powrót

projekt roboczy - do konsultacji OSKKO

łącze - dyskusja na Forum OSKKO

Rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku

o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego

 

§ 9.

 

1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 2:

 

1)       dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub poświadczone kopie tych dokumentów, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego – także akt nadania stopnia awansu zawodowego,

 

2)       zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku aktualnie oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, o ile nie jest możliwe udokumentowanie zatrudnienia świadectwami pracy,

 

3)       zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,

 

4)       ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 

5)       w przypadku nauczyciela mianowanego – dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w § 5 ust. 2.

 

2. Dokumentacja nauczyciela, który nie ma obowiązku odbywania stażu, załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1i 5, zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wymaganego do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy, a ponadto:

1)       w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły – sprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły, z zastrzeżeniem pkt 4,

 

2)       w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela – sprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy zawierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, uwzględniające w szczególności problematykę związaną z wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem pkt 4,

 

3)       w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela – dokumentację potwierdzającą dorobek zawodowy związany z realizowaniem, w okresie ostatnich trzech lat, zadań odpowiednio na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, z zastrzeżeniem pkt 4,

 

4)       w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 7 Karty Nauczyciela – odpowiednio sprawozdanie z okresu pracy na danym stanowisku lub dokumentację potwierdzającą dorobek zawodowy za okres urlopowania albo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, a także dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

 

3. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciele mogą załączyć, poza dokumentacją wymienioną w ust. 1 i 2, inną dokumentację świadczącą o ich osiągnięciach zawodowych.

 

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest przedstawiona, z zastrzeżeniem ust. 5, w następującej formie:

 

1)      opisu i analizy realizacji wymagań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 – 3, ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na poprawę jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego,

 

2)      pisemnego sprawozdania z realizacji wybranych zadań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, oraz uzyskanych efektów,

 

3)      opisu i analizy co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,

 

4)      zaświadczeń i materiałów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnianiem wymagań określonych w § 5 ust. 2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.

 

5. W przypadku nauczycieli przedmiotów artystycznych dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 5, może być przedstawiona również w innej formie, związanej z ich działalnością artystyczną.