powrót

Projekt


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)
z dnia 2005 r.
w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania
ekspertów z listy


Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:


§1. Rozporządzenie określa:
1) ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 9g ust. 11a pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”;
2) tryb wpisywania nauczycieli na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zwanych dalej „ekspertami”;
3) sposób prowadzenia listy ekspertów, o której mowa w art. 9g ust. 11 ustawy, zwanej dalej „listą”;
4) tryb skreślania ekspertów z listy.


§2. Ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów stanowi załącznik do rozporządzenia.


§3. 1. Wpis na listę następuje na podstawie wniosku, złożonego przez zainteresowaną osobę, skierowanego do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1)
imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) aktualne miejsce pracy.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) kwestionariusz osobowy;
2) rekomendację lub opinię, o której mowa w art. 9g ust. 11 a pkt 8 ustawy;
3) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
4) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w okresie, o którym mowa w art. 9g ust. 11 a pkt 4 ustawy;
5) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie jednego z warunków, o których mowa art. 9g ust.
11 a pkt 5 ustawy;
6) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa W art. 9g ust. 1 la pkt 6 I 7 ustawy;
7) poświadczoną kopię aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
8) zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów na ekspertów;
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr
101, poz. 926, i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz.
285).
 

§4.1. Po stwierdzeniu spełnienia wymagań i warunków, o których mowa wart. 9g ust. 11 a I ust. 11 b ustawy, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wpisuje nauczyciela na listę, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w publicznej placówce opiekuńczowychowawczej lub publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym działających na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spełecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
I Nr 99, poz. 1001) oraz w przypadku nauczyciela-konsultanta, współpracującego
z Centrum Edukacji Artystycznej, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

przed wpisaniem nauczyciela na listę kieruje jego wniosek do akceptacji odpowiednio ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 

§5. Ewidencja ekspertów jest prowadzona w formie elektronicznej bazy danych.
 

§6. Wpis na listę obejmuje następujące dane:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) posiadane kwalifikacje zawodowe;
3) zajmowane obecnie stanowisko;
4) informację o zajmowanych stanowiskach w okresie ostatnich 5 lat;
5) adres do korespondencji;
6) numer telefonu;
7) adres poczty elektronicznej.
 

§7. W przypadku zmiany danych, o których mowa w 6, ekspert zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 

§8. 1. Skreślenia nauczyciela z listy dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na pisemny wniosek:
1) eksperta;
2) organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Skreślenia nauczyciela z listy dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania z urzędu w przypadku pozyskania pisemnej i potwierdzonej informacji o wystąpieniu przyczyn, o których mowa wart. 9g ust. lic pkt 3-5 ustawy.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

-----------------------------------------------
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.

 


Minister Edukacji Narodowej i Sportu
W porozumieniu:
Minister Kultury
Minister Polityki Społecznej
Minister Obrony Narodowej
Minister Sprawiedliwości