powrót

Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zm.).

W uchwalonej przez Sejm w dniu 27 czerwca 2003 r. ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, póz. 1304), dokonano zmiany polegającej na podziale dotychczasowego upoważnienia zawartego w art. 22 ust. l pkt 3 na 2 upoważnienia (pkt 3 i pkt 3a). Ponadto przewidziano możliwość tworzenia szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych również przy przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis zawarty w art. 22 ust. l pkt 3 zobowiązuje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzenia organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

W przedmiotowym projekcie w dużej części przejęto dotychczasowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu z dnia 27 marca 2002 r. w części dotyczącej organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Natomiast nowe regulacje dotyczą:

l. Przepis § l ust. l stanowi o możliwości nie tylko spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ale również o uzupełnianiu wykształcenia zgodnie z planami nauczania określonymi w § 6 ust. 4 projektu.

2. W uzupełniających planach nauczania (§ 6 ust. 5):

a) nie umieszczono planu nauczania dotychczasowego czteroletniego liceum ogólnokształcącego z uwagi na to, że w roku szkolnym 2003/2004 funkcjonowała tylko klasa czwarta (najwyższa programowo) tych szkół,

b) zmieniono nazwy niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z równoczesnym wyjaśnieniem, że są one wybranymi elementami obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego określonych przedmiotów w poszczególnych typach szkół,

c) nie umieszczono matematyki wprowadzając równocześnie możliwość jej prowadzenia w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych (§ 6 ust. 7 pkt 2).

3. Przewidziano możliwość organizowania zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w wymiarze l godziny tygodniowo ( § 6 ust. 7 pkt 3).

4. Uzupełniono § 7 ust.2 o konsultacje z kształcenia zintegrowanego.

5. Dopuszczono - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach liczących mniej niż 5 uczniów (§ 8 ust. 2).

6. Dopuszczono możliwość oddelegowania do pracy w szkołach kraju pobytu nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii i geografii Polski w sytuacji, gdy istnieje w zagranicznym systemie edukacji możliwość zdawania egzaminu maturalnego z tych przedmiotów (§ 16 ust.3)

7. Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia l lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, póz. 866),

8. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996r .Nr 106, póz. 496, zl997r. Nr 28, póz. 153 i Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, póz. 759 i Nr 162, póz. 1126, z2000r.Nrl2, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120,poz. 1268 i Nr 122, póz. 1320, z2001r.Nr 111, póz. 1194 i Nr 144, póz, 1615, z 2002r. Nr 41, póz. 362, Nr 113, póz. 984, Nr 141, póz. 1185 i Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 6, póz. 65, Nr 128, póz. 1176 , Nr 137 , póz. 1304 i Nr 203, póz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, póz. 624, Nr 96, póz. i Nr 99, póz. 1001.

9. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą (Dz. U. Nr 44, póz. 409), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie dotyczącym organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.