powrót

projekt roboczy - do konsultacji OSKKO

łącze - dyskusja na Forum OSKKO

Sposób odbywania stażu

 

§ 3 – obowiązki nauczyciela

 

1. Na okres stażu nauczyciel opracowuje własny plan rozwoju zawodowego z uwzględnieniem w szczególności potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

 

2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załącza projekt własnego planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

 

3. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt własnego planu rozwoju zawodowego w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

 

4. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela lub zwraca go do poprawy ze wskazaniem zakresu zmian.

 

5. Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt własnego planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.

 

6. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

 

7. W terminie do 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 

§ 4 – obowiązki opiekuna stażu.

 

1. Opiekun stażu pomaga nauczycielowi stażyście opracować projekt planu rozwoju zawodowego na okres stażu.

 

2. Opiekun stażu pomaga nauczycielowi dokonać korekty projektu planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły.

 

3. Opiekun stażu omawia z nauczycielem prowadzone lub obserwowane zajęcia.

 

4. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły w terminie do 14 dni od dnia zakończenia stażu, po zapoznaniu z projektem oceny nauczyciela,

 

5. Opiekun stażu udziela nauczycielowi wsparcia w realizacji planu rozwoju zawodowego, w szczególności poprzez udzielanie informacji, porad i wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów.

 

§ 5 – obowiązki dyrektora szkoły

 

1. Nauczycielowi odbywającemu staż dyrektor szkoły zapewnia możliwość:

 

1)      obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, z uwzględnieniem zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole,

 

2)      udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,

 

3)      korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli lub innych placówek i instytucji oświatowych.

 

2. W wewnątrzszkolnym planie doskonalenia zawodowego nauczycieli dyrektor szkoły uwzględnia formy doskonalenia przydatne w realizacji działań i zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela.

 

3. Dyrektor szkoły zbiera informacje o przebiegu stażu nauczyciela, w tym o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju zawodowego oraz efektach prowadzonych przez nauczyciela zajęć, a także o współpracy nauczyciela z opiekunem stażu.

 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu w trakcie trwania stażu.

 

5. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, z zastrzeżeniem ust. 7. Listę nauczycieli rozpoczynających w danym roku szkolnym staż na kolejny stopień awansu zawodowego dyrektor szkoły przekazuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę.

 

6. Jeżeli projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela nie jest zgodny z programem rozwoju szkoły, dyrektor szkoły odmawia jego zatwierdzenia. Informację o niezatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły przekazuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę.

 

7. W przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.