powrót

 

Odpowiedź Rzecznika - dla OSKKO.

 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
RPO-509910-VIII/05/EG

00-090 Warszawa Al. Solidarności 77
Tel. centr. 551 77 00 Fax 827 64 53
Zespół Prawa Pracy

Pan
Marek Pleśniar
Dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
ul. Królowej Jadwigi 2/12 10-132 Olsztyn

Szanowny Panie Dyrektorze
Przesyłam w załączeniu stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu stanowiące odpowiedź na stawiane przez Stowarzyszenie zarzuty dotyczące zgodności zapisów w Karcie Nauczyciela oraz wskazanych rozporządzeń z art.64 ust.l Konstytucji RP.


Stanowisko to podziela Rzecznik Praw Obywatelskich.


Nadto podkreślenia wymaga również to, że w przypadku każdej osoby zatrudnionej na podstawie Kodeksu pracy będącej kierownikiem zakładu pracy wymaga się od niej dyspozycyjności. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba ta ma dodatek z tytułu godzin nadliczbowych, jej czas pracy jest tzw. nienormowanym czasem pracy. Jako pracodawca ponosi ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników. Organizuje pracę i odpowiada za efekty pracy podległych pracowników itp.


W swoim piśmie do Rzecznika podważacie Państwo przede wszystkim realne możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez dyrektorów szkół, a zagadnienie to jest wtórne do zagadnienia zgodności wskazanych wyżej regulacji prawnych z Konstytucją RP. Skierowanie zaś przez Rzecznika wniosku do Trybunału Konstytucyjnego wiąże się ze wskazaniem przez niego argumentów świadczących tejże niezgodności. Takich argumentów jednak Rzecznik nie znajduje.


Natomiast kwestia praw i obowiązków nauczycieli, w tym dyrektorów szkół, wynikających ze stosunku pracy, jak zapewnia Ministerstwo, musi być przedmiotem szerokiej debaty społecznej, co będzie możliwe w ramach realizacji zaakceptowanej przez Radę Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. „Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013".

Z poważaniem