powrót

projekt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Na podstawie art. 22 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.1. Szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "szkołami", umożliwiają dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki lub uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego zgodnie z uzupełniającymi planami nauczania, o których mowa w § 6 ust. 5.

2. Obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki może być spełniany przez dzieci, o których mowa w ust. l, w formie:

1) uczęszczania do szkoły realizującej ramowy plan nauczania,

2) uczestniczenia w kształceniu na odległość, obejmującym realizację ramowego planu nauczania,

3) uczęszczania do szkoły kraju, w którym przebywają,

4) uczęszczania do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr ...., poz. ....), zwanej dalej „szkołą europejską".

§2. l. Zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą koordynuje Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, z siedzibą w Warszawie, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do sprawy oświaty i wychowania, zwany dalej "ministrem". Ze  środków tych są także finansowane szkoły, o których mowa w § l ust. l.

3. Organizację i szczegółowe zadania Zespołu określa statut nadany przez ministra.

§ 3. l. Do szkół mogą także być przyjmowane dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.

2. Kształcenie w szkołach dzieci obywateli polskich czasowo przebywających lub stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego lub narodowości polskiej niebędących obywatelami polskimi -jest nieodpłatne .

3. Kształcenie w szkołach dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, z zastrzeżeniem ust. 2, jest odpłatne, chyba że przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą", stanowią inaczej. Wysokość odpłatności ustala dyrektor szkoły lub kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego, na podstawie kosztów kształcenia w danej szkole. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dyrektor szkoły lub kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego może obniżyć wysokość opłaty lub zwolnić ucznia w całości od jej ponoszenia.

§ 4. l. Szkołę zakłada, przekształca i likwiduje minister, na wniosek dyrektora Zespołu, zaopiniowany przez kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego.

2. W przypadku przekształcenia lub likwidacji szkoły nie stosuje się przepisów art. 59 ustawy.

3. Szkoła działa na podstawie statutu przygotowanego przez radę pedagogiczną i uchwalonego przez radę szkoły, a w razie jej niepowołania - przez radę pedagogiczną, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Dyrektor szkoły i kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego, niezwłocznie po uchwaleniu statutu przez organ wymieniony w ust. 3, przesyła statut odpowiednio kierownikowi przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego - do wiadomości, a dyrektorowi Zespołu - w celu sprawdzenia zgodności statutu z prawem.

5. Szkole nowo zakładanej pierwszy statut nadaje minister.

§ 5. l. Szkoła może zostać utworzona, jeżeli zgłoszono do niej co najmniej 30 uczniów.

2. Szkoła może posiadać filie. Filie tworzy i likwiduje dyrektor Zespołu, na wniosek kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego.

3. Filia szkoły może zostać utworzona, jeżeli zgłoszono do niej co najmniej 20 uczniów.

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego, może zostać utworzona szkoła lub filia o liczbie uczniów mniejszej niż określona w ust. l i 3.

§6. l. Szkoły realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczanych przedmiotów.

2. Szkoły realizują:

1) ramowy plan nauczania ustalony dla danego typu szkoły w odrębnych przepisach;

2) uzupełniający plan nauczania, o którym mowa w ust. 5, dla uczniów uczęszczających do szkół kraju, w którym przebywają.

3. Szkoła realizująca ramowy plan nauczania prowadzi zajęcia edukacyjne przez pięć dni w tygodniu.

4. Szkoła realizuje uzupełniający plan nauczania w dniach tygodnia ustalonych w arkuszu organizacyjnym.

5. Ustala się uzupełniające plany nauczania:

l) szkoły podstawowej:

I etap edukacyjny (klasy 1 - III)

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin w klasie

 

I

II

III

Język polski *

3

3

3

II etap edukacyjny (klasy IV - VI)

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin w klasie

 

IV

V

VI

Język polski

4

3

3

Historia Polski **

l

l

l

Geografia Polski ***

-

l

-

* - wybrane elementy podstawy programowej kształcenia zintegrowanego

** - wybrane elementy podstawy programowej historii

*** - wybrane elementy podstawy programowej przyrody

2) gimnazjum:____ __ ___________ __

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin w klasie

 

I

II

III

Język polski

3

3

4

Historia Polski *

l

' l

l

Geografia Polski **

l

-

l

Wiedza o społeczeństwie

-

l

l

* - wybrane elementy podstawy programowej historii

** - wybrane elementy podstawy programowej geografii

3) trzyletniego liceum ogólnokształcącego:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Tygodniowa liczba godzin w klasie

 

I

II

III

Język polski

3

3

4

Historia Polski *

l

l

l

Geografia Polski **

-

l

-

Wiedza o społeczeństwie

I

-

-

** wybrane elementy podstawy programowej historii wybrane elementy podstawy programowej geografii

6. W przypadkach uzasadnionych względami kadrowymi lub lokalowymi szkoła realizująca ramowy plan nauczania, o którym mowa w ust. 2 pkt. l, za zgodą dyrektora Zespołu, może odstąpić od nauczania techniki, podstaw przedsiębiorczości, informatyki, technologii informacyjnej, plastyki, muzyki, wiedzy o kulturze, przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego.

7. Na wniosek dyrektora szkoły lub kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego, w których realizowany jest uzupełniający plan nauczania, dyrektor Zespołu może w arkuszu organizacyjnym wyrazić zgodę na:

1) zwiększenie o jedną godzinę tygodniowej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) prowadzenie w wymiarze jednej godziny tygodniowo dodatkowych zajęć edukacyjnych z matematyki w celu wyrównania różnic programowych;

3) zorganizowanie dla grupy uczniów zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

§ 7. l. Szkoły mogą prowadzić kształcenie na odległość koordynowane przez Zespół. Kształcenie na odległość obejmuje ramowy lub uzupełniający plan nauczania.

2. Na zajęcia edukacyjne w formie konsultacji prowadzonych w systemie kształcenia na odległość szkoła może przeznaczyć miesięcznie:

1) do 6 godzin lekcyjnych - na kształcenie zintegrowane;

2) do 4 godzin lekcyjnych - na język polski;

3) do 3 godzin lekcyjnych - na matematykę;

4) do 2 godzin lekcyjnych - na każde z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym lub uzupełniającym planie nauczania.

3. Dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na konsultacje z dodatkowych zajęć z matematyki w wymiarze do 2 godzin miesięcznie.

4. Podstawą oceniania i klasyfikowania ucznia uczestniczącego w kształceniu na odległość są egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Uczniowie uczestniczący w kształceniu na odległość mogą przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych na każdym etapie kształcenia w szkole lub Zespole, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, a także do egzaminu dojrzałości i egzaminu maturalnego przeprowadzanych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Do egzaminu klasyfikacyjnego dopuszcza się ucznia, który wykonał wszystkie prace kontrolne i uzyskał z nich średnią ocen co najmniej dopuszczającą.

7. Liczbę i zakres prac kontrolnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w każdej klasie oraz terminy ich wykonania określa dyrektor Zespołu.

8. Poprawianie i ocenianie prac kontrolnych, o których mowa w ust. 7, należy do zadań nauczycieli zatrudnionych w Zespole.

9. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły lub kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego, dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na poprawianie prac kontrolnych przez nauczycieli zatrudnionych w szkole lub szkolnym punkcie konsultacyjnym, w ramach obowiązującego ich czasu pracy.

§8. l. Zajęcia edukacyjne w szkołach realizujących ramowy lub uzupełniający plan nauczania mogą być prowadzone oddzielnie dla każdej klasy, jeżeli w klasie jest co najmniej 5 uczniów. Jeżeli w danej klasie jest mniej niż 5 uczniów, zajęcia edukacyjne organizuje się zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora Zespołu arkuszem organizacyjnym.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły lub kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego, dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie liczącej mniej niż 5 uczniów.

§ 9. l. W szkołach podstawowych nie organizuje się oddziałów przedszkolnych.

2. W szkołach podstawowych i gimnazjach nie przeprowadza się sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. l pkt l i 2 ustawy.

§ 10. Uczniowie i absolwenci szkół otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie z odrębnymi przepisami.

§11. Szkoły są obowiązane gromadzić i udostępniać księgozbiór biblioteczny wspomagający realizację programów nauczania oraz samokształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli.

§ 12. Dyrektor Zespołu sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do dyrektorów i kierowników szkół, a także nadzór nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych we współpracy z kierownikami właściwych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych.

§ 13. l. Szkołą kieruje dyrektor, a szkolnym punktem konsultacyjnym i filią- kierownik, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W filii można nie tworzyć stanowiska kierownika filii, jeżeli jej działalnością kieruje dyrektor lub wicedyrektor szkoły, której filia jest podporządkowana.

3. Minister może kierować do pracy w szkołach dyrektorów oraz nauczycieli z kraju.

§ 14. l. Minister powierza stanowisko dyrektora Zespołu i stanowiska dyrektorów szkół, a także odwołuje z tych stanowisk. Do odwołania dyrektora szkoły nie stosuje się przepisów art. 38 ustawy.

2. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii albo na wniosek kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego, powierza stanowiska kierowników szkolnych punktów. konsultacyjnych i kierowników filii szkół, a także odwołuje z tych stanowisk.

§ 15. l. Stanowisko dyrektora Zespołu i stanowisko dyrektora szkoły może zostać powierzone również nauczycielowi kontraktowemu.

2. Stanowisko kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na wniosek kierownika placówki dyplomatycznej, może być powierzone osobie niebędącej nauczycielem.

3. Kwalifikacje wymagane od dyrektorów szkół określaj ą odrębne przepisy.

4. Kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół wyłania się w drodze konkursu.

5. Minister powołuje komisję konkursową oraz ustala jej skład i regulamin działania. Przepisu art. 36a ust. 5 ustawy nie stosuje się.

§ 16. l. Dyrektor Zespołu zatrudnia osobę, której ma być powierzone stanowisko dyrektora szkoły albo stanowisko kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego lub filii, na podstawie umowy o pracę na czas określony równy okresowi powierzenia.

2. Jeżeli w danym kraju funkcjonuje więcej niż jedna szkoła, dyrektor Zespołu może powierzyć dyrektorowi jednej ze szkół nadzorowanie i koordynowanie pracy pozostałych szkół.

3. Dyrektorzy szkół oraz kierownicy szkolnych punktów konsultacyjnych zatrudniają nauczycieli w tych szkołach i punktach. Nauczyciele, po uzyskaniu zgody dyrektora Zespołu, mogą być oddelegowani do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach kraju pobytu.

4. Dyrektor Zespołu, na wniosek dyrektora szkoły, może powierzyć nauczycielowi zatrudnionemu w szkole realizującej ramowy plan nauczania stanowisko wicedyrektora, jeżeli szkoła liczy więcej niż 12 oddziałów lub są jej podporządkowane co najmniej dwie filie, a także może odwołać go z tego stanowiska.

§ 17. Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły i cofnięcie mu skierowania do pracy za granicą stanowi podstawę rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

§ 18. Obowiązkowy wymiar zajęć, zasady wynagradzania dyrektorów i nauczycieli szkół oraz przysługujące im świadczenia określaj ą odrębne przepisy.

§ 19. Zasady przyjmowania dzieci obywateli polskich do szkół europejskich, zasady odpłatności za naukę, programy i plany nauczania w tych szkołach określają postanowienia Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

 

§ 20. l.Do pracy w szkołach europejskich kieruje nauczycieli minister.

2. O skierowanie do pracy w szkole europejskiej mogą ubiegać się nauczyciele dyplomowani, posiadający kwalifikacje wymagane uo zajmowania stanowiska nauczyciela, biegle znający jeden z następujących języków: angielski, francuski lub niemiecki oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w określonym kraju.

3. Nauczyciele pozostający w zatrudnieniu powinni uzyskać zgodę dyrektora szkoły lub placówki, w której są zatrudnieni, na ubieganie się o skierowanie, a w przypadku uzyskania skierowania - otrzymać na czas skierowania urlop bezpłatny.

§ 21. l. Kandydatów na nauczycieli w szkołach europejskich wyłania się w drodze konkursu.

2. Minister powołuje komisję konkursową, ustala jej skład i regulamin działania.

§ 22. l. Dyrektor Zespołu zatrudnia nauczycieli skierowanych do pracy w szkole europejskiej na podstawie umowy o pracę na czas określony, równy okresowi skierowania.

2. Umowa, o której mowa w ust. l, określa w szczególności szkołę europejską, do której nauczyciel został skierowany, czas trwania umowy oraz sposób wypłacania wynagrodzenia.

§ 23. Nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkole europejskiej jest sprawowany, z uwzględnieniem postanowień Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

§ 24. Zespół jest zobowiązany wyposażyć nauczyciela kierowanego do pracy za granicą w celu, o którym mowa w § 20, w podręczniki, środki dydaktyczne, literaturę metodyczną i pomoce niezbędne w procesie nauczania w miejscu zatrudnienia, chyba że szkoła europejska zapewnia te środki we własnym zakresie.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2004 r. 3)

 

----------------------------------

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia l lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866), 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996r ,Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z2001r.Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141,poz.ll85 i Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 , Nr 137 , poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. i Nr 99, poz. 1001.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą (Dz. U. Nr 44, poz. 409), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie dotyczącym organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Za zgodność pod względem

prawnym i redakcyjnym: