powrót

 

Pan

 

prof. dr hab. Andrzej Zoll

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

 

 

Działając na podstawie art. 9 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147), wnosimy o podjęcie czynności w sprawie:

 

 stwierdzenia zgodności z prawem, w tym zgodności z zapisami zwartymi w USTAWIE z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) zwłaszcza Artykułu 64 ust.1 przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. Uz 2004 r. Nr 29, poz. 323) w części dotyczącej przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminu maturalnego oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

Uzasadnienie

  

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

1) przeprowadzania egzaminów;

2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;

3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

 

Awans zawodowy

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
§ 5. Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela

Nauczyciel najczęściej kończy swój staż 30 maja. Zapis rozporządzenia mówi, ze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju składa się dyrektorowi do 30 czerwca,  

a od dnia zakończenia roku szkolnego dyrektor jest już na urlopie- zgodnie z KN

 

KN Art. 9c
6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły.

1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców;
2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

 

Z zapisu, ze n-l sklada sprawozdanie dyrektorowi z odbytego stażu w terminie do 30 czerwca, jasno wynika, ze czynności związane z oceną dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor musi podejmować podczas trwania ferii.
Ustawodawca dopuszcza rozwiązanie, że te czynności mogą trwać nawet do 21 lipca.

 

AWANS ZAWODOWY- KOMISJE

 

KNArt. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:

1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.
2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4.

3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

Komisje awansowe odbywają się podczas urlopu dyrektora, wyznaczonego KN.

 

Dyrektorzy zgłaszają także zastrzeżenia, co do braku trybu powiadamiania ich o posiedzeniach komisji przez OP i KO.

W przypadku organizowania komisji dla n-la stażysty, dyrektorzy są zobowiązani do zachowania 14 dni od momentu zawiadomienia organów do momentu posiedzenia komisji. Takiego samego trybu postępowania oczekują dyrektorzy
w stosunku do nich w sytuacji gdy terminy prac komisji są wyznaczane przez inne organy.

 

  

 

 

 

KN:
Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz:
1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
2. Komisje kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają odpowiednio postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne na wniosek nauczyciela skierowany odpowiednio do dyrektora szkoły lub właściwego organu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2-4.
3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Komisje dla n-li stażystów odbywają się podczas trwania urlopu wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. 

 

 Z przepisu rozporządzenie wynika jednak, że dyrektorzy muszą organizować  prace komisji podczas własnego urlopu, i  muszą zobowiązywać do pracy nauczycieli- członków komisji, będących także na wyznaczonym przez KN urlopie wypoczynkowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 11. 1. Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9.

2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia.

Jeśli wniosek n-la spłynie w terminie  do 30 czerwca dyrektor dokonuje szczegółowej analizy, wskazuje braki i wyznacza termin uzupełnienia

Ponownie podczas  swojego urlopu- wyznaczonego KN

OCENIANIE

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
§ 17.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Zastrzeżenie, o którym mowa w §17 rozporządzenia, wnoszone w dopuszczalnym terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych jest zastrzeżeniem wnoszonym podczas urlopu dyrektora i nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

 

§17.2 W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,

Komisja, o której mowa w §17.2 Rozporządzenia jest powoływana i pracuje podczas urlopu dyrektora i nauczycieli

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Szkół prowadziło bardzo szeroką konsultację wyżej omawianego problemu. Stowarzyszenie dyrektorzy uznają, ze czas zakończyć prawną fikcję towarzyszącą nauczycielskim urlopom i wnoszą o rozpatrzenie problemu przez RPO. Jednocześnie informujemy, że problem sygnalizowaliśmy niejednokrotnie Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu nie otrzymując żadnej odpowiedzi.

Celem OSKKO nie jest roszczeniowe podejście do egzekwowania należnego- wyznaczonego Ustawą KN urlopu, lecz rozpatrzenie poważnej kwestii, której rozwiązanie jest dla dyrektorów szkół bardzo istotne.

 

 Sporz. Joanna Berdzik, Prezes OSKKO