powrót

Projekt z dnia 06.12.2006

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

z dnia.........2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(przejdź do tekstu uzasadnienia)


Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2*) zarządza się, co następuje:
 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, nauczyciel może złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie dłuższym, niż określony w ust. 4.";
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, obejmuje:
1* Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907). 2ł Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600.

1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu - w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

3) w przypadku nauczyciela mianowanego:
a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
b) dyplomy lub świadectwa potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu rozporządzenia wydanego na podstawie art. 9 ust. 2 Karty Nauczyciela, określającego szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d.

2. Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 - 3 Karty Nauczyciela, załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje:

1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
2) zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku; jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
3) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
 

3. Dokumentacja składana przez nauczycieli, o których mowa w ust. 2 obejmuje ponadto:
1) w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania, a także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem pkt 4,

2) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, z zastrzeżeniem pkt 4, 3) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela - sprawozdanie z realizacji, w okresie ostatnich 3 lat, zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, poświadczone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela - odpowiednio dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 3, a także:
a) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił     miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu; 
b) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji.";
 

3) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden musi być zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz nauczać tego samego przedmiotu lub prowadzić ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. W przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, organ powołujący komisję kwalifikacyjną ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów zajmujących stanowisko związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej dwóch zajmuje stanowisko kierownicze w szkole.
3. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, organ powołujący komisję kwalifikacyjną ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów zatrudnionych na stanowisku odpowiadającym stanowisku nauczyciela.
4. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, organ powołujący komisję kwalifikacyjną ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział co najmniej jednego eksperta pełniącego z wyboru funkcję związkową";
 

4) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa wnoszącego do ich usunięcia w terminie czternastu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.";
5) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi, na jego wniosek, jeżeli decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.";
6) w § 16 uchyla się ust. 4, 5 i 7;
7) załączniki nr 1-5 i 8 do rozporządzenia otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach nr 1-6 do niniejszego rozporządzenia.
 

§2.1. Do postępowań w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. Nauczyciele mianowani, którzy uzyskali ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a nie złożyli wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r. do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego załączyć dokumentację, o której mowa w dotychczasowych przepisach.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ


w porozumieniu:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Sprawiedliwości
Minister Pracy Polityki Społecznej
Minister Obrony Narodowej

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia (poz ).(dokument Word)
Załącznik nr 1 WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UZYSKANIU AKCEPTACJI
Załącznik nr 2 WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZDANIU EGZAMINU
Załącznik nr 3 WZÓR AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Załącznik nr 4 WZÓR AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Załącznik nr 5 WZÓR AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Załącznik nr 6 WZÓR AKT NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

 

Uzasadnienie

(powrót na początek)

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593). Obecne rozstrzygnięcia w zakresie wymogów dotyczących niezbędnej dokumentacji przedstawianej przez nauczycieli w trakcie postępowań awansowych, w porównaniu z rokiem 2000, zostały w ostatnich latach znacznie uproszczone. Mimo to aspekt nadmiernej biurokratyzacji procedur awansowych stał się jednym z najczęściej formułowanych zarzutów i wątpliwości. Proponowane niniejszym aktem prawnym zmiany w treści rozporządzenia skupiają się zatem na eliminowaniu nadmiernych rygorów formalnych i organizacyjnych.


Przy opracowaniu obecnej koncepcji modyfikacji rozporządzenia przyjęto założenie, iż zmiany nie mogą powodować obniżenia wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu, a także nie mogą ograniczać wpływu i odpowiedzialności dyrektora szkoły w zakresie powiązania awansu zawodowego nauczycieli z jakością pracy szkoły. Projekt rozporządzenia nie zmienia zatem całokształtu rozwiązań systemowych w zakresie procedury awansowej, wprowadzonej w roku 2000 i zmodyfikowanej w 2004 r. Istotą wprowadzonych zmian jest ograniczenie ilości dokumentów załączanych przez nauczyciela do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego oraz wyraźne oddzielenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywanej przez dyrektora szkoły od oceny spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego dokonywanej przez komisje kwalifikacyjne i komisje egzaminacyjne.

Zaproponowane zmiany odzwierciedlają zapowiedzi rządu dotyczące niezbędnych zmian na rzecz odbiurokratyzowania awansu zawodowego nauczycieli i są spójne z projektowanymi zmianami w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 

Szczegółowe rozwiązania zawarte w projekcie przewidują:
1) zredukowanie ilości dokumentów załączanych przez nauczyciela do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego (§ 9 rozporządzenia). Zgodnie z projektowaną regulacją do wniosku o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciel nie załącza planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu, a jedynie zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o tych dokumentach. Tym samym została wyraźnie oddzielona ocena dorobku zawodowego nauczyciela dokonywana przez dyrektora szkoły od oceny spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego dokonywanej przez komisje kwalifikacyjne i komisje egzaminacyjne. Ponadto uchylony został przepis stanowiący, iż do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciele mogą załączyć również inną dokumentację świadczącą o ich osiągnięciach zawodowych. Powyższa zmiana spowoduje, iż nauczyciele nie będą przedkładać szeregu zbędnych dokumentów i zaświadczeń (tzw. teczka), niemających znaczenia dla oceny spełniania wymagań warunkujących uzyskanie danego stopnia awansu zawodowego.


2) doprecyzowanie składu komisji kwalifikacyjnych i komisji egzaminacyjnych w zakresie składu powoływanych ekspertów (§ 10 rozporządzenia).
Dotychczasowe brzmienie przepisu § 10 rozporządzenia budziło wątpliwości interpretacyjne. Projektowana regulacja określa jednoznacznie, jakie wymagania muszą spełniać eksperci wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej powoływanej dla danego nauczyciela. Kryteria, na podstawie których ustalono te wymagania stanowią: typ i rodzaj szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, nauczany przez nauczyciela przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, zajmowane stanowisko. Nowelizacja tego przepisu ułatwi organom przeprowadzającym postępowania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne ustalanie prawidłowego składu komisji i powoływanie ekspertów, i tym samym usprawni przebieg całego postępowania. Właściwy dobór ekspertów stanowi gwarancję rzetelnej i wszechstronnej oceny dorobku i osiągnięć nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.
 

3) wprowadzenie możliwości złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia stażu (§ 4 ust. 5 rozporządzenia).
Przepis § 4 ust. 4 rozporządzenia stanowiący, iż w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, budzi wątpliwości co do ewentualnych skutków prawnych w przypadku złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego po upływie 30 dni od dnia zakończenia stażu. Dlatego też w § 4 rozporządzenia został dodany ust. 5 jednoznacznie rozstrzygający, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, nauczyciel może złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie dłuższym niż określony w ust. 4. Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego jest zasadne z uwagi na pewne szczególne sytuacje utrudniające nauczycielowi złożenie sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu, zwłaszcza gdy zakończenie stażu nauczyciela zbiega się z zakończeniem roku szkolnego.
 

4) określenie terminu uzupełnienia braków wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego i załączonej do wniosku dokumentacji oraz skutków ich nieuzupełnienia (§ 11 ust. 2).
Dotychczasowe brzmienie przepisu § 11 ust. 2 rozporządzenia budził wątpliwości, jakie czynności powinien podjąć dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego w przypadku, gdy nauczyciel nie uzupełni braków formalnych we wskazanym terminie. Projektowana regulacja określa jednoznacznie, iż nieuzupełnienie przez nauczyciela braków w terminie 14 dni skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 

5) nadanie nowego brzmienia dotychczasowym załącznikom do rozporządzenia, z uwzględnieniem aktualnego miejsca publikacji tekstu jednolitego ustawy - Karta Nauczyciela.
 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Konsultacje społeczne
Projekt zostanie skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) i partnerów społecznych, tj. przez:

[...] Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty,
 

Projekt rozporządzenia zostanie również skierowany do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.


2. Podmioty, na które oddziałuje regulacja.
Projektowana regulacja oddziałuje na wszystkich nauczycieli, którzy zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela mogą ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Z uwagi na znaczne ograniczenie obowiązków w zakresie dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zmiana jest szczególnie korzystna dla nauczycieli. Projektowane rozporządzenie pozytywnie oddziaływać będzie na organy sprawujące nadzór
pedagogiczny oraz organy prowadzące szkoły, tj. na organy przeprowadzające postępowanie dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego, a także na komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne poprzez znaczne ograniczenie ilości dokumentacji składanej przez nauczycieli. Ponadto, doprecyzowanie składu komisji w zakresie powoływanych ekspertów znacznie usprawni proces organizacji postępowań organom prowadzącym szkołę oraz organom sprawującym nadzór pedagogiczny.


3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Rozporządzenie nie będzie powodować dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz sytuację i rozwój regionalny.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz sytuację i rozwój regionalny.
Przepisy rozporządzenia nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej oraz obowiązkiem dostosowawczym.