powrót

UZASADNIENIE


Projekt rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.).

Zgodnie z tym upoważnieniem minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów, sposób prowadzenia listy ekspertów, tryb wpisywania i skreślania ekspertów z listy, uwzględniając w szczególności podstawowe treści programowe szkolenia i minimalny wymiar godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz zakres danych objętych wpisem na listę.


Projekt rozporządzenia był poprzedzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej (Dz. U. Nr 44, poz. 375), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1849).
Projektowane rozporządzenie jest dostosowane do regulacji zawartych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, wprowadzonych ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1849). Do istotnych zmian zawartych w projekcie rozporządzenia należy zaliczyć określenie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów. Umożliwi to publicznym placówkom doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym przeprowadzanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów, których ukończenie stanowi jeden z warunków wpisania na listę ekspertów.

Przepisy rozporządzenia nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej oraz obowiązkiem dostosowawczym. 


OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja.
Projektowa regulacja oddziałuje na nauczycieli ubiegających się o wpis na listę ekspertów oraz na publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które będą organizowały szkolenia dla kandydatów na ekspertów.


2. Konsultacje społeczne.
Projekt zostanie skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) i partnerów społecznych [...]
Projekt rozporządzenia zostanie skierowany również do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w niniejszej ocenie po ich zakończeniu.


3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.