powrót

projekt roboczy rozporządzenia o awansie - do konsultacji OSKKO

łącze - dyskusja na Forum OSKKO

Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

§ 8.

 

1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

 

1)      podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej,

 

2)      realizować zadania wykraczające poza obowiązki służbowe, służące podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,

 

3)      samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,

        z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

 

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

 

1)      opracowanie i wdrożenie programu na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły,

 

2)      stosowanie w pracy dydaktyczno – wychowawczej technologii komputerowej i informacyjnej,

 

3)      umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

 

4)      realizację co najmniej czterech z następujących zadań:

 

a)      opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

 

b)      opracowanie co najmniej dwóch publikacji związanych z wykonywaną pracą lub referatów dotyczących przykładów własnej dobrej praktyki i opublikowanie ich w czasopiśmie oświatowym o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych za spełnienie tego zadania uznaje się także prowadzenie aktywnej działalności artystycznej,

 

c)      prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

 

d)      aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

 

e)      wykonywanie zadań doradcy metodycznego, trenera terapeuty, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej,

 

f)        poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły, w wyniku uzyskania dodatkowych kompetencji zawodowych,

 

g)      wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej,

 

h)      uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

 

5)      umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.