powrót

projekt roboczy - do konsultacji OSKKO

łącze - dyskusja na Forum OSKKO

Wymagania na stopień nauczyciela stażysty

 

§ 6.

 

1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 

1)      poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

 

a)      przepisy prawa szkolnego,

b)      sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,

c)      przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,

 

2)      uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,

 

3)      prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,

 

4)      uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

 

1)      znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,

 

2)      umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,

 

3)      znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów,

 

4)      umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.