Miętne, dnia 20 luty 2004r.

 

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w dniu 20 luty 2004r.

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

Ryszard Sikora – przewodniczący

Anna Burec - Kobiałka,

Sławomir Lipiński,

na posiedzeniu w dniu 20 luty 2004 roku zapoznała się z następującymi dokumentami Stowarzyszenia:

Raport z dotychczasowej działalności OSKKO

Wyciągi bankowe, lista wydatków i faktury na dzień 31 grudnia 2003r..

Uchwały Zarządu OSKKO

Protokoły zebrań Zarządu.

 

W wyniku spotkania i analizy dokumentów stwierdzono:

 

1.    Stowarzyszenie w badanym okresie prowadziło działalność zgodną ze statutem

2.    Stowarzyszenie zorganizowało i zrealizowało III Ogólnopolski Zlot Nauczycieli Internautów. Ponadto w 2003 roku Stowarzyszenie współorganizowało jako partner organizacyjny konferencję: V Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół w Poznaniu.

3.    Dyrektor Biura oraz członkowie OSKKO uczestniczyli w konferencjach Zarządzanie Oświatą w Lublinie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Bydgoszczy i Olsztynie. Wygłoszono tam, dzięki współpracy z organizatorami prelekcje o OSKKO.

4.    Prezes oraz Dyrektor Biura OSKKO prowadzili seminaria z cyklu „Zarządzanie oświatą” zatytułowane „Zawód – dyrektor szkoły”, w czasie których popularyzowali Stowarzyszenie  poruszając m.in. problematykę nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, statusu dyrektora szkoły, aktualnych zmian prawa oświatowego, możliwości wpływania na jego zmiany.

5.    Członkowie Zarządu uczestniczyli w pracach grupy stowarzyszeń wspieranej przez CODN.

6.    Od stycznia 2003r. poczynając OSKKO uczestniczy w konsultacji projektów aktów prawnych opracowywanych przez MENiS. Szczególnym sukcesem zakończyła się praca nad ustawą o Systemie Informacji Oświatowej i Rozporządzeniem o nadzorze.

7.    Witryna Stowarzyszenia i Forum działają prawidłowo, z powodzeniem popularyzując Stowarzyszenie i dostarczając kadrze kierowniczej informacji prawnych oraz możliwość wymiany doświadczeń w praktycznym zarządzaniu szkołą.

8.    Zyskano sponsorów: Firmę Vulcan i Wydawnictwo Nowa Era. Wspierają oni finansowo działalność Stowarzyszenia.

9.    Środki finansowe stowarzyszenia wydatkowane są prawidłowo. Wykazany został stan finansów: przychód ogółem: 63742,69 zł, rozchód ogółem: 55 361,00 zł, co dało saldo w wysokości 8381,69 zł (kwota ta uwzględnia wartość darowizny rzeczowej – komputera przenośnego). Stan środków finansowych na koniec roku 2003 wynosił 3912,83 zł. Kwotę tę Komisja zaleca przeznaczyć na dalszą działalność statutową Stowarzyszenia.

10.  W związku z brakiem danych dotyczących ściągalności składek członkowskich Komisja Rewizyjna wnioskuje o dokonanie takiej analizy przez Biuro Stowarzyszenia w terminie do końca czerwca 2004r.

11.  Na dzień 31 grudnia 2003r. Stowarzyszenie nie miało zobowiązań finansowych.

 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła i zaakceptowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Stowarzyszenia OSKKO za okres dotychczasowej działalności.

 

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Walnego Zebrania OSKKO o udzielenie absolutorium Zarządowi za dotychczasową działalność Stowarzyszenia.

 

Podpisy:

……………………….

………………………..

……………………….


 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2003

na podstawie wyciągów bankowych

 

 

I          Przychód ogółem:                  63742,69 zł

w tym:             

1.         składki członkowskie:         10 016,80 zł

2.         zlot wpisowe:                        3 900,00 zł

3.         darowizny:                               45 000,00 zł

4.         walne-konferencja:                         355,00 zł

5.         odsetki bankowe:                                2,03 zł

6.         darowizna laptop                   4468,86 zł

 

 

 

II         Rozchód ogółem:                   55 361,00 zł

            w tym:

                        1.         wyciągi bankowe:                           303,60 zł

                        2.         rachunek bankowy:                         440,00 zł

                        3.         prowizje bankowe                    166,55 zł

                        4.         czeki opłata:                                       5,00 zł

                        5.         usługi i materiały różne:        5 123,08 zł

                        6.         umowy:                                    36 990,00 zł

                        7.         podatki:                          2 332,77 zł

 

 

 

 

III       Saldo na dzień:  31 grudnia 2003r. :         8381,69 zł