie nazwa szkoły ma wpływ na kontakty społeczne będzie obowiązywała nazwa szkoły bez określenia „specjalna" i bez określenia rodzaju niepełnosprawności uczniów.

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie powoduje bezpośredniego wpływu na rynek pracy, nie będzie również miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki jak również na sytuację i rozwój regionów. Wprowadzona zmiana ma na celu likwidowanie nierówności w traktowaniu uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych i zapobiega szczególnie dyskryminacji uczniów z upośledzeniem umysłowym. Stanowi zapis zgodny z kierunkami rozwoju europejskiej polityki społecznej, określonej zwłaszcza w Inicjatywie Wspólnotowej Unii Europejskiej EQUAL"

Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Koszty związane z  wymianą tablic urzędowych, pieczęci i pieczątek opatrujących świadectwa i legitymacje zostaną sfinansowane przez samorządy w ramach przyznanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Szacuje się, że koszty z tego tytułu wyliczone dla jednej szkoły wyniosą ok. 850 złotych brutto. Dotyczyć to będzie ok. 1600 szkół i placówek w całym kraju.