powrót

 

Projekt w wersji skierowanej
do konsultacji społecznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1

z dnia ............................. 2004 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr ...., poz. …) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego, z uwzględnieniem potrzeby stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzeby prawidłowego przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

2) nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1 - 3 Karty Nauczyciela,

3) szkole bez bliższego określenia - rozumie się przez to jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1 - 3 Karty Nauczyciela,

4) dyrektorze szkoły - rozumie się przez to osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1a i 2 pkt 1 - 3 Karty Nauczyciela,

5) uczniach - rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków.

§ 3.

1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć,

4. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9f ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, przepisy § 3 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

5. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

6. W terminie do 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 4.

1. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela opiekuna.

2. Do zadań opiekuna stażu należy w szczególności:

1) pomoc w opracowaniu przez nauczyciela projektu planu rozwoju zawodowego na okres stażu,

2) udzielanie nauczycielowi wskazówek związanych ze zmianą projektu planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,

3) omawianie z nauczycielem prowadzonych lub obserwowanych zajęć,

4) wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

3. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

§ 5.

1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż niezbędne warunki do:

1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, z uwzględnieniem zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole,

2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,

3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

2. Dyrektor szkoły uwzględnia formy doskonalenia przydatne w realizacji działań i zadań zawartych w planach rozwoju zawodowego nauczycieli w wewnątrzszkolnym planie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego oraz zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

§ 6.

1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,

b) sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,

c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,

2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,

3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,

4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

1) znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,

2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,

3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów,

4) umiejętność omawiania własnych i obserwowanych zajęć.

§ 7.

1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,

2) samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - wykazywanie umiejętności samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenie karty pobytu dziecka w szkole oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków,

2) umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,

3) umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 8.

1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,

3) samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,

- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

1) opracowanie i wdrożenie programu na rzecz doskonalenia swojej pracy i podniesienia jakości pracy szkoły,

2) stosowanie w pracy dydaktyczno - wychowawczej technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

3) umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

b) prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

c) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej,

d) poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły,

e) wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej,

f) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 9.

1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub poświadczone kopie tych dokumentów, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego - także akt nadania stopnia awansu zawodowego,

2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku aktualnie oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, o ile nie jest możliwe udokumentowanie zatrudnienia świadectwami pracy,

3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,

4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia,

5) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w § 8 ust. 2.

2. Dokumentacja nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy wymaganego do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy, a ponadto:

1) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły oraz programu rozwoju szkoły, z zastrzeżeniem pkt 4,

2) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z ostatnich trzech lat pracy zawierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, uwzględniające w szczególności problematykę związaną z wykonywaniem zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, z zastrzeżeniem pkt 4,

3) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela - dokumentację potwierdzającą dorobek zawodowy związany z realizowaniem, w okresie ostatnich trzech lat, zadań odpowiednio na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela - odpowiednio sprawozdanie z okresu pracy na danym stanowisku lub dokumentację potwierdzającą dorobek zawodowy za okres urlopowania albo zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, a także dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciele mogą załączyć, poza dokumentacją wymienioną w ust. 1 i 2, inną dokumentację świadczącą o ich osiągnięciach zawodowych.

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest przedstawiana, z zastrzeżeniem ust. 5, w następującej formie:

1) opisu i analizy realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 - 3, ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na poprawę jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno - wychowawczego,

2) pisemnego sprawozdania z realizacji wybranych zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4, oraz uzyskanych efektów,

3) dyplomów lub świadectw potwierdzających zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288), w przypadku realizacji zadania określonego w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. f,

4) opisu i analizy co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,

5) zaświadczeń i materiałów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnianiem wymagań określonych w § 8 ust. 2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji.

5. W przypadku nauczycieli przedmiotów artystycznych dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 5, może być przedstawiona również w innej formie, związanej z ich działalnością artystyczną.

§ 10.

Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, oraz specjalności zawodowej nauczyciela, a ponadto:

1) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, - ekspertów zatrudnionych na stanowisku odpowiadającym stanowisku nauczyciela,

2) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela - ekspertów pełniących z wyboru funkcje związkowe.

§ 11.

1. Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku i dokumentacji, o której mowa w § 9.

2. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia, o którym mowa w art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) . W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

3. Dyrektor szkoły lub właściwy organ powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

§ 12.

1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień awansu zawodowego:

1) przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,

2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2.

2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego:

1) dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego,

2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2.

3. Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w czasie stażu na podwyższenie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

§ 13.

1. Komisje kwalifikacyjne i komisje egzaminacyjne podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, według skali punktowej od 0 do 10.

3. Nauczyciel otrzymuje odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną w przypadku uzyskania średniej arytmetycznej punktów w wysokości co najmniej 7. Jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, przed obliczeniem średniej arytmetycznej punktów odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

4. Wzór zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 14.

1. Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej sporządzany jest protokół zawierający w szczególności:

1) datę i miejsce zebrania,

2) listę członków komisji

3) listę osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora,

4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, wraz z informacją o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach,

5) uzyskaną przez nauczyciela punktację wraz z uzasadnieniem,

6) średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3,

7) rozstrzygnięcia proceduralne przyjęte w trybie określonym w ust. 5,

8) podpisy członków uczestniczących w pracach komisji.

2. Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej przechowywane są przez organ powołujący komisję. Protokoły udostępniane są organom nadzorującym czynności podejmowane w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego.

3. Dokumentację, o której mowa w § 9 ust. 4, można zwrócić nauczycielowi na jego wniosek po uprawomocnieniu się decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego.

4. Organ, który powołał komisję kwalifikacyjną lub egzaminacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno - biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

5. W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej, nieuregulowanych w rozporządzeniu, decyduje komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.

§ 15.

1. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela dyplomowanego zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 10 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 154, poz. 1794, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 152, poz. 1267 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304.) zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z mocy prawa na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 4, zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.

6. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 Karty Nauczyciela zawiera załącznik nr 8 do rozporządzenia.

7. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 27 oraz art. 28 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zawiera załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 16.

Do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego złożonych przez nauczycieli mianowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisy § 8 ust. 2 oraz § 9 ust. 4 rozporządzenia. W postępowaniach tych mają zastosowanie przepisy § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 825 oraz z 2002 r., Dz. U. Nr 82, poz. 744).

§ 17.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU


1 Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 106, poz. 1118).

2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 825 i Dz. U. Nr 82, poz. 744), które na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 24 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. .....) traci moc z dniem ..... .