powrót

projekt roboczy - do konsultacji OSKKO

łącze - dyskusja na Forum OSKKO

Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego

 

§ 7.

 

1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 

1)      uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,

 

2)      samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,

 

3)      poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

 

        z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

 

1)      umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela – wykazywanie umiejętności samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenie karty pobytu dziecka w szkole oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków,

 

2)      umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,

 

3)      umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej,

 

4)      znajomość zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela,

 

5)      znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.