Konsultacje społeczne dotyczące jakości i zakresu stosowania dokumentacji szkolnej

<< powrót do strony głównej OSKKO

 

OSKKO w zespole MEN ds. dokumentacji szkolnej. 

Konsultacje społeczne dotyczące jakości
i zakresu stosowania dokumentacji szkolnej.

W dniach 17-18 maja w Sulejówku obradował zespół ds. odbiurokratyzowania dokumentacji szkolnej. Analiza przepisów obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych oraz integracyjnych, a także przepisów i procedur związanych z organizacją i przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów – to główne tematy spotkania Zespołu.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący różnorodne   środowiska oświatowe, w tym m.in. Brygida Bieda - dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 43 w Częstochowie, reprezentująca Światową Organizację Wychowania Przedszkolnego OMEP, Małgorzata Lipińska – Białach - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Warszawie, Małgorzata Paczuska – doradca metodyczny reprezentująca Warszawskie Centrum Innowacji Społecznych i Szkoleń, Agnieszka Tymińska - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Marcin Smolik.     

Zespół do spraw jakości, zakresu stosowania i zmian w dokumentacji prowadzonej przez szkoły i placówki został powołany przez minister edukacji narodowej zarządzeniem Nr 10 z dnia 9 maja 2014 r. Jest on organem pomocniczym ministra. Do zadań zespołu należą m.in. wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących dokumentacji prowadzonej w szkołach i placówkach, a także przygotowanie propozycji usprawnień i zmian w zakresie wytwarzania, wypełniania i przechowywania dokumentacji w szkołach i placówkach.

Do zakresu prac Zespołu weszły zebrane przez OSKKO, a zgłoszone przez dyrektorów i urzędników z całego kraju absurdy oświatowe: http://www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/

W skład zespołu wchodzą praktycy – nauczyciele i dyrektorzy – zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty, Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół Średnich, Polskiego Komitetu Organizacji Wychowania Przedszkolnego oraz pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Przewodniczącym zespołu jest Andrzej Wyrozembski.

Pierwsze robocze spotkanie zespołu odbyło się w dniach 9 – 10 maja.


8 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie inaugurujące prace zespołu do spraw jakości i zakresu stosowania dokumentacji szkolnej.

W posiedzeniu wzięli udział: minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, podsekretarz stanu w MEN Joanna Berdzik oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, takich jak: Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich, Towarzystwo Szkół Twórczych, Polski Komitet Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Ogólnopolskie placówki doskonalenia nauczycieli reprezentował Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – KOWEZiU oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji – ORE.

OSKKO na spotkaniu reprezentowali członkowie Zarządu Stowarzyszenia: Ewa Czechowicz, Izabela Leśniewska i Marek Pleśniar.

Podczas spotkania ustalono strukturę organizacyjną oraz ramowy harmonogram prac zespołu. Omówiono również najważniejsze obszary przyszłych działań z zakresu jakości i stosowania dokumentacji szkolnej.